Hoe werkt zo’n kredietverzekering?

De meest gestelde vragen over…

DE KREDIETVERZEKERING


Betalingsuitstel verlenen aan klanten is in veel sectoren de normaalste zaak van de wereld, maar er zijn ook risico’s aan verbonden, zeker als u grote bedragen tegoed heeft en de schuldenaars in het buitenland zitten. Om het risico op wanbetaling te beperken, kunt u een kredietverzekering overwegen. Wat houdt zo’n verzekering precies in? Wat zijn de voorwaarden en kan u er wat mee?...

Hoe werkt een kredietverzekering?
Als leverancier sluit u een polis af bij een kredietverzekeraar, en u betaalt hiervoor een premie. Maar daarmee zijn al uw kredietrisico’s nog niet automatisch gedekt. Wanneer u overweegt om een bepaalde afnemer betalingsuitstel te verlenen, moet u hiervoor vooraf een kredietlimiet aanvragen bij uw kredietverzekeraar. Die bepaalt, afhankelijk van de (gezondheids)toestand waarin uw afnemer zich bevindt, of en zo ja, welk kredietrisico hij wil afdekken. Wordt uw afnemer negatief beoordeeld door uw kredietverzekeraar, en doet u er toch zaken mee, dan wordt het risico dat u neemt niet gedekt!
Van zodra zich een gedekt risico voordoet, ontstaat voor de verzekerde een recht op schadevergoeding. De verzekeraar zal natuurlijk pas uitbetalen als de verzekerde alle polisvoorwaarden respecteerde. Behalve uitkering wanneer zich een risico voordoet, heeft een kredietverzekeraar ook een preventieve opdracht naar de verzekerde toe: de verzekeraar doet aan de zogenaamde continue kredietlimietenevaluatie zodat de verzekerde weet welke handelspartners al dan niet solvabel zijn. U kan een verzekering per debiteur, per transactie, specifiek voor bepaalde (risico)landen of voor een bepaald omzetbedrag verzekeren.

Wie zijn de voornaamste kredietverzekeraars op de markt?
In België bestaan er drie grote groepen private spelers die kredietverzekering aanbieden: Eurel Hermes Credit Insurance Belgium, Atradius en Coface België. Daarnaast zijn er nog: de publieke kredietverzekeraar NDD en haar filiaal Delcredere en Trade Credit Re Insurance. Deze verzekeringsproducten worden in principe aangeboden door makelaars op commissie.

Voor wie is de kredietverzekering interessant?
In tijden van economische crisis en steeds meer slechte betalers kan de kredietverzekering een belangrijk instrument zijn. Door de preventieve screening, voorzien in uw verzekeringsovereenkomst, voorkomt u tijdig de gevolgen van wanbetalers: u wordt immers gewaarschuwd door uw kredietverzekeraar, en loopt het toch nog fout, dan krijgt u een vergoeding. Het helpt ook een kredietverzekering te hebben als u met uw bank moet gaan praten over een (bijkomende) financiering, gewoon omdat uw eigen risico’s als ondernemer beter zijn ingedekt. Uit UNIZO-onderzoek blijkt dat vooral exporterende bedrijven een beroep doen op de kredietverzekering. Wie transacties afsluit met het buitenland krijgt immers veel moeilijker zicht op het betalingsgedrag van potentiële handelspartners en het risico op wanbetaling is dan ook groter.
Nochtans is ook voor binnenlandse transacties een goed debiteurenbeheer cruciaal, maar de meeste binnenlandse KMO’s vinden de kredietverzekering geen interessant instrument, wegens de kostprijs van de premie, de administratieve lasten en de veelal strenge dekkingsvoorwaarden. Om hieraan tegemoet te komen hebben Delcredere nv, Eurel Hermes België en Atradius nieuwe polisformules (de zogenaamde KMO-polis) ontworpen, iets meer op maat van KMO’s met een omzet van minder dan 10 miljoen euro.

Wat kost een kredietverzekering en wat brengt ze op?
Om uw kredieten te verzekeren, betaalt u eerst en vooral een premie. Die bedraagt steeds 1 tot 10 promille van de verzekerbare omzet. Op het einde van elk polisjaar moet u als verzekerde de effectief gerealiseerde omzet van het voorbij polisjaar aangeven en wordt de eindafrekening gemaakt. Vergeet niet dat een kredietver-zekering ook onrechtstreekse kosten met zich meebrengt, zoals de extra administratie. Het beheer en de verwerking van de krediet-verzekering kosten immers tijd.
Behalve de premie betaalt u aan de verzekeraar ook nog limietkosten. Die vormen de vergoeding voor de analyse en verwerking van kredietaanvragen en de risicobewaking van bestaande limieten. Anderzijds bespaart de kredietverzekering u wel de kosten op de aankoop van informatierapporten over uw klanten, nodig om de debiteurenrisico’s in te schatten. Vergeet ook niet dat lange betalingstermijnen, toegekend aan uw klant, uw liquiditeit verminderen, en dus ook een kost vertegenwoordigen voor uw bedrijf. En dan hebben we het nog niet over handelsvorderingen die gewoonweg niet betaald worden.

Waarop letten bij de ondertekening van uw polis?
Let er vooral op dat de algemene voorwaarden duidelijk zijn inzake de premie- en de limietkosten, over de duur van het contract, de wijze van opzegging en de vergoeding ingeval een risico zich voordoet.
In heel wat contracten is het voornaamste probleem de opzeggingisvoorwaarden. Meestal stipuleert het contract duidelijk wanneer de verzekeraar het recht heeft de limieten te reduceren of in te trekken, maar blijkt uit de voorwaarden niet duidelijk of ook de verzekerde de mogelijkheid tot opzegging heeft en onder welke voorwaarden. Ook is vaak onvoldoende duidelijk wat er gebeurt met de te betalen premie als de kredietverzekeraar beslist de limieten in te trekken: moet in dat geval nog de volledige premie betaald worden voor de resterende duur van de polis of valt u terug op een stuk van de te betalen premie? Vraag hierover duidelijkheid vooraleer u de polis ondertekent.

Wat kan u doen om beter te scoren bij de kredietverzekeraars?
Neem in uw algemene voorwaarden een aantal bepalingen op die mogelijke betalingsachterstanden bij uw debiteuren zoveel mogelijk voorkomen: geef bijvoorbeeld korting bij contante betaling. Dit vermindert al aanzienlijk het risico op wanbetaling. Ook de clausule van eigendomsvoorbehoud, in geval van roerende goederen, kan een instrument zijn om wanbetaling te voorkomen.
Bent u zelf klant en rekent u op betalingsuitstel, toegekend door uw leverancier? Zorg er dan voor dat u tijdig de nodige cijfers neerlegt, zoals verplicht in de boekhoudwetgeving. Zo kan de kredietverzekeraar van uw leverancier beschikken over de meest recente bedrijfsgegevens en vermijdt u een negatieve beoordeling.

Alternatieven voor een kredietverzekering…
Behalve de kredietverzekering bestaan er nog andere producten om u als ondernemer te beschermen tegen de wanbetaling van uw handelspartners.

1. U kunt zelf als ondernemer een borgstelling of een bankgarantie van uw afnemer vorderen als u twijfels heeft over zijn kredietwaardigheid. Maar om de juridische voorwaarden van bijvoorbeeld een borgstelling in Rusland te beoordelen, moet u al snel een beroep doen op een Russische jurist, wat u bijkomende kosten oplevert.
2. De beste oplossing om wanbetaling te voorkomen is natuurlijk in uw contractsvoorwaarden stipuleren dat u contante betaling van uw klanten wenst. Alleen is dit commercieel niet zo eenvoudig: vaak zal uw handelspartner dit als een blijk van wantrouwen beschouwen.
3. Ook het documentair krediet, beter bekend als de letter of credit, kan een goed alternatief vormen voor de dure kredietverzekering. Dit is een bancair product waarbij de bank er zich in opdracht van en voor rekening van de koper toe verbindt om een bepaalde som geld aan de verkoper te betalen tegen afgifte van bepaalde documenten, waaruit de nakoming van de leveringsplicht van de verkoper blijkt.
4. Heel wat private verzekeraars verminderden de voorbije maanden naar aanleiding van de economische crisis aanzienlijk de toegekende kredietlimieten. UNIZO kaartte dit probleem aan bij de minister van Financiën. Die maakte eind mei bekend te zullen voorzien in een overheidsaanvulling op de door de verzekeraar toegekende, maar later ingetrokken kredietlimieten. Het Belgacap-systeem is een goede oplossing voor exporterende KMO’s wiens kredietlimieten werden gereduceerd, zij kunnen blijven zakendoen met het buitenland zonder te moeten instaan voor het volledige risico bij wanbetaling. Het probleem van de bedrijven van wie de kredietverzekeraar de li-mieten op 0 bracht, blijft echter bestaan. Die bedrijven zet-ten nu noodgedwongen hun handel met het buitenland stop. UNIZO vraagt de federale regering daarom ook voor die groep bedrijven een oplossing uit te werken.

Laatste aanpassing: donderdag 25 juni 2009
Verwante trefwoorden: Kredietverzekering
Lid worden Infopakket
 Sodexo - HP - MR

nationale partners

Jobstudent - HP - LB
Stel uw vraag
BelgacomElectrabelKBCADMBZenito