Nieuw in 2017: Personeel

Overzicht

1. Er komen systemen om meer flexibel werken mogelijk te maken

2. Langdurig zieke werknemers worden aangezet om terug aan het werkt te gaan

3. Studentenarbeid wordt flexibeler

4. Mobiliteitsbudget aanbieden aan uw personeel in plaats van bedrijfswagen

5. Geïndexeerde loongrenzen 2017

6. Data van het bouwverlof 2017

7. Lagere werkgeversbijdrage bij aanwerving van langdurig werkzoekenden valt weg

8. Ook de lagere werkgeversbijdrage bij aanwerving na herstructurering valt weg

9. Nieuwe premie als u langdurig werkzoekende aanwerft

1. Er komen systemen om meer flexibel werken mogelijk te maken

De regels inzake het zogenaamde “werkbaar werk” treden vanaf 2017 in werking. Dat bevat onder meer nieuwe regels inzake flexibiliteit, overuren, vorming, telewerk, loopbaansparen, schenking van verlofdagen, deeltijdse arbeid en glijdende werkuren.

► Alle info daarover kan u hier nalezen.

2. Langdurig zieke werknemers worden aangezet om terug aan het werk te gaan

De nieuwe wetgeving om langdurig arbeidsongeschikte werknemers terug naar werk te begeleiden, is op 1 december 2016 in werking getreden en zal vanaf 2017 concrete uitwerking krijgen. Met deze responsabilisering van de arbeidsongeschiktheid kan in bepaalde gevallen een re-integratietraject opgestart worden om arbeidsongeschikte werknemers het werk te laten hervatten.

► Alle info daarover kan u hier nalezen.

3. Studentenarbeid wordt flexibeler

Jobstudenten mogen vanaf volgend jaar 475 uur werken in plaats van de huidige 50 dagen. Op die manier zullen jobstudenten niet meteen een dag kwijt zijn als ze maar enkele uren gewerkt hebben. Die nieuwe regeling met het tellen van uren i.p.v. dagen treedt in werking op 1 januari 2017.

► Alle andere regels rond studentenarbeid kan u hier nalezen.

4. Mobiliteitsbudget in plaats van bedrijfswagen aanbieden aan uw personeel

Er wordt in 2017 een kader uitgewerkt waarbinnen werknemers in wiens loonpakket een bedrijfswagen (met of zonder tankkaart) vervat zit, kunnen kiezen om, met het akkoord van hun werkgever, de bedrijfswagen (en desgevallend tankkaart) om te zetten in een mobiliteitsbudget of in de vorm van een bijkomend nettoloon. Het bedrag dient fiscaal en parafiscaal op gelijkaardige wijze te worden behandeld als de bedrijfswagen.

Bij de invoering hiervan gaat men uit van budgetneutraliteit, zowel voor de individuele werkgever, de individuele werknemer als de overheid.

5. Geïndexeerde loongrenzen 2017

Vanaf 1 januari 2017 gelden zoals elk jaar aangepaste ‘loongrenzen’. Die spelen een rol bij de toepassing van bepaalde clausules in de arbeidsovereenkomsten met uw medewerkers, o.a. het niet-concurrentiebeding en het scholingsbeding. De plafonds voor het jaarloon verhogen respectievelijk van € 33.221 naar € 33.472 en van € 66.441 en € 66.944.

6. Bouwverlof 2017

Voor een overzicht van het bouwverlof in 2017 klik hier.

7. Lagere werkgeversbijdrage bij aanwerving van langdurig werkzoekenden valt weg

Werkgevers die in het kader van het Activaplan een langdurig werkzoekende (of gelijkgestelde werknemer) in dienst nemen, konden de volgende voordelen krijgen:

  • een werkgeversbijdragevermindering (de “doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden”)
  • eventueel een bedrag dat ze in mindering mogen brengen op het nettoloon van de werknemer als deze recht heeft op een werkuitkering.

Deze voordelen vallen weg en het systeem dooft uit vanaf 01/01/2017!

Meer info kan u hier lezen.

8. Ook de lagere werkgeversbijdrage bij aanwerving na herstructurering valt weg

Werknemers die ontslagen werden als gevolg van een herstructurering van een onderneming kregen bij hun inschrijving in de tewerkstellingscel de “verminderingskaart herstructureringen” van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Hetzelfde geldt voor werknemers die ontslagen werden ingevolge een faillissement, sluiting of vereffening van een onderneming en die werkloosheidsuitkeringen aanvragen.

Werkgevers die een werknemer met zo'n “verminderingskaart herstructureringen” in dienst namen, kregen afhankelijk van de leeftijd van deze nieuwe werknemer gedurende 5 of 21 kwartalen een vermindering op de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen (de “doelgroepvermindering herstructurering”).

Deze maatregel valt weg en het systeem dooft uit vanaf 01/01/2017!

Meer info kan u hier nalezen.

9. Nieuwe premie als u langdurig werkzoekende aanwerft

Als u als werkgevers een langdurig werkzoekende in dienst neemt, kan u vanaf januari 2017 een premie krijgen. De aanwervingspremie is opgesplitst in twee schijven: een eerste schijf van 1.250 euro wordt verkregen na drie maanden en een tweede schijf van 3.000 euro na een vol jaar tewerkstelling.

Om recht te hebben op de aanwervingspremie moet de werkzoekende minstens twee jaar ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende en moet hij tussen de 25 en 54 jaar zijn.

Meer weten over nieuwigheden in andere domeinen?

Meer over: Nieuw in 2017
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!