Het interprofessioneel akkoord (IPA): wat staat er allemaal in en wat betekent dat concreet?

Laatste aanpassing: 
01/07/2021

De Groep van Tien bereikte op 11 januari 2017 een ontwerp van Interprofessioneel Akkoord. Daarin worden o.a. afspraken gemaakt over de (maximale) loonstijgingen voor de periode 2017 – 2018, de leeftijdsvoorwaarden voor SWT/brugpensioen en landingsbanen en de verdeling van de welvaartsenveloppe.

De sociale partners zullen het ontwerp van IPA de komende weken aan hun achterban voorleggen. Hieronder vindt u een korte samenvatting.

PDF icon Hier kan u een uitgebreide toelichting downloaden.

1. Loonnorm

Op basis van het technisch verslag van de CRB leggen de sociale partners de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de periode 2017 – 2018 vast op 1,1%.

In de onderhandelingen over de invulling van de loonmarge op sectoraal en/of ondernemingsniveau zal men maximaal rekening houden met de specifieke economische situatie, het behoud en de creatie van tewerkstelling en de concurrentiekracht. Bij de invulling van de loonmarge dient eveneens rekening te worden gehouden met de reële kostprijs van alle weerhouden maatregelen.

2. Kadercao’s SWT/brugpensioen en landingsbanen

De leeftijdsvoorwaarde voor de SWT stelsels zware beroepen (20 jaar nachtarbeid; 5 tot 7 jaar zwaar beroep; arbeidsongeschiktheid bouwbedrijf), zware beroepen klassiek en lange loopbaan wordt verhoogd van 58 jaar nu, naar 59 jaar vanaf 2018. De leeftijdsvoorwaarde voor SWT in ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering wordt verhoogd van 55 jaar nu, naar 56 jaar vanaf 2017. De leeftijdsvoorwaarde van 55 jaar zal wel van toepassing blijven op werknemers die op het moment van de aankondiging van het collectief ontslag 55 jaar zijn, op voorwaarde dat het ontslag werd aangekondigd vóór 1 november 2016 en de onderneming in het jaar 2017 door de Minister van Werk erkend wordt als een onderneming in herstructurering.

De leeftijdsvoorwaarde van 55 jaar om een RVA premie te ontvangen in een uitzonderingsregime van de landingsbanen (zware beroepen, lange loopbaan, ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering) blijft ongewijzigd van toepassing.

3. Welvaartsaanpassingen

De regering stelde voor de welvaartsaanpassingen in de jaren 2017 en 2018 een budget van respectievelijk 169,9 mio EUR en 506,8 mio EUR ter beschikking. Deze budgetten moesten toegespitst worden op de doelgroep met het hoogste armoederisico, zonder de inactiviteits- en werkloosheidsvallen te verhogen.

Een belangrijk deel van de enveloppe wordt daarom aangewend om de minimum uitkeringen te verhogen. Deze stijgen in het algemeen met 1,7%. Omdat de minimum werkloosheidsuitkeringen zich van alle sociale zekerheidsuitkeringen het verst van de armoedenorm bevinden, wordt daar een extra inspanning geleverd voor personen die volledig van die uitkering afhankelijk zijn. Dit met speciale aandacht voor degenen die hier ook hun kinderen van moeten grootbrengen. Voor gezinshoofden (incl. alleenstaanden met kinderen) is een stijging met 3,5% voorzien; voor alleenstaanden 2%; voor samenwonenden 1%. De oudste pensioenen (13 jaar en ouder) worden verhoogd met 1%. De plafonds voor de berekening van de sociale uitkeringen stijgen in lijn met de reële loonstijging in de periode 2015-2016 met 0,8%, met uitzondering van het pensioenplafond dat met 1,7% verhoogt. De RVA premie voor alleenstaande ouders die ouderschapsverlof opnemen wordt aanzienlijk verhoogd (+ 38% voor voltijds en halftijds verlof; + 21% voor 1/5de loopbaanvermindering). Zij nemen vandaag immers slechts uitzonderlijk ouderschapsverlof op, omwille van de financiële drempel.

Ook voor de zelfstandigen stijgen de minimum uitkeringen en de forfaits (minimumpensioen, arbeidsongeschiktheidsuitkering, invaliditeitsuitkering, moederschapsrust, overbruggingsrecht) met 1,7%. Er komt vanaf 2018 bovendien een structurele welvaartspremie voor de oudste gepensioneerde zelfstandigen.

4. Maatschappelijke uitdagingen

Het werk stopt niet met dit (ontwerp van) Interprofessioneel akkoord. De sociale partners willen in de periode 2017-2018 immers gezamenlijk een aantal maatschappelijke uitdagingen aanpakken. Het gaat om de volgende punten:

  • Burn-out en absenteïsme – duiding van de problematiek, informatie en sensibilisering
  • Vereenvoudiging – vereenvoudiging  van regelgeving en administratieve formaliteiten binnen het sociaal recht
  • Flexibiliteit
  • Digitalisering en deeleconomie – focus op groei, werkgelegenheid, ondernemerschap en een ondersteuning van de sociale zekerheid
  • Mobiliteit – invoering van een mobiliteitsbudget
  • Herstructureringen
  • Jongerentewerkstelling – bevorderen van de tewerkstelling van jongeren en verbeteren van hun positie op de arbeidsmarkt
  • Aanwerving en tewerkstelling bevorderen – afronden van evaluatie van eenheidsstatuut en afschaffing proefperiode, met bijzondere aandacht voor sectoren waar dit een grote impact heeft gehad
  • Sociaal overleg – verdere harmonisering van de statuten richting een eengemaakte regeling – harmonisering paritair landschap

Meer weten?

PDF icon Hier kan u een uitgebreide toelichting downloaden.

Wat vindt Unizo hier nu van?

 

Meer over: Nieuw in 2017
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!