Hoe kunnen asielzoekers ingeschakeld worden in onze economie?

Laatste aanpassing: 
11/08/2022

De grote instroom van asielzoekers doet ook de vraag stellen hoe deze mensen zo goed mogelijk kunnen geïntegreerd worden in het economisch leven. Onder welke voorwaarden kan u asielzoekers aanwerven? Kunnen zij zelf starten als zelfstandige?

Wie wordt precies beschouwd als asielzoekers?

Asielzoekers zijn mensen die een aanvraag indienen bij de Dienst Vreemdelingenzaken om erkend te worden als politiek vluchteling, zoals gedefinieerd in de Conventie van Génève.

Eens een asielzoeker deze erkenning heeft, geniet hij/zij als erkend vluchteling van dezelfde rechten (en plichten) als een Belg. Op vlak van tewerkstelling of het starten van een eigen zaak, zijn er dan geen bijkomende voorwaarden meer.

Een asielzoeker aanwerven ? Waar moet u als werkgever op letten ?

Een asielzoeker moet zich, na de aanmelding bij de Dienst Vreemdelingenzaken, aanmelden bij het gemeentebestuur van de woonplaats (bijvoorbeeld waar het opvangcentrum is gelegen).

Het gemeentebestuur overhandigt de asielzoeker een attest van immatriculatie model A (oranje kaart) met een geldigheidsduur van 3 maanden. Dat attest kan 3 maal verlengd worden voor telkens 3 maanden. Na 1 jaar wordt het verlengd met een duur van telkens 1 maand. Deze oranje kaart is het verblijfsdocument van de asielzoeker.

Na een wachtperiode van 4 maanden, heeft de asielzoeker van rechtswege (er wordt geen Arbeidskaart C meer afgeleverd) recht om te werken, tenzij hij/zij in die periode al een betekening heeft ontvangen van een weigeringsbeslissing van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.  

Belangrijk!

Asielzoekers die dus nog maar pas hun asielaanvraag hebben ingediend, komen nog niet in aanmerking voor aanwerving!

De federale regering heeft die wachttermijn inmiddels verkort van 6 maanden naar 4 maanden

Op de dag dat de beslissing door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen of door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt betekend, vervalt het recht op arbeid.

  • Ofwel is er een negatieve beslissing en dan vervalt het recht op verblijf en dus ook het recht op werken.

  • Is de beslissing positief, dan is de asielzoeker een erkend vluchteling en is er geen bijkomende arbeidsvergunning meer vereist.

In het geval van een negatieve beslissing is het dus van groot belang dat je hier als werkgever kennis van hebt, anders stelt je iemand illegaal tewerk!

Overweeg je concreet de aanwerving van een buitenlandse werkkracht, contacteer dan Liantis.

Kan een asielzoeker als zelfstandige starten?

Alle personen met een tijdelijk verblijf (een asielzoeker bijvoorbeeld) moeten voorafgaandelijk een beroepskaart aanvragen. Daarbij moet er een voorstel van bedrijfsplan voorgelegd worden. Omdat het verblijfsrecht erg onzeker is, mag de activiteit geen buitensporige investeringen vereisen.

Na het afleveren van de beroepskaart, kan de asielzoeker zich inschrijven bij het ondernemingsloket en/of bij een sociaal verzekeringsfonds. Ook als vennoot of mandataris in een vennootschap, dient u deze beroepskaart aan te vragen.

De aanvraag voor een beroepskaart moet bij het Gewest worden ingediend.

Coördinaten van de bevoegde instanties

Vlaanderen

Departement Werk en Sociale Economie
Afdeling Juridische Diensten en Erkenningen
Dienst Economische Migratie

Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel

Tel.: 02 553 08 80
E-mail: beroepskaart@vlaanderen.be

Website: Beroepskaart voor vreemdelingen

Brussel

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie

Sint Lazarusplein 2
1035 Brussel

Tel.: 02 204 13 99
Website: De beroepskaart voor vreemdelingen

Meer over: Aanwerven, Starten, Buitenlanders
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!