Alles over de Wet Continu´teit Ondernemingen

gerechtelijke reorganisatieSinds 1 april 2009 is de Wet betreffende de Continuïteit Ondernemingen van kracht, een hervorming op het vroegere gerechtelijk akkoord. UNIZO is tevreden met de nieuwe wet, en hoopt nu dat de nieuwe wet meer bedrijven in moeilijkheden van de ondergang kan redden. De nieuwe wet benadrukt veel meer het voortzetten en de rendabiliteit van de onderneming dan de betalingsproblemen. De procedure is ook duidelijker en eenvoudiger.


In de editie van 2 april 2010 van Z.O.magazine vindt u een grondige samenvatting terug van wat u als ondernemer met de Wet Continuïteit Ondernemingen kunt doen.

Onderaan deze pagina leest u het antwoord op de meest gestelde vragen over de WCO.

 


1 jaar WCO: goede reddingsboei maar te onbekend

De Wet op de Continuïteit van Ondernemingen bestaat één jaar, en in dat jaar maakten al meer dan 850 bedrijven er gebruik van. Dankzij deze wet, die het vroegere Gerechtelijk Akkoord vervangt, krijgen heel wat bedrijven tijdelijk uitstel van betaling aan hun schuldeisers.

UNIZO maakte samen met minister van Justitie Stefaan De Clerck een evaluatie na 1 jaar WCO:

WCO player

Lees meer...

 


Bekijk hier een eerste reactie op de WCO door lekenrechter Thierry Cattoir en UNIZO-juridisch adviseur Cindy Laureys:

wet continuiteit ondernemingen player

 


 

Hoe zit de nieuwe wet op het gerechtelijk akkoord precies in elkaar?

Een bedrijf in moeilijkheden krijgt drie verschillende ‘reddingsboeien’, zowel vóór als tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie:

  1. Minnelijk akkoord vooraf
    De nieuwe wet bevordert vrije en discreet onderhandelde oplossingen tussen de partijen. Zo kan de schuldenaar nu buiten elke gerechtelijke procedure –en dus zonder kosten-, in alle discretie een minnelijke schuldenregeling overeenkomen met één of meerdere schuldeisers, zonder de andere schuldeisers daarbij te betrekken. Onder de vorige wet moest een geldige minnelijke schikking nog verplicht met alle schuldeisers worden bereikt.
  2. Gerechtelijke reorganisatie
    Bij de procedure van gerechtelijke reorganisatie wordt een plan tot reorganisatie aan alle of een deel van schuldeisers voorgelegd. Als die het goedkeuren, krijgt de schuldenaar een opschorting van betaling. Hij moet een plan opstellen om binnen maximaal 5 jaar (vroeger 2 jaar) zijn schulden geheel of gedeeltelijk af te betalen, onder toezicht van een kosteloze gedelegeerd rechter. Die vervangt de vroegere, dure commissaris inzake opschorting. Alleen al de kost van die commissaris kon een onderneming in moeilijkheden richting faillissement duwen. 
  3. Overdracht onder gerechtelijk toezicht
    Om ondernemingen in een financieel hopeloze situatie toch de moge-lijkheid te bieden de nog rendabele delen of activiteiten over te la-ten, kan ook de (al dan niet gedeeltelijke) overdracht deel uitmaken van een gerechtelijk reorganisatieplan. Cruciaal is hier dat de schuldenaar de rendabele activiteiten uit de onderneming kan verkopen. De kans op een althans gedeeltelijke redding is daardoor veel groter.

Besluit

De nieuwe wet besteedt meer aandacht aan de minnelijke oplossing om een onderneming van het faillissement te redden en is volledig gericht op de redding van de onderneming. De uitwegen waartussen een onderneming in moeilijkheden kan kiezen zijn veel ruimer en minder duur, aangezien er meer ruimte is voor buitengerechtelijke oplossingen. UNIZO hoopt dat ondernemers minder argwanend staan tegenover de nieuwe wet en er sneller een beroep op doen. Het is anderzijds hoogst onzeker of ook de rechtbanken klaar zijn om het extra werk op te vangen. De wet geeft immers meer opdrachten aan de lekenrechters, in de rol van gerechtsmandataris of ondernemingsbemiddelaar, zonder dat duidelijk is of zij daarvoor voldoende tijd kunnen uittrekken en tegen welke vergoeding. UNIZO roept de minister van Justitie daarom op de nodige middelen vrij te maken.

Stel uw vraag
BelgacomElectrabelKBCADMBZenito