Subsidie voor de aanwerving van langdurige werkzoekenden tussen 25 en 55 jaar

Naast het Vlaamse doelgroepenbeleid, komt de Vlaamse regering nu ook met een activeringsbeleid. Namelijk een stimulans voor de langdurig werkzoekenden ouder dan 25 en jonger dan 55 jaar. Daarvoor zijn er nu aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden.

Wanneer kan u genieten van de subsidie?

Om aanspraak te kunnen maken op de aanwervingsincentive worden een aantal toekenningsvoorwaarden opgelegd:

 1. De incentive kan enkel aangewend worden bij een aanwerving na 1 januari 2017, indien:
  • De langdurig werkzoekende minimaal 2 jaar ingeschreven staat bij VDAB als niet-werkende werkzoekende. U dient dit als werkgever zelf in het oog houden, want hier is op dit moment nog geen instrument voor;
  • De werkzoekende mag niet jonger zijn dan 25 jaar of ouder dan 55 jaar op het einde van het kwartaal van de aanwerving;
 2. De aangeworven langdurig werkzoekende heeft een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, tenzij aangetoond kan worden dat uw bedrijf een wervingsbeleid heeft met tijdelijke contracten (cfr. IBO). Dan is een tewerkstelling van ministens 3 maanden (1 of meerdere overeenkomsten) voldoende;
 3. De tewerkstelling bevindt zich in een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest.

De incentive kan niet worden toegekend voor volgende tewerkstellingssituaties:

 • Uitzendkracht;
 • Flexi-jobwerknemer;
 • Gelegenheidswerknemer.

Bedrijven kunnen uitgesloten worden van de aanwervingsstimulans, indien:

 • De onderneming in moeilijkheden is;
 • Een onderneming een bevel tot terugvordering uitstaat omwille van onrechtmatige steun.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Bij een voltijdse tewerkstelling van minstens 12 maanden ontvangt u als werkgever een subsidie van 4.250 euro. De subsidie wordt opgesplitst in 2 schijven.

 1. 1.250 euro na 3 maanden tewerkstelling;
 2. 3.000 euro na 12 maanden tewerkstelling.

Indien het gaat over een deeltijdse tewerkstelling, wordt het subsidiebedrag als volgt samengesteld:

 • Bij een tewerkstelling minder dan 30%, zal er geen subsidie worden uitbetaald;
 • Bij een tewerkstelling van minstens 30% en maximaal 80%, bedraagt het subsidiebedrag 60% van de hierboven gestelde bedragen;
 • Bij een tewerkstelling van minimaal 80%, gelden de hierboven gestelde bedragen.

Wat moet u doen om de subsidie te bekomen?

De nieuwe tegemoetkoming zal niet langer via de uitkeringsinstanties van de vakbonden worden uitgekeerd aan werkgevers (zoals bij de eerdere 'ACTIVA-maatregel'). VDAB is verantwoordelijke van de stimulans.

De aanvraag voor de aanwervingsstimulans dient te gebeuren binnen de 3 maanden na de indiensttreding. Wanneer dit niet tijdig gebeurt, is een aanvraag niet meer mogelijk. Binnen de 30 dagen na de aanvraag, ontvangt u als onderneming een beslissing tot toekenning van de aanwervingsstimulans en de hoogte van de subsidie.

Daarnaast staat VDAB ook in voor de uitbetaling van de premie. VDAB kan slechts uitbetalen wanneer effectief kan worden vastgesteld dat de tewerkstellingsperiodes werden gehonoreerd. Een afwijking daarop kan gemaakt worden, indien de aangeworvene zelf ontslag neemt of ontslag krijgt omwille van dringende reden, overmacht, hetzij buiten reden van de werkgever om. De onderneming dient dan zelf daarvan bewijs te leveren.

Tot slot is VDAB ook bevoegd voor de controle op de aanwervingsstimulans.

Meer info?

Klik hier.

 

 

Meer over: Steunmaatregelen, Tewerkstellingssteun
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!