Nieuw in 2017: Fiscaal

Overzicht

1. De roerende voorheffing stijgt naar 30%

2. Het achterpoortje voor niet-belaste interne meerwaarden wordt gesloten

3. In vennootschappen komt er een heffing op tankkaarten

4. Het belastbaar voordeel op bedrijfswagens bij werknemers en bedrijfsleiders stijgt

5. De eigen bijdrage van de gebruiker van de wagen (en tankkaart) heeft geen invloed meer op verworpen uitgaven

6. Fiscale aftrek voor inkomsten uit innovatie

7. Geen forfaitaire regeling meer voor gebruikers GKS

8. De speculatiebelasting wordt afgeschaft, de beurstaks stijgt

9. Fiscale voordelen gekoppeld aan verblijfsduur

10. De belastingvermindering voor dakisolatie verdwijnt

11. De revalorisatiecoëfficiënt voor het KI stijgt

1. Stijging roerende voorheffing

Tarief roerende voorheffing naar 30%: het tarief van de roerende voorheffing stijgt vanaf 1 januari 2017 van 27% naar 30%. Vanaf die dag zal u op intresten, dividenden en ook inkoop- en liquidatieboni waarop het bestaande tarief van 27% van toepassing is, dus 30% roerende voorheffing betalen.

2. Sluiten achterpoort voor niet-belaste interne meerwaarden

Een veelgebruikte techniek om roerende voorheffing te ontwijken is de inbreng van aandelen van een exploitatievennootschap in een holdingvennootschap, gevolgd door:

a) de opstroom van dividenden vanuit de exploitatievennootschap naar de holding;
b) een kapitaalvermindering in de holding.

Op die manier worden gelden uit de exploitatievennootschap gehaald aan 1,69 %.

Hier zullen enerzijds gerichte controles op gedaan worden en anderzijds zal voor de vanaf 1/1/2017 gedane inbrengen deze situatie worden aangepakt door een aanpassing van de wetgeving.

3. Heffing op tankkaarten

Zowel in de vennootschapsbelasting als in de rechtspersonenbelasting (vzw’s), wordt het percentage van het voordeel alle aard dat aan de verworpen uitgaven moet worden toegevoegd, verhoogd van 17% naar 40%, indien er samen met de wagen ook een tankkaart ter beschikking wordt gesteld.

4. Toename belastbaar voordeel bedrijfswagens

De CO2 coëfficiënt daalt opnieuw, waardoor het belastbaar voordeel (voordeel alle aard) op bedrijfswagens van werknemers en bedrijfsleiders toeneemt. De belasting op bedrijfswagens zal voor de gebruikers daarvan dus toenemen.

Alle info over voordeel alle aard bedrijfswagens vindt u hier.

5. Eigen bijdrage gebruiker wagen (en tankkaart) heeft geen invloed meer op verworpen uitgaven

Tot nu toe kon de vennootschap of de rechtspersoon die een wagen (al dan niet met tankkaart) ter beschikking stelde, de eigen bijdrage van de gebruiker aftrekken van het voordeel alle aard. Op die manier verminderde het bedrag waarop de 17% verworpen uitgave berekend moest worden.

Vanaf 1 januari 2017 zal de 17% verworpen uitgave (40% in geval er samen met de wagen ook een tankkaart gegeven wordt) altijd worden berekend op het volledige bedrag van het voordeel alle aard. De eigen bijdrage van de gebruiker mag dus niet meer in mindering gebracht worden.

6. Nieuw: fiscale aftrek voor inkomsten uit innovatie

Dit systeem komt in de plaats van de vroegere octrooiaftrek die gebaseerd was op de bruto-inkomsten die bedrijven via octrooien genereren. Dat regime voorzag in een fiscale aftrek van 80 %. 

Vanaf 1 januari 2017:

  • is de aftrek niet langer gebaseerd op de bruto-inkomsten die bedrijven uit octrooi-activiteiten halen, maar op de netto-inkomsten. Er wordt voortaan dus ook rekening gehouden met bijvoorbeeld de kosten. 
  • verhoogt de aftrekbaarheid van 80 naar 85 %
  • breidt de scope uit: tot nu toe gold de aftrek enkel voor inkomsten uit octrooien en aanvullende beschermingscertificaten. Voortaan geldt hij ook voor innovatie-inkomsten uit kwekersrechten, weesgeneesmiddelen, data- of marktexclusiviteit en auteursrechtelijk beschermde computerprogramma's. Ook schadevergoedingen wegens schending of vervreemding van de intellectuele eigendomsrechten kunnen in aanmerking komen.
  • kan de ongebruikte aftrek voortaan ook worden overgedragen naar een volgend jaar.

7. Geen forfaitaire regeling meer voor gebruikers GKS

Zowel de exploitant van een inrichting waar maaltijden worden verbruikt als de traiteur die cateringdiensten verricht, moeten voor hun horecaprestaties een ticket uitreiken via een geregistreerd kassasysteem (GKS) wanneer de omzet, exclusief btw, uit het verstrekken van maaltijden voor verbruik ter plaatse meer bedraagt dan € 25.000 euro.

De fiscus laat nu weten dat btw-plichtigen die verplicht zijn voormeld GKS te gebruiken, of die dit vrijwillig gebruiken, vanaf 2017 geen gebruik meer kunnen maken van de regeling waarbij zij hun omzet forfaitair kunnen bepalen. Aangezien het gebruik van het GKS toelaat om het omzetcijfer nauwkeurig vast te stellen, is het niet langer verantwoord die omzet nog forfaitair vast te stellen

8. Afschaffing speculatiebelasting – verhoging beurstaks

De zogenaamde speculatiebelasting in geval van verkoop van aandelen of van aandelen afgeleide producten binnen de 6 maanden, verdwijnt. Tegelijk wordt de beurstaks verhoogd. Aandelen en van aandelen afgeleide producten aankopen en verkopen wordt dus duurder. Maar de belasting op de meerwaarde verdwijnt.

9. Fiscale voordelen gekoppeld aan verblijfsduur

De belastingkredieten (teruggave door fiscus) voor asielzoekers werden in 2016 afgeschaft. Asielzoekers zonder beroepsinkomsten kunnen dan ook niet langer genieten van een belastingkrediet voor kinderen ten laste.

In uitbreiding hiervan zullen andere fiscale voordelen worden gekoppeld aan een minimale verblijfsduur.

10. Belastingvermindering voor dakisolatie verdwijnt

Het is een oude bekende in onze aangifte personenbelasting : de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen. De laatste jaren bestond zij enkel nog voor uitgaven voor dakisolatie. Uitgaven voor dakisolatie gedaan in 2016 genereren een belastingvermindering van 30% maar met een maximumbedrag van 3.070,00 euro per woning.

Vanaf 2017 verdwijnt deze belastingvermindering. Mogelijks komt er wel nog een overgangsregeling.

11. Revalorisatiecoëfficiënt KI stijgt

De revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens (K.I.) voor aanslagjaar 2017 (inkomstenjaar 2016) bedraagt 4,31. Voor het aanslagjaar 2016 bedroeg deze 4,23. De coëfficiënt stijgt ten opzichte van het voorgaande aanslagjaar.

De revalorisatiecoëfficiënt is onder andere van belang bij de taxatie van huurinkomsten die een bedrijfsleider geniet wanneer hij een gebouwd onroerend goed verhuurt aan de vennootschap waaraan hij verbonden is.
 

Op zoek naar meer fiscale info en advies?

Hier leest u alles wat u als zelfstandige of KMO moet weten over belastingen.

Meer weten over nieuwigheden in andere domeinen?

Meer over: Nieuw in 2017
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!