Eerste hulp voor ondernemers getroffen door terreur(alarm)

Laatste aanpassing: 
21/06/2022

Opgelet

Naar aanleiding van de aanslagen op 22 maart 2016 werden heel wat steunmaatregelen uitgevaardigd. Vele van deze maatregelen zijn inmiddels verlopen. Dit geeft wel een inzicht in de mogelije maatregelen die de overheid kan nemen n.a.l.v. terreurdaden.

De aanslagen van 22 maart 2016 in de Brusselse metro en op de Luchthaven hebben heel wat gevolgen veroorzaakt. Mogelijks heeft dit ook een impact op uw onderneming. Hieronder geven we u een overzicht van de steunmaatregelen die door de regering worden verleend, evenals een aantal nuttige tips en advies.

Zelf de waakzaamheid en veiligheid in uw onderneming verhogen? 

Als onderneming kan u zelf op een aantal vlakken een aantal praktische maatregelen voorzien om de veiligheid in en rond uw zaak te verhogen. Klik hier voor een aantal praktische tips.

Welke steunmaatregelen voor zelfstandigen?

Zelfstandigen in het Brussels Gewest of Zaventem

Naar aanleiding van de terreuraanslagen heeft de federale regering de volgende steunmaatregelen genomen specifiek ten voordele van de zelfstandigen in de buurthandel en horeca gelegen in het Brussels Gewest of Zaventem:

 • Erkenning als sector in crisis;
 • Groepering van de dossiers in verband met de vrijstelling van bijdragen met het oog op een versnelde een eenvormige behandeling;
 • Uitstel van de vervaldag met een jaar zonder verhogingen of interesten voor de sociale bijdragen (zonder impact op de uitkeringen);
 • Faciliteiten voor het aantonen van de daling van de inkomsten voor het verkrijgen van een verlaging van de voorlopige bijdragen.

Voor meer informatie raden wij u aan om contact op te nemen met uw sociaal verzekeringsfonds.

Nieuwe steunmaatregelen: voor alle zelfstandigen uit alle sectoren over gans België!

Daarnaast kunnen àlle zelfstandigen die impact ondervinden in de nasleep van de aanslagen volgende steunmaatregelen inroepen, en dit voor de eerste 3 kwartalen van 2016:

 • Uitstel van betaling voor de sociale bijdragen
 • Faciliteiten voor verlaging van de voorlopige bijdragen
 • Vrijstelling sociale bijdragen

Voorwaarde is dat u als zelfstandige kan aantonen dat u moeilijkheden ondervindt naar aanleiding van de terreuraanslagen van 22 maart 2016. Het speelt daarbij geen rol waar uw zaak gevestigd is of in welke sector u actief bent. Voorbeelden:

 • een restaurant in Brugge dat geconfronteerd wordt met een sterke daling van het bezoek van buitenlands cliënteel naar aanleiding van de sluiting van de luchthaven 
 • een zelfstandig wasser die het volume van zijn activiteit ziet dalen naar aanleiding van de daling van het aantal overnachtingen in de hotels waarmee hij samenwerkt

Ook voor deze steunmaatregelen moet u contact opnemen met uw sociaal verzekeringsfonds.

Voor de specifieke steunmaatregelen op vlak van financiering van het Brussels Gewest klik hier

Welke fiscale steunmaatregelen?

Ook inzake btw en belastingen biedt de federale regering een aantal steunmaatregelen:

 • Versoepeling bij verschuldigde BTW en bedrijfsvoorheffing
 • Gespreide betalingen mogelijk (maandelijkse aflossing)
 • Geen gebruikelijke boeten en nalatigheidsinteresten

Ook deze steunmaatregelen kan u inroepen ongeacht uw sector en ongeacht waar u gevestigd bent in België. Voorwaarde is dat u getroffen bent door de gevolgen van de aanslagen.

De fiscus zal daarbij een controle doen naar fiscale betalingshistoriek. Al zelfstandige of KMO moet u volgende gegevens aandragen: daling omzet, annulatie orders en reservaties, kettingreactie partnerbedrijven,..

Voor welke periode?

 • bent u een maandelijkse indiener: de aangegeven btw handelingen of bedrijfsvoorheffing van de maanden maart t.e.m. september 2016
 • bent u een kwartaalindiener: de aangegeven btw handelingen of bedrijfsvoorheffing van het 1e, 2e en 3e kwartaal 2016

Procedure

U moet de aanvraag onmiddellijk indienen na vaststelling van betalingsproblemen. Dat kan voor alle maatregelen samen via 1 aanvraag bij 1 contactpersoon van de fiscus, met 1 formulier dat u hier kan downloaden. U moet uiteraard wel de administratieve verplichtingen en betalingsplannen naleven.

Welke steunmaatregelen als u personeel heeft?

Tijdelijke werkloosheid

Indien u personeel heeft, is het aan te raden hen goed in te lichten en aan te geven wat uw verwachtingen zijn op vlak van aanwezigheid op de werkvloer. Stel uw medewerkers gerust. Toon begrip voor de twijfel en angst die mogelijks heerst. Biedt indien mogelijk ook flexibele oplossingen aan wanneer uw medewerkers hier om vragen.

De gevolgen van het terreuralarm op uw werkgeversverplichtingen hangen af van de vraag of het werk nog kan worden uitgevoerd. Indien dit niet het geval is, is er sprake van overmacht. U moet de personeelsleden die niet kunnen werken dan geen loon betalen. Ze kunnen wel een tijdelijke werkloosheidsvergoeding krijgen van de RVA. De werkgever moet hiertoe de RVA inlichten. Meer informatie hierover kan u hier vinden.

Ondernemingen kunnen "omwille van de gevolgen van de aanslagen van 22 maart 2016 en de daaraan verbonden gevolgen" tijdelijke werkloosheid wegens ‘overmacht’ inroepen. Dit kan nog tot 30 april 2016.

 • Dit gaat niet alleen om de werknemers die tewerkgesteld worden op de nationale luchthaven, maar ook werknemers van externe firma’s die door de aanslagen niet kunnen tewerkgesteld worden (schoonmaakbedrijven, koerierdiensten die wegens gebrek aan goederen wegens stillegging van het vliegverkeer niet kunnen werken).
 • Dit geldt ook voor werknemers van andere bedrijven (bijvoorbeeld horecazaken) die, op grond van specifieke redenen die verband houden met deze aanslagen, kunnen aantonen dat zij hun personeel de komende dagen niet kunnen tewerkstellen. Bijvoorbeeld bij sterke daling cliënteel door annulaties en vermindering van reservaties.

Let wel, voorwaarde is dat het werk daardoor niet kan worden uitgevoerd. Dit is niet het geval als het werk op werven op andere locaties kan doorgaan, als een vergadering ergens anders kan plaatsvinden, als er aan telewerk of satelietwerk kan gedaan worden, enz.

Van 1 mei tot 30 juni 2016 wordt het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht verlengd:

 • voor werkgevers in Brussel en Vlaams-Brabant onvoorwaardelijk
 • voor werkgevers elders die impact ondervinden kan dat enkel nog mits motivering van de reden van overmacht

Hier kan u meer lezen over de procedure en vindt u de formulieren die u moet invullen t.a.v. de RVA en de werknemer.

Los daarvan kan in bepaalde gevallen ook een beroep gedaan worden op de regeling van economische werkloosheid. Bijvoorbeeld voor hotels en organisatoren van evenementen die heel veel aanulaties krijgen. Klik hier voor meer info op de website van de RVA.

Faciliteiten voor de betaling van RSZ-bijdragen

Als werkgever kan u volgende steunmaatregelen inroepen:

1. Afbetalingsplan

 • Openstaande schulden worden in maandelijkse schijven afgelost
 • Maximaal over 18 maanden
 • Op eenvoudig verzoek van de werkgever
 • Geen gerechtelijke invordering

2. Vrijstelling van toeslagen en interesten bij laattijdige betaling

 • Indien voorgaande kwartalen tijdig betaald
 • Gehele of gedeeltelijke vrijstelling mogelijk

Bovendien zal de RSZ rekening houden met de bijzondere omstandigheden.

Hier kan u online uw aanvraag doen bij de RSZ.

Wat met uw klanten?

 

U kan best uw klanten informeren over wat u doet, via een mail, uw website en etalage. Leg daarbij de nadruk op:

 • de continuïteit van uw zaak: in veel gevallen zal het business as usual zijn

 • de eventuele extra beveiligingsmaatregelen die u desgevallend neemt. Registratie van namen, verplicht aanbellen, …. Klik hier voor een aantal praktische tips.

 • de alternatieven die u biedt om uw klanten te bedienen (bereikbaarheid).

 • zeker als u met buitenlandse klanten en leveranciers werkt kan u best informeren, gezien de buitenlandse media uitgebreid bericht hebben over de situatie in België en Brussel

U levert goederen of diensten in Brussel: wat zijn uw rechten en plichten?

Stel dat u niet gevestigd bent in het Brussels Gewest, maar u moet er wel goederen leveren of u voert er wel opdrachten uit (aanneming, consultancy,...), moet u die verder uitvoeren?

In principe wel. Als u een contract heeft, dan moet u dat normaal gezien blijven uitvoeren. Maar check toch even de algemene voorwaarden of de kleine lettertjes. Misschien voorzien die wel een afwijking voor uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld als de veiligheid in het gedrang komt. Ga ook na of er gevallen van overmacht bepaald zijn die toelaten dat het contract (tijdelijk) niet uitgevoerd wordt (of moet worden). Los daarvan neemt u best even contact met uw klant of opdrachtgever om goede afspraken te maken en te zien of een uitstel mogelijk of wenselijk is.

Kan u van gunstmaatregelen genieten als u investeert in veiligheid?

Ja, u kan genieten van fiscale aftrek. Lees er hier alles over.

Meer vragen?

Contacteer dan de Unizo Ondernemerslijn op het gratis nummer 02 21 22 678 of ondernemerslijn@unizo.be

Of raadpleeg de website http://crisiscentrum.be/nl

Op zoek naar meer tips en ondernemersadvies?

Raadpleeg dan www.unizo.be/kennisnet, de databank met up-to-date info op maat van zelfstandigen en KMO's

UNIZO VERSTERKT ONDERNEMERS!
 

 

Meer over: Beveiliging, Rampen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!