Essentiële reizen

Laatste aanpassing: 
26/01/2021

Tussen 27 januari en 1 maart zijn alle niet - essenntiële reizen verboden. Enkel de reizen die in de bijlage van het Ministerieel Belsluit als 'essentieel' worden bestempeld, zijn wel nog toegelaten, mits je een ondertekende verklaring op eer op zak hebt: 

Algemeen

De volgende reizen worden steeds als 'essentieel' gezien:

 1. de reizen om louter professionele redenen, met inbegrip van de reizen van beroepssporters met een topsportstatuut, professionelen uit de cultuursector, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit;
 2. de reizen van diplomaten, ministers, Staats- en regeringsleiders; de reizen van het personeel van internationale organisaties en instellingen, en van personen uitgenodigd door deze internationale organisaties en instellingen waarvoor de fysieke aanwezigheid noodzakelijk is voor de goede werking van deze organisaties en instellingen; de reizen van het personeel van diplomatieke en consulaire posten en van personen uitgenodigd door deze posten waarvoor de fysieke aanwezigheid noodzakelijk is voor de goede werking van deze posten; de reizen van leden van het Europees Parlement in het kader van hun functies;
 3. de reizen omwille van dwingende gezinsredenen, met name:
  • reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging, in de zin van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
  • bezoeken aan een echtgenoot of partner, die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;
  • reizen in het kader van co-ouderschap;
  • reizen in het kader van begrafenissen of crematies van verwanten of van aanverwanten in eerste en tweede graad, of van naasten voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie met deze naaste;
  • de reizen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken van verwanten of aanverwanten in eerste en tweede graad ;
 4. de reizen omwille van humanitaire redenen, in het bijzonder:
  • reizen om medische redenen of de verderzetting van een medische behandeling;
  • reizen om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon;
  • bezoeken in het kader van palliatieve zorgen;
 5. de reizen die studiegerelateerd zijn, in het bijzonder de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst;
 6. de reizen naar het aangrenzende land door inwoners van grensgemeenten en hun directe buurgemeenten als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor de activiteiten die eveneens in het land van hoofdverblijfplaats toegelaten zijn en noodzakelijk zijn; reizen naar het aangrenzende land door inwoners van grensregio's als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor de activiteiten die eveneens in het land van hoofdverblijfplaats toegelaten zijn en noodzakelijk zijn, voor zover hiervan een aannemelijk bewijs geleverd kan worden;
 7. de reizen om zorg te dragen voor dieren;
 8. de reizen in het kader van juridische verplichtingen, voor zover noodzakelijk en dit niet digitaal kan gebeuren;
 9. de reizen om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig;
 10. de reizen in het kader van een verhuizing;
 11. de doorreizen.

Niet - inwoners uit derde landen

Daarnaast is er ook nog een tweede lijst van 'essentiële reizen', maar die geldt enkel ten aanzien van reizigers die:

 • van buiten de EU naar België komen, én
 • die geen onderdaan zijn van een land van de EU of de Schengenzone, én
 • die hun hoofdverblijfplaats niet in Algerije, Australië, Canada, Georgië, Japan, Montenegro, Marokko, Nieuw - Zeeland, Rwanda, Servië, Zuid - Korea, Thailand, Tunesië, Uruguay of China hebben. 

Voor reizigers die aan die drie voorwaarden tegelijk voldoen, worden de volgende reizen ook als essentieel beschouwd: 

 1. de professionele reizen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;
 2. de professionele reizen van grensarbeiders;
 3. de professionele reizen van seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw;
 4. de professionele reizen van vervoerspersoneel;
 5. de reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en instellingen en door internationale organisaties en instellingen uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties en instellingen, professionele reizen van militair personeel, van ordediensten, van de douane, van de inlichtingendiensten en magistraten, en van humanitaire hulpverleners en personeel van de civiele bescherming, bij het uitoefenen van hun functie;
 6. doorreizen buiten de Schengenzone en de Europese Unie;
 7. de reizen om dwingende gezinsredenen, namelijk:
 • de reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging in de zin van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
 • de bezoeken aan een echtgenoot of partner, die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;
 • de reizen in het kader van co-ouderschap (met inbegrip van een behandeling in het kader van medisch begeleide voortplanting);
 • de reizen in het kader van begrafenissen of crematies van verwanten in eerste en tweede graad;
 • de reizen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken van verwanten in eerste en tweede graad;
 1. de professionele reizen van zeevarenden;
 2. de reizen om humanitaire reden (met inbegrip van de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon);
 3. de reizen die studiegerelateerd zijn, met inbegrip van de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst;
 4. de reizen van gekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld; met inbegrip van de reizen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, wanneer ze beschikken over een gecombineerde vergunning, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit.

De reizen van de personen die een activiteit in loondienst komen uitoefenen in België, met inbegrip van jonge au pairs, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde Gewest (arbeidsvergunning of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn).

De reizen van de personen die een zelfstandige activiteit komen uitoefenen in België, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde gewest (geldige beroepskaart of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn).

Meer over: Corona
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!