De stagebonus: een premie als u jongeren opleidt of tewerkstelt in uw zaak

De stagebonus is een premie voor elke werkgever die een jongere opleidt of tewerkstelt in het kader van een opleidings- of arbeidsovereenkomst.

Hoeveel bedraagt de stagebonus?

De stagebonus bedraagt 500 EUR, op het einde van een eerste of een tweede jaar en 750 EUR op het einde van een derde jaar.

Om deze bonus te krijgen is het niet nodig dat de jongere slaagt.

Wanneer komt u in aanmerking?

Om een stagebonus te krijgen moet u 2 aanvragen indienen:

 1. Een initiële aanvraag: binnen 3 maanden na de startdatum van de arbeids- of opleidingsovereenkomst.
 2. Een aanvraag tot betaling: binnen 4 maanden na het einde van het opleidingsjaar.

Beide aanvragen moeten ingediend en goedgekeurd worden om de bonus te krijgen.

Voorwaarden voor de initiële aanvraag

Om recht te hebben op de stagebonus, moeten de 4 volgende voorwaarden samen vervuld zijn:

1. U bent een werkgever uit de privésector of uit de openbare sector die werknemers tewerkstelt of kan tewerkstellen;

2. Met het oog op een praktijkopleiding in het kader van een alternerende opleiding, heeft u met een jongere een arbeids- of een opleidingsovereenkomst gesloten, met een voorziene duur van minstens vier maanden.

3. Een alternerende opleiding bestaat uit een theoretische (en eventueel een algemeen vormende) opleiding en wordt aangevuld met een praktijkopleiding in een onderneming. De cyclus van de alternerende opleiding kan bestaan uit één of meerdere opleidingsjaren.

De theoretische opleiding mag niet gegeven worden in het kader van onderwijs met volledig leerplan.

Indien de praktijkopleiding plaatsvindt in het kader van een opleidingsovereenkomst, moet het gaan over:

 • een industriële leerovereenkomst;
 • of een leerovereenkomst gesloten in toepassing van de reglementering betreffende de voortdurende middenstandsopleiding;
 • of een overeenkomst voor socioprofessionele inschakeling (in het kader van de Brugprojecten);
 • of een beroepsinlevingsovereenkomst (BIO);
 • of een overeenkomst alternerende opleiding (OAO), alleen binnen het stelsel van leren en werken. Werkgevers die jongeren van een voltijdse school met een OAO tewerkstellen in het kader van schoolbank op de werkplek, hebben geen recht op een stagebonus.

De praktijkopleiding kan plaatsvinden in het kader van de uitvoering van verschillende opleidings- of arbeidsovereenkomsten, bij dezelfde of bij meerdere werkgevers. Deze overeenkomsten moeten mekaar niet noodzakelijk ononderbroken opvolgen.

4. De jongere met wie u een arbeids- of opleidingsovereenkomst heeft gesloten, startte de praktijkopleiding tijdens zijn deeltijdse leerplicht. De deeltijdse leerplicht eindigt op 30 juni van het jaar waarin de jongere 18 jaar wordt. Indien de jongere geboren is vóór 30 juni, eindigt de deeltijdse leerplicht de dag van zijn 18de verjaardag.

Hoe dient u een initiële aanvraag in?

Als de hoofdverblijfplaats van de jongere en/of uw vestigingsplaats in het Vlaamse gewest liggen bij de start van de praktijkopleiding, dient u, samen met de jongere, een initiële aanvraag in bij het Departement Werk en Sociale Economie (WSE). Dit kan per mail OF per post.

U kan een ondertekende en volledige aanvraag (dus samen met je arbeids- of opleidingsovereenkomst) per mail indienen via startenstagebonus@vlaanderen.be. Een aanvraag indienen per post is dan niet meer nodig. Bij een indiening per mail ontvangt u altijd per mail een ontvangstbevestiging van het Departement WSE.

Per post stuurt u de aanvraag op naar:

Departement Werk en Sociale Economie
Start- en stagebonus
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel

De ingevulde initiële aanvraag moet aankomen op het Departement Werk en Sociale Economie binnen drie maanden na de start van de arbeids- of opleidingsovereenkomst. Indien de aanvraag te laat aankomt, dan wordt de stagebonus niet toegekend. De afgestempelde postdatum of de verzendingsdatum van de mail gelden als criterium.

Voorwaarden voor de aanvraag tot betaling

De stagebonus wordt betaald voor maximum drie opleidingsjaren van eenzelfde alternerende opleidingscyclus, telkens wanneer de jongere een opleidingsjaar heeft beëindigd of stopgezet. Het is niet nodig dat de jongere slaagt voor het betrokken opleidingsjaar.

De stagebonus wordt betaald op het einde van een opleidingsjaar, indien volgende voorwaarden vervuld zijn:

 1. Er is een goedgekeurde initiële aanvraag voor deze praktijkopleiding van de jongere
 2. de cyclus van de alternerende opleiding en de praktijkopleiding zijn begonnen vóór het einde van de deeltijdse leerplicht;
 3. de jongere heeft een praktijkopleiding gevolgd in jouw onderneming in de loop van dit opleidingsjaar, in het kader van een arbeids- of opleidingsovereenkomst met een voorziene minimumduur van vier maanden.
 4. U dient een aanvraag tot betaling  (docx / 0.1 MB)in bij het departement Werk en Sociale Economie binnen de 4 maanden na het einde van het opleidingsjaar (of 4 maanden vanaf de effectieve einddatum van de opleiding als die vroegtijdig beëindigd werd). Is deze termijn verstreken, dan wordt je aanvraag tot betaling voor dat opleidingsjaar geweigerd.

Indien de praktijkopleiding nog steeds bezig is op het einde van het opleidingsjaar, wordt de stagebonus betaald, ongeacht de duur van de praktijkopleiding in de loop van dit opleidingsjaar.

Werd de overeenkomst vroegtijdig stopgezet, dan krijgt u slechts een stagebonus indien de overeenkomst gedurende minstens 3 maanden in de loop van het opleidingsjaar in kwestie werd uitgevoerd. Duurde de praktijkopleiding in jouw onderneming minder dan 3 maanden, dan wordt de stagebonus voor dit opleidingsjaar niet uitbetaald.

De stagebonus kan betaald worden voor opleidingsjaren waarvan de einddatum ligt na het einde van de leerplicht, op voorwaarde evenwel dat de cyclus van de alternerende opleiding begonnen is vóór het einde van de leerplicht en dat de praktijkopleiding plaatsvindt in het kader van de uitvoering van een arbeids- of opleidingsovereenkomst die eveneens vóór het einde van de leerplicht is ingegaan.

Hoe dient u een aanvraag tot betaling in?

Om de stagebonus voor een opleidingsjaar te ontvangen, moet u de aanvraag tot betaling binnen de 4 maanden na het beëindigen van dit opleidingsjaar indienen bij het departement Werk en Sociale Economie. Dit kan per mail OF per post.

U kan een ondertekende en volledige aanvraag tot betaling per mail indienen via startenstagebonus@vlaanderen.be. Een aanvraag indienen per post is dan niet meer nodig. Bij een indiening per mail krijgt u altijd een ontvangstbevestiging van het Departement WSE.

Per post stuurt u de aanvraag op naar:

Departement Werk en Sociale Economie
Start- en stagebonus
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel

Komt de aanvraag voor de betaling te laat aan, dan wordt de stagebonus voor dit opleidingsjaar niet betaald. De afgestempelde postdatum of de verzendingsdatum van de mail gelden als criterium.

Als de alternerende opleiding vroegtijdig werd stopgezet omdat ofwel de praktijkopleiding, ofwel de theoretische opleiding, ofwel de twee, beëindigd zijn, vermeldt rubriek 2 (of een attest van de school) de effectieve einddatum van de alternerende opleiding. In dat geval begint de indieningstermijn van 4 maanden om de aanvraag tot betaling van de stagebonus in te dienen, te lopen vanaf deze effectieve einddatum.

Als de cyclus van de alternerende opleiding verschillende jaren duurt (maximum drie jaar), vraagt u na het beëindigen van elk opleidingsjaar opnieuw de betaling van de stagebonus aan.

Fiscaal voordeel

Bovenop de stagebonus kan u ook van een fiscaal voordeel genieten.

Uw belastbare winsten en baten worden vrijgesteld naar rato van 40% van de leervergoedingen of de loonkosten die u normaliter als beroepskosten mag inbrengen. Het moet hierbij natuurlijk gaan om leervergoedingen of lonen die u betaald heeft aan een of meer jongeren voor wie u in aanmerking kwam voor de startbonus.

Om deze vrijstelling te kunnen krijgen, moet u de volgende documenten ter beschikking houden van de belastingadministratie:

 • het bewijs dat u gedurende het belastbaar tijdperk voor de betrokken jongere(n) een stagebonus kreeg van de RVA of het Departement Werk en Sociale Economie;
 • een nominatieve lijst van de tewerkgestelde jongeren met, voor elke jongere, vermelding van:
  • de volledige identiteit, inclusief rijksregisternummer;
  • de bruto belastbare bezoldigingen die u aan de jongere(n) betaalde of toekende, met inbegrip van alle wettelijk of contractueel verschuldigde bijdragen en premies.

Meer info?

voor meer info en modeldocumenten ga hier naar de website van de Vlaamse overheid.

 

Meer over: Steunmaatregelen, Tewerkstellingssteun
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!