Lijst van essentiële diensten

Laatste aanpassing: 
27/11/2020

Het Ministerieel Besluit bevat een limitatieve lijst van ondernemingen die als 'essentieel' worden beschouwd.

Voor alle duidelijkheid: deze lijst gaat enkel over het leveren van diensten aan consumenten. Diensten aan professionele klanten kunnen zoals voorheen doorgaan, uiteraard mits naleving van de geldende protocollen. 

De volgende ondernemingen /sectoren mogen fysiek diensten blijven leveren aan de consument: 

 • De taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, het spoorvervoer van personen en goederen, andere vervoersmodi van personen en goederen en logistiek, en de essentiële diensten ter ondersteuning van deze transportmodi.
 • De leveranciers en transporteurs van brandstoffen, en de leveranciers van brandhout;
 • De handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de agro-voedselketen, dierenvoeding, de voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en andere essentiële grondstoffen voor de agro-voedingsindustrie en visserij;
 • Dierenartsen, inseminatoren voor de veeteelt en dienst van vilbeluik;
 • Diensten voor de verzorging, opvang en het asiel van dieren;
 • Dierenvervoer;
 • De bedrijven actief in het kader van de productie van persoonlijke hygiëne producten;
 • De verpakkingsindustrie verbonden aan de toegelaten activiteiten;
 • De apotheken en farmaceutische industrie;
 • De hotels;
 • De pech-, herstellings-, onderhouds- en naverkoopdiensten voor voertuigen (inclusief fietsen), alsook het ter beschikking stellen van vervangwagens en het vervangen van banden;
 • De diensten die essentieel zijn voor dringende herstellingen die een veiligheids- of hygiënerisico inhouden;
 • De bedrijven actief in de sector van de schoonmaak, het onderhoud en de herstelling voor de andere cruciale sectoren en essentiële diensten;
 • De begrafenisondernemingen, grafdelvers en crematoria;
 • De waterhuishouding;
 • De productieketens die niet kunnen worden stilgelegd omwille van technische of veiligheidsredenen;
 • De postdiensten;
 • De omgevingen van kinderopvang en scholen, met het oog op het organiseren van opvang, internaten, opvangtehuizen en permanente zorginstellingen;
 • De universiteiten en hogescholen;
 • De overheidsdiensten en -infrastructuur die een rol hebben in de essentiële dienstverlening van de toegelaten categorieën;
 • De verzekeringssector;
 • De financiële sector: banken, elektronisch betalingsverkeer en alle diensten die hiervoor nuttig zijn, handel in effecten, financiële markinfrastructuur, buitenlandse handel, diensten die instaan voor de bevoorrading van cash geld, geldtransporten, geldverwerkers en de financiële berichtgeving tussen banken, de diensten verricht door accountants, belastingconsulenten, erkende boekhouders en erkende boekhouder-fiscalisten;
 • Het nationaal, internationaal transport en logistiek;
 • De cementindustrie ;
 • De notariaten ;
 • De energiesector (gas, elektriciteit, en olie): opbouw, productie, raffinaderij, opslag, transmissie, distributie, markt;
 • De watersector: drinkwater, zuivering, winning, distributie, en het oppompen;
 • De chemische industrie, inclusief contracting en onderhoud;
 • De productie van medische instrumenten;
 • De grondstations van ruimtevaartsystemen;
 • De productie van radio-isotopen;
 • Het wetenschappelijk onderzoek van vitaal belang;
 • Het luchtvervoer, de luchthavens en de essentiële diensten ter ondersteuning van het luchtvervoer, de grondafhandeling, de luchthavens, de luchtvaartnavigatie en de luchtverkeersleiding en -planning;
 • De havens, maritiem vervoer, estuaire vaart, short sea shipping, goederenvervoer over water, binnenvaart en de essentiële diensten ter ondersteuning hiervan;
 • De nucleaire en radiologische sector;
 • De technische keuring van de voertuigen;
 • De syndici ;
 • De juridische diensten van de representatieve werknemersorganisaties.
 • De inspectie- en controlediensten;
 • De sociale secretariaten;
 • De noodcentrales en ASTRID;
 • De meteo- en weerdiensten;
 • De uitbetalingsinstellingen van sociale prestaties;

Vragen over de coronamaatregelen?

Mag je zaak openblijven? Onder welke voorwaarden? 

Kom je in aanmerking voor steunmaatregelen? Welke en wat moet je daarvoor doen?

Wat met je personeel? Komen die op tijdelijke werkloosheid?

Stel je coronavraag!

 • De wetgevende en uitvoerende machten, met al hun diensten;
 • De medische zorginstellingen, met inbegrip van de diensten voor preventieve gezondheidszorg;
 • De diensten voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld;
 • De instellingen, diensten en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor toezicht, controle en crisisbeheer voor milieuzorg en gezondheidszorg;
 • De asiel en migratiediensten met inbegrip van asielopvang en detentie in het kader van gedwongen terugkeer;
 • De integratie en inburgeringsdiensten;
 • De telecominfrastructuur en -diensten (met inbegrip van het vervangen en verkopen van telefoontoestellen, modems, simkaarten en het uitvoeren van installaties) en digitale infrastructuur;
 • De media, de journalisten en de diensten van de communicatie;
 • De diensten voor de afvalophaling en -verwerking;
 • De hulpverleningszones;
 • De diensten en bedrijven voor het beheer van vervuilde gronden;
 • De diensten van private en bijzondere veiligheid;
 • De politiediensten;
 • De diensten van de medische hulpverlening en de dringende medische hulpverlening;
 • Defensie en de veiligheids- en defensie-industrie;
 • De Civiele Bescherming;
 • De inlichtingendiensten- en veiligheidsdiensten, met inbegrip van het OCAD;
 • De justitiediensten en de beroepen die daaraan verbonden zijn: justitiehuizen, magistratuur en penitentiaire instellingen, jeugdinstellingen, elektronisch toezicht, gerechtsdeskundigen, gerechtsdeurwaarders, gerechtspersoneel, vertalers-tolken, advocaten, met uitzondering van psycho-medische-sociale centra voor het herstel in het recht tot sturen.
 • De Raad van State en de administratieve rechtscolleges;
 • Het Grondwettelijk Hof;
 • De internationale instellingen en diplomatieke posten;
 • De noodplannings- en crisisbeheerdiensten, met inbegrip van Brussel Preventie en Veiligheid;
 • De Algemene Administratie van douane en accijnzen;

Voor de private sector, wordt bovenstaande lijst vertaald naar de paritaire comités.

Beperkingen

102.9 Subcomité van de groeven van kalksteen en kalkovens

 

104 Paritair comité voor de ijzernijverheid

Volcontinu bedrijven.

105 Paritair comité voor non-ferro metalen

Volcontinu bedrijven.

106 Paritair comité voor het cementbedrijf

Beperkt tot de productieketting van de ovens op hoge temperaturen (belangrijk voor afvalverwerking).

109 Paritair comité voor het kleding- en confectiebedrijf

Beperkt tot:
de productie van medisch textiel gebruikt in ziekenhuizen en zorginstellingen;
de toelevering van medisch textiel en medische kledij aan ziekenhuizen en zorginstellingen en
de toelevering van cleanroom kledij aan farmaceutische bedrijven.

110 Paritair comité voor textielverzorging

 

111 Paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw

Beperkt tot :
productie, toelevering, onderhoud en herstelling van landbouwmachines en installaties van bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en essentiële diensten;
de veiligheids- en defensie-industrie en
de productie van materiaal voor de medische en (para)farmaceutische industrie.

112 Paritair comité voor het garagebedrijf

Beperkt tot pech-, herstellings-, onderhouds-, naverkoop- en takeldiensten en bandenwissel.

113 Paritair comité voor het ceramiekbedrijf

Beperkt tot continue ovens.

113.04 Paritair subcomité voor de pannenbakkerijen

Beperkt tot continue ovens.

114 Paritair comité voor de steenbakkerij

Beperkt tot continue ovens.

115 Paritair comité voor het glasbedrijf

Beperkt tot continue vuurovens.

116 Paritair comité voor de scheikundige nijverheid

Alles behalve NACE Codes : 203, 2012, 2030, 2042, 2052, 2222, 2229, 2352, 20120, 20300, 20412, 20420, 20520, 22220, 23520.

117 Paritair comité voor de petroleumnijverheid en -handel

 

118 Paritair comité voor de voedingsnijverheid

 

119 Paritair comité voor de handel in voedingswaren

 

120 Paritair comité voor de textielnijverheid

Beperkt tot:
de sector van de persoonlijke hygiëne producten, waaronder incontinentieproducten, baby-luiers en dameshygiëneproducten;
de productie van medisch textiel gebruikt in ziekenhuizen en zorginstellingen;
de toelevering van medisch textiel en medische kledij aan ziekenhuizen en zorginstellingen en
de toelevering van cleanroom kledij aan farmaceutische bedrijven.

121 Paritair comité voor de schoonmaak

 

124 Paritair comité voor het bouwbedrijf

 

125 Paritair comité voor de houtnijverheid

 

126 Paritair comité voor de stoffering en houtbewerking

 

127 Paritair comité voor de handel in brandstoffen

 

129 Paritair comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton

Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten alsook tot grafisch papier en papierpulp.

130 Paritair comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf

Beperkt tot:
drukken van dag- en weekblad en
drukken van toepassingen (etiketten, labels) nodig voor de voedings- en agro-industrie, en het drukken van bijsluiters en verpakkingen voor de farmaceutische industrie.

132 Paritair comité voor ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken

 

136 Paritair comité voor de papier en kartonbewerking

Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten.

139 Paritair comité voor de binnenscheepvaart

 

140 Paritair comité voor het vervoer en de logistiek Subcomités: 140.01,140.03, 140.04

Beperkt tot personenvervoer, wegvervoer, spoorvervoer, logistiek en grondafhandeling voor luchthavens.

140.05 Paritair subcomité voor de verhuizing

 

142 Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht
Subcomités : 142.01, 142.02, 142.03, 142.04

Beperkt tot afvalophaling en/of -verwerking.

143 Paritair comité voor de zeevisserij

 

144 Paritair comité voor de landbouw

 

145 Paritair comité voor het tuinbouwbedrijf

 

149.01 Paritair subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie

 

149.03 Paritair subcomité voor de edele metalen

Beperkt tot machineonderhoud en herstellingen.

149.04 Paritair subcomité voor de metaalhandel

Beperkt tot onderhoud en herstelling.

152 Paritair comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs
Subcomités: 152.01, 152.02

 

200 Aanvullend Paritair comité voor de bedienden

Beperkt tot de bedienden noodzakelijk bij onderhoud, herstelling, productie en toelevering van bedrijven die behoren tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten.

201 Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel

 

202 Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

 

202.01 Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven

 

207 Paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Alles behalve NACE Codes : 203, 2012, 2030, 2042, 2052, 2222, 2229, 2352, 20120, 20300, 20412, 20420, 20520, 22220, 23520.

209 Paritair comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid

Beperkt tot:
productie, toelevering, onderhoud en herstelling van installaties van bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten;
de veiligheids- en defensie-industrie en de productie van materiaal voor de medische en (para)farmaceutische industrie.

210 Paritair comité voor de bedienden van de ijzernijverheid

 

211 Paritair comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel

 

216 Paritair comité voor de notarisbedienden

 

220 Paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid

 

221 Paritair comité voor de bedienden uit de papiernijverheid

Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten, alsook tot grafisch papier en papierpulp.

222 Paritair comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking

Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten, alsook tot grafisch papier en papierpulp.

224 Paritair comité voor de bedienden van de non-ferro metalen

Volcontinu bedrijven.

225 Paritair comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Subcomités: 225.01, 225.02

 

226 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek

 

227 Paritair comité voor de audiovisuele sector

Beperkt tot radio en televisie.

301 Paritair comité voor het havenbedrijf

 

302 Paritair comité voor het hotelbedrijf

Beperkt tot de hotels.

304 Paritair comité voor de vermakelijkheidsbedrijven

Beperkt tot radio en televisie.

309 Paritair comité voor de beursvennootschappen

 

310 Paritair comité voor de banken

 

311 Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken

 

312 Paritair comité voor de warenhuizen

 

313 Paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten

 

315 Paritair comité voor de handelsluchtvaart (en subcomités)

 

316 Paritair comité voor koopvaardij

 

317 Paritair comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten

 

318 Paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (en subcomités)

 

319 Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen (en subcomités)

 

320 Paritair comité voor de begrafenisondernemingen

 

321 Paritair comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen

 

322 Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of- diensten leveren

Beperkt tot de dienstverlening aan de bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten voor wat betreft de uitzendarbeid, en beperkt tot zorg en welzijnswerk aan kwetsbare doelgroepen en tot de huishoudens overeenkomstig het protocol, voor wat betreft de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren.

326 Paritair comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf

 

327 Paritair comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven

Beperkt tot toelevering van bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten.

328 Paritair comité voor het stads- en streekvervoer

 

329 Paritair comité voor de socioculturele sector

Beperkt tot:
zorg, welzijn (inclusief de hulpverleners en jeugdwelzijnswerkers) en voedselbedeling;
de monumentenwacht en
niet-commerciële radio en televisie.

330 Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten

 

331 Paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

 

332 Paritair comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector

 

335 Paritair comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen

Beperkt tot de sociale secretariaten en de sociale verzekeringsfondsen, de kinderbijslagkassen en de ondernemingsloketten.

336 Paritair comité voor de vrije beroepen

 

337 Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector

Beperkt tot:
zorg en welzijnswerk aan kwetsbare doelgroepen;
het Instituut voor Tropische Geneeskunde en
de mutualiteiten.

339 Paritair comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting (en subcomités)

 

340 Paritair comité voor de orthopedische technologieën

 

Meer over: Corona
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!