Momenteel hinder door openbare werken die al bezig zijn van vóór 1 juli 2017?

Vanaf 1 juli 2017 zijn de nieuwe steunmaatregelen in werking getreden voor als u met uw zaak hinder ondervindt van openbare werken. Dit geldt voor werken die gestart werden ná 1 juli 2017. Ondervindt u hinder door werken die al opgestart werden vóór 1 juli 2017, dan kan u enkel van de oude steunmaatregelen gebruik maken. Opgelet! U moet die dan wel aanvragen vóór 31 december 2017.

Nieuwe steunmaatregelen

De nieuwe regeling voorziet een zogenaamde hinderpremie een een sluitingspremie. Deze steunmaatregelen gelden enkel ingeval u hinder ondervindt van openbare werken die na 30 juni 2017 opgenomen worden in het GIPOD (Generiek Informatieplatform Openbaar Domein), dit is de centrale databank waar de werken die in utivoering komen worden ingevoerd.

Klik hier voor uitgebreide toelichting over de nieuwe regels voor openbare werken die van start gaan na 1 juli 2017.

Hinder door werken die al bezig waren vóór 1 juli 2017?

Als u nu hinder ondervindt door openbare werken die al bezig waren van vóór 1 juli 2017, dan kan u enkel de oude steunmaatregelen inroepen en niet de nieuwe! Bovendien moet u die steunmaatregelen dan aanvragen uiterlijk op 31 december 2017. De steunmaatregelen bestaan uit enerzijds een inkomencompensatievergoeding en anderzijds een rentetoelage.

INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING

 • Wat?

  De inkomenscompensatievergoeding is een tussenkomst van de federale overheid voor zelfstandigen die hun handelszaak tijdelijk sluiten naar aanleiding van wegenwerken. Voor 2017 bedraagt de tussenkomst 79,07 euro, vanaf de achtste dag volgend op de sluiting.
   

 • Voor wie?

  De inkomenscompensatievergoeding is er voor zelfstandigen, meewerkende echtgenotes/echtgenoten en kleine ondernemingen …

  • die rechtstreeks producten verkopen of diensten verlenen aan klanten in een fysiek verkooppunt;
  • die de verkoopruimte sluiten;
  • die geen andere beroepsinkomsten hebben (uitkeringen worden niet gezien als beroepsinkomensten);
  • met minder dan 10 werknemers;
  • met een jaaromzet en balanstotaal kleiner dan 2 miljoen euro.
    
 • Wanneer?

  Geen enkele van de reglementair aangelegde openbare parkeerplaatsen van de straat waarin de inrichting is gelegen, kan benut worden.

  • Geen enkele reglementair aangelegde openbare parkeerplaats binnen een straal van 100 meter rond de enige toegang tot de inrichting kan benut worden.
  • Een toegangsweg tot de inrichting wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer in één of twee richtingen.
  • De toegang voor voetgangers tot de inrichting is onmogelijk.
    
 • Hoe aanvragen?

  De aanvraagprocedure om een inkomenscompensatievergoeding te kunnen verkrijgen, is een lange en zeer strikte procedure. De ondernemer dient dus alle termijnen nauwgezet te respecteren. Nadat de ondernemer beslist heeft om de handelszaak tijdelijk te sluiten en nagegaan heeft of voldaan wordt aan de voorwaarden, kan de procedure ingezet worden. Deze procedure ziet er als volgt uit:

  • Aanvraag van het Attest van hinder bij openbare werken.
  • Aanvraag bij de gemeente waar de werken plaatsvinden.
  • Na aanvragen krijgt men antwoord binnen de 7 werkdagen.
  • Het attest op zich is geen bevestiging van een financiële tussenkomst.
  • Aanvraagformulier en het Attest van hinder bezorgen aan het Participatiefonds ten minste 7 dagen voor de sluiting (formulier is terug te vinden op http://www.vlaio.be/themas/inkomenscompensatievergoeding-vlaams-gewest).
  • Het Participatiefonds Vlaanderen heeft 30 werkdagen om te bepalen of het dossier al dan niet ontvankelijk is.
  • De volgende 30 werkdagen wordt beslist over de toekenning van de vergoeding.
  • Na de toekenning wordt de vergoeding binnen de 20 werkdagen uitbetaald.

De toekenning voor een inkomenscompensatievergoeding geldt voor 30 kalenderdagen en is verlengbaar voor telkens 60 kalenderdagen. Voor een verlenging volgt men dezelfde procedure.

RENTETOELAGE

 • Belangrijk!

  Voor werken die al bezig zijn van vóór 1 juli 2017 kan de rentetoelage worden aangevraagd. De hinderperiode die in aanmerking komt voor deze steunmaatregel loopt maximaal tot 31 december 2017.
   

 • Wat?

  De rentetoelage is een steunmaatregel van de Vlaamse overheid waar zelfstandigen en KMO’s een beroep op kunnen doen bij verstoorde bereikbaarheid door openbare werken. De Vlaamse overheid zal voor de duur van de openbare werken tussenkomen in de rentelast van een nieuw overbruggingskrediet of een bestaande beroepslening.
   

 • Voor wie?

Vrije beroepers, KMO’s en zelfstandigen, die getroffen worden door openbare werken, kunnen een beroep doen op de rentetoelage, op voorwaarde dat zij cumulatief aan onderstaande voorwaarden voldoen:

1. Het moet gaan om een kleine of middelgrote onderneming

 • Een kleine onderneming:
  • Heeft een jaaromzet of balanstotaal* van maximum 10 miljoen euro.
  • Stelt minder dan 50 VTE (voltijds equivalenten) te werk
 • Een middelgrote onderneming:
  • Stelt minder dan 250 VTE te werk.
  • Heeft een jaaromzet van maximum 50 miljoen euro of een balanstotaal van maximum 43 miljoen euro

*Om de jaaromzet, het balanstotaal en tewerkstelling van de steunaanvragende onderneming te berekenen, worden de cijfers van de onderneming samengeteld met de cijfers van alle partner- en verbonden ondernemingen, conform de Europese KMO-definitie.

2. Er is minimum één exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest die getroffen wordt door openbaren werken en die onder normale omstandigheden toegankelijk is voor klanten en leveranciers. Zuivere productie-eenheden komen echter ook in aanmerking.

3. De onderneming moet behoren tot één van de toegelaten sectoren. De lijst met de aanvaardbare NACE-codes kan hier worden geraadpleegd.

 • Verstoorde bereikbaarheid

  Verstoorde bereikbaarheid door openbare werken houdt in dat voor de klanten en de leveranciers de toegang tot de ruimtes wordt belemmerd of verhinderd. Onder openbare werken wordt verstaan: de werken die uitgevoerd worden op het openbaar domein of werken van openbaar nut.

  De openbare werken moeten minstens een maand duren. Vanaf twaalf aaneensluitende maanden is er sprake van een extreme duurtijd van de openbare werken

  De term ‘verstoorde bereikbaarheid’ wordt door de Vlaamse overheid als volgt op haar website omschreven:

Zolang de openbare werken in dezelfde straat of in één van de aanpalende straten aan de gang zijn, kunnen wij spreken van hinder voor de aldaar gevestigde zaken. Ook door een omlegging zal er geen normale verkeerscirculatie meer zijn, waardoor er sowieso sprake is van enige vorm van hinder. Voor bepaalde aankopen of dienstverleningen zal men kiezen voor een alternatief verkoop- of dienstenpunt dat beter en sneller bereikbaar is, in plaats van de aangeduide wegomlegging te volgen.

De mate van hinder of de perimeter waarin de openbare werken moeten plaatsvinden, is niet wettelijk bepaald. Het is mogelijk dat werkzaamheden op geruime afstand praktisch bekeken bijna evenveel hinder veroorzaken in de vorm van minder klantencontacten en omzetverlies.

 • Het krediet

  a. Voorwaarden

  Zowel nieuwe kredieten die worden afgesloten na de start van de openbare werken als bestaande kredieten, komen in aanmerking voor een rentetoelage. Er moet echter aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

  • Het krediet is verleend op basis van een financieringsovereenkomst tussen een zelfstandige of KMO en een erkende kredietinstelling.
  • Het krediet werd verleend voor de (her)financiering van een investering of activiteiten van de onderneming met een vaste looptijd.
  • De overeenkomst bevat minstens volgende gegevens:
   • de hoofdsom van het krediet
   • de totale looptijd van het krediet, in jaar of maanden
   • bij een krediet met vaste rentevoet, hoogstens jaarlijks herzienbaar, en een vast aflossingsschema: de aangerekende jaarlijkse rentevoet en het schema van de aflossingen
   • de aanpassingsformule van de rentevoet
   • de bestemming van het krediet
  • Ook nieuwe vaste voorschotten of straight loans komen in aanmerking

b. Doel van het krediet

Een krediet afgesloten vanaf de start van de openbare werken heeft als doel:

 • … de financiering van het bedrijfskapitaal
 • … de herfinanciering van schulden op korte termijn
 • … bestaande kortetermijnverplichtingen te financieren
 • … lopende verbintenissen over een langere termijn te spreiden

Een krediet afgesloten voor de start van de openbare werken met een vaste looptijd heeft als doel:

 • … het financieren van een investering
 • … het financieren van activiteiten van de onderneming

 

 • Omvang steun

  De grootte van de steun is afhankelijk van de duur van de werken en van de aard van het krediet.

A. Bij werken die minder dan een jaar duren:

 • 80% van de jaarlijkse rentevoet van een nieuw overbruggingskrediet
 • 80% van de intrest van een lopend krediet dat afgelost wordt tijdens de duur van de werken

B. Bij werken die meer dan een jaar in beslag nemen:

 • 100% van de jaarlijkse rentevoet bij nieuwe overbruggingskredieten
 • 100% van de intrest van bestaande beroepsleningen die betaald werden   gedurende de werken

De omvang van de steun is onderworpen aan enkele voorwaarden:

 • Maximum jaarlijks steunpercentage: 8% van het ontleende bedrag
 • Het maximaal uit te keren bedrag gedurende de totale duur van de werken: 50.000 euro
 • Rentetoelage voor nieuwe kaskredieten of voor een verhoging van de bestaande kaskredieten op lange termijn: tussenkomst van maximum 6% gedurende hoogstens een jaar op de helft van de toegestane kredietlijn
 • Maximum in te brengen bedrag van de lening(en): 500.000 euro

Voorbeeld: Een ondernemer heeft reeds van voor de aanvang van openbare werken een lening van 750.000 euro lopen. Tijdens de openbare werken, die 15 maanden duren, doet hij maandelijks een aflossing. Het aandeel van de intresten tijdens deze aflossing zullen door het Agentschap Ondernemen voor 100% worden terugbetaald.

 • Hoe aanvragen?

Het aanvragen van de rentetoelage verloopt volgens een gestandaardiseerde procedure. Tot 6 maanden na het einde van het werken is het mogelijk om de aanvraag in te dienen bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). De ondernemer kan dit via e-mail doen, de datum van de mail geldt dan als registratiedatum. Van VLAIO ontvangt men een ontvangstmelding. Klik hier voor het aanvraagformulier.

Naast het aanvraagformulier moeten een verklaring op erewoord en stavingsdocumenten worden ingediend bij VLAIO:

 • een kopie van het financieel plan, indien er nog geen jaarrekening werd ingediend of nog geen fiscale aangifte werd gedaan;
 • een kopie van de ondertekende financieringsovereenkomsten of kredietakkoordbrieven met actuele aflossingstabel, na eventuele periodieke renteherziening waarop de vervaldagen van de maandelijkse, trimestriële, … interestaflossingen staan vermeld;
 • de staving van het percentage beroepsgebruik van de gefinancierde investeringen in onroerend goed (zoals grond, gebouwen, verbouwings- en inrichtingswerken) via een verklaring van de boekhouder.

Al deze documenten moeten uiterlijk 14 kalenderdagen na de datum van steunaanvraag opgestuurd worden naar VLAIO. Mochten de werken langer duren dan oorspronkelijk gepland, dan is het mogelijk om via dezelfde procedure een vraag tot verhoging van de rentetoelage in te dienen.
 

 • Modelverklaring verstoorde bereikbaarheid van een onderneming

  Na de registratie van de aanvraag of een vraag tot verhoging van de rentetoelage, zal VLAIO bij de betrokken gemeente, waar de getroffen exploitatiezetel gevestigd is, een aanvraag doen tot het ontvangen van de ingevulde modelverklaring over de verstoorde bereikbaarheid.

  In deze verklaring bevestigt de gemeente dat er wegenwerken plaatsvinden in de buurt van de aanvrager en hoe lang deze werken zullen duren.
   

 • Uitbetaling

Na het al dan niet goedkeuren van de aanvraag, zal het Agentschap Ondernemen de beslissing per post meedelen. Bij afkeuren wordt de reden aangegeven. Werd de aanvraag goedgekeurd, dan krijgt men enkele gegevens rond de betaling:

 • het te ontvangen bedrag;
 • het schema voor uitbetaling (voor bestaande kredieten) of van de jaarlijkse schijven van de rentetoelage (nieuwe kredieten);
 • hoe men de uitbetaling moet aanvragen;
 • de voorwaarden voor een eventuele herberekening (zie verder).

Tot uiterlijk één jaar na het meedelen van de beslissing, kan de onderneming verzoeken om de uitbetaling van de volledige rentetoelage of van de jaarlijkse schijven met het standaarddocument voor de aanvraag van de uitbetaling. Het ingevulde document mailt de ondernemer naar VLAIO.

Voor kredieten afgesloten voor de start van de werken met een vaste rentevoet, die hoogstens jaarlijks herzienbaar zijn en met een vast aflossingsschema, wordt de rentetoelage in één keer aan de onderneming uitbetaald. En dat na de kennisgeving van de gunstige beslissing en na de volledige opname van het krediet. Het bewijsstuk van de volledige kredietopname wordt overgemaakt aan het Agentschap Ondernemen.

Voor kredieten die afgesloten worden vanaf de start van de openbare werken, wordt de rentetoelage in jaarlijkse schijven uitbetaald volgens een vastgelegd schema:

 • een eerste schijf wordt uitbetaald na de kennisgeving van de gunstige beslissing en als het een krediet betreft met een vaste rentevoet, hoogstens jaarlijks herzienbaar, en met een vast aflossingsschema, na de volledige opname van het krediet;
 • een tweede schijf wordt op zijn vroegst twaalf maanden na de datum van de steunaanvraag uitbetaald;
 • de volgende schijven worden op zijn vroegst twaalf maanden na de datum van de aanvraag van de uitbetaling van de vorige schijf uitbetaald.

Bij elke schijf moet de onderneming in het standaarddocument aangeven of in de tussentijd:

 • de jaarlijkse rentevoet werd aangepast;
 • de kredietinstelling het krediet heeft opgezegd;
 • het krediet vervroegd werd terugbetaald;
 • haar activiteiten zijn stopgezet.

De onderneming moet daarvan het bewijsstuk opsturen naar het Agentschap Ondernemen.

Als het een krediet betreft met een vaste rentevoet, hoogstens jaarlijks herzienbaar, en met een vast aflossingsschema, moet de onderneming alleen bij de eerste schijf in het standaarddocument aangeven of ze het krediet volledig heeft opgenomen. De onderneming moet daarvan het bewijsstuk opsturen naar het Agentschap Ondernemen.

 • Herziening

In sommige gevallen kunnen wegenwerken uitlopen. Om te vermijden dat de ondernemer een deel van de rentetoelage dreigt mis te lopen, wegens een verklaring van verstoorde bereikbaarheid die een vroege einddatum van de werken vermeldt, kan men een herberekening aanvragen.

Voor kredieten met een vaste rentevoet, hoogstens jaarlijks herzienbaar, en met een vast aflossingsschema, die werden afgesloten voor de start van de openbare werken:

De initieel toegekende rentetoelage wordt in deze gevallen op de volgende manier herberekend:

 • Als de openbare werken minstens twaalf aaneensluitende maanden hebben geduurd (bij een extreme duur van de werkzaamheden), kan de rentetoelage met terugwerkende kracht worden verhoogd tot 100 % van het intrestgedeelte van de aflossingen, die vervallen tijdens de periode van de openbare werken.
 • Als de vermoedelijke einddatum van de openbare werken verder opschuift in de toekomst, wordt het subsidiabele intrestgedeelte van de aflossingen groter en kan de rentetoelage worden verhoogd.

Voor kredieten die worden afgesloten vanaf de start van de openbare werken:

 • Als het een krediet betreft met een vaste rentevoet, hoogstens jaarlijks herzienbaar, en met een vast aflossingsschema, wordt de initieel toegekende rentetoelage in deze gevallen op de volgende manier herberekend:
 • Als de openbare werken minstens twaalf aaneensluitende maanden hebben geduurd (bij een extreme duur van de werkzaamheden), kan de rentetoelage met terugwerkende kracht worden verhoogd tot 100 % van de aangerekende jaarlijkse rentevoet. (*)
 • Als de jaarlijkse rentevoet wordt aangepast, wordt de rentetoelage vanaf de datum waarop de jaarlijkse rentevoet werd aangepast, verhoogd of verlaagd.

(*) Niet voor nieuwe kaskredieten.

De uitbetaling van de rentetoelage in jaarlijkse schijven voor kredieten, die worden afgesloten vanaf de start van de openbare werken, wordt stopgezet in de volgende gevallen:

 • Als de kredietinstelling het krediet opzegt.
 • Als het krediet vervroegd wordt terugbetaald.
 • Als de onderneming haar activiteiten stopzet.

De onderneming mag de schijven van de rentetoelage die zijn uitbetaald op de datum waarop één van de bovenstaande gevallen zich voordoet, behouden. Er kunnen geen nieuwe schijven meer worden uitbetaald.

De rentetoelage kan geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden binnen vijf jaar na de datum van de laatste aanvraag van de uitbetaling in de volgende gevallen:

 • Als de onderneming de voorwaarden van het decreet of de uitvoeringsbesluiten ervan niet naleeft.
 • Als de onderneming valse verklaringen aflegt in de steunaanvraag of in de aanvraag van de uitbetaling van de toegekende rentetoelage.

 

Meer over: Hinder openbare werken

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!