Checklist verplichtingen online verkoop B2B

Sorry! Toegang tot deze pagina werd voorbehouden aan ingelogde gebruikers.

Laatste aanpassing: 
07/09/2021

ALGEMENE INFORMATIEVERPLICHTINGEN

Onverminderd de overige wettelijke en reglementaire informatievoorschriften zorgt elke dienstverlener van de informatiemaatschappij ervoor dat de afnemers van de dienst en de bevoegde autoriteiten gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegang krijgen, tenminste tot de volgende informatie :

 1. zijn naam of handelsnaam;
 2. het geografische adres waar de dienstverlener is gevestigd (niet de plaats van de server);
 3. nadere gegevens die een snel contact en een rechtstreekse en effectieve communicatie met hem mogelijk maken, met inbegrip van zijn elektronisch postadres;
 4. desgevallend het handelsregister waar hij is ingeschreven en zijn inschrijvingsnummer (dit is ondertussen vervangen door het ondernemingsnummer);
 5. wanneer een activiteit aan een vergunningsstelsel is onderworpen, de gegevens over de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor de duidelijkheid: het starten en uitoefenen van een online dienst op zich is niet afhankelijk van een voorafgaande vergunning);
 6. wat gereglementeerde beroepen betreft :
 1. de beroepsvereniging of beroepsorganisatie waarbij de dienstverlener is ingeschreven,
 2. de beroepstitel en de staat waar die is toegekend,
 3. een verwijzing naar de van toepassing zijnde beroepsregels en de wijze van toegang ertoe;
 1. wanneer de dienstverlener een aan de belasting over de toegevoegde waarde onderworpen activiteit uitoefent, het iBTW nummer;
 2. de gedragscodes die hij desgevallend heeft onderschreven, alsook de informatie over de manier waarop die codes langs elektronische weg kunnen worden geraadpleegd.

PRIJSAANDUIDING

Onverminderd de overige wettelijke en reglementaire voorschriften op het gebied van prijsaanduiding moeten de diensten van de informatiemaatschappij die naar prijzen verwijzen, deze duidelijk en ondubbelzinnig aangeven en meer in het bijzonder vermelden of belasting en leveringskosten inbegrepen zijn.

Er is m.a.w. geen verplichting om steeds de prijzen weer te geven maar als prijzen wel worden weergegeven dan moet duidelijk vermeld zijn of taks en leveringskosten zijn inbegrepen.

AFSLUITEN CONTRACT

Onverminderd de overige wettelijke en reglementaire informatievoorschriften verstrekt de dienstverlener, voordat de afnemer zijn order langs elektronische weg plaatst, op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze ten minste de volgende informatie:

 1. de talen waarin het contract kan worden gesloten;
 2. de verschillende technische stappen om tot de sluiting van het contract te komen (aangeven welke klik op knop “verdergaan/volgende/OK” de eigenlijke aanvaarding inhoudt);
 3. de technische middelen waarmee invoerfouten kunnen worden opgespoord en gecorrigeerd voordat de order wordt geplaatst;
 4. uitsluitsel omtrent de vraag of de dienstverlener het gesloten contract zal archiveren en of het toegankelijk zal zijn (er is geen verplichting tot archiveren).
 5. De contractuele bepalingen en de algemene voorwaarden van het contract moeten de afnemer op een zodanige wijze ter beschikking worden gesteld dat hij deze kan opslaan en weergeven.

Praktijk: vermeld duidelijk op elke pagina (of minstens op de pagina’s die direct verband houden met de pagina’s waar de online transactie plaatsvindt) een link naar de contractuele bepalingen en algemene voorwaarden. Of vermeld ze integraal zodanig dat de koper ze moet lezen alvorens te kunnen verder gaan.

VERPLICHTINGEN NA AANKOOP

Wanneer de afnemer van een dienst langs elektronische weg een order plaatst, worden de volgende beginselen in acht genomen:

 1. de dienstverlener bevestigt zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de order van de afnemer;
 2. het ontvangstbewijs vermeldt onder meer een samenvatting van de order;
 3. de order en het ontvangstbewijs worden geacht te zijn ontvangen wanneer deze toegankelijk zijn voor de partijen tot wie zij zijn gericht (= van zodra de e-mail de server bereikt van de berichtendienst waarop de mailbox zich bevindt of van zodra de internetpagina op het scherm verschijnt).
Meer over: online verkopen, Webshop, Informatieplicht

Je ziet meer als UNIZO lid

Deze inhoud is enkel voor UNIZO-leden, of word nu lid.

Je ziet meer als ingelogde gebruiker

Log in met uw UNIZO account.

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!