Vragen bij uw factuur van uw externe dienst voor preventie en bescherming op het werk?

Naar aanleiding van die nieuwe tariefregeling betalen veel werkgevers minder bijdragen dan vroeger, maar sommigen ook veel meer. Valt daar iets aan te doen?

Wat zijn de regels?

Sinds 1 januari 2016 is een nieuwe tariefregeling van kracht voor de prestaties van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. De jaarlijkse bijdrage voor de externe dienst voor preventie en bescherming waarbij de werkgever is aangesloten, is een verplichte bijdrage.

De wetgeving bepaalt dat de bijdrage verschuldigd is per werknemer

  • die geregistreerd is bij een werkgever via Dimona (of ingeschreven is in het personeelsregister)
  • gedurende een volledig kalenderjaar,
  • ongeacht zijn arbeidsregime (voltijds, deeltijds).

Voor een werknemer die geen volledig kalenderjaar bij een werkgever heeft gewerkt, wordt echter een prorata-tarief toegepast.

  • Dit houdt in dat de werkgever 1/12e van het tarief betaalt, per kalendermaand waarin de werknemer een dagdeel of meer bij die werkgever geregistreerd was.
  • Als de externe preventiedienstvoor deze werknemer een individuele prestatie heeft geleverd (bv. medisch onderzoek), is ook voor deze werknemer de volledige jaarbijdrage verschuldigd

Voor meer informatie over de nieuwe regelgeving, PDF icondownload hier de nota ‘Nieuwe tariefregeling externe diensten’.

Wat zijn de gevolgen?

Naar aanleiding van die nieuwe tariefregeling betalen veel werkgevers minder bijdragen dan vroeger, maar sommigen ook veel meer. Dat betekent dat de factuur die u ontvangt van uw externe preventiedienst met de afrekening voor het jaar 2016 grondig kan verschillen van die van het jaar 2015.

Wat kan u doen als u een (te) hoge factuur van uw externe dienst ontvangt?

U kan eerst in overleg treden met de externe dienst om gezamenlijk tot een vergelijk te komen. Als er onderling geen afdoende minnelijke oplossing wordt gevonden, kan u de factuur betwisten op basis van onderstaande informatie.

Als u voldoende aantoont dat de jaarlijkse bijdrage voor 2016 niet in verhouding staat tot de dienstverlening van de externe dienst, dan kan u deze factuur betwisten. In dat geval zijn er ofwel helemaal geen prestaties geleverd, ofwel voldoen deze niet aan wat men redelijkerwijs kan verwachten van een externe dienst in ruil voor de jaarlijkse bijdrage.

De wetgeving bepaalt namelijk dat het niet leveren van de prestaties door de externe dienst, terwijl u als werkgever wel uw jaarlijkse bijdrage heeft betaald en verder uw reglementaire en contractuele verplichtingen inzake het voeren van een welzijns- en preventiebeleid nakomt, in feite een contractuele wanprestatie uit maakt.

Voor zover u voldoende kan aantonen dat de externe dienst kennelijk in gebreke is gebleven om de door u gevraagde prestaties uit te voeren, dan kunt u het verschuldigde bedrag van de eindfactuur (al dan niet gedeeltelijk) betwisten en kunt u (een deel van) de jaarlijkse bijdrage terugvorderen. U stuurt die betwisting bij voorkeur via een aangetekend schrijven.

Als de externe dienst na uw uitdrukkelijk verzoek nog steeds niet optreedt en dus in gebreke blijft om zijn prestaties alsnog uit te voeren, dan bent u de forfaitaire minimumbijdrage niet verschuldigd.

LET OP! De termijn waarbinnen u de factuur kan protesteren is steeds beperkt in de tijd!

  • Ofwel is die termijn expliciet bepaald in de algemene voorwaarden van de overeenkomst met uw externe dienst. U vindt deze voorwaarden desgevallend op de achterzijde van uw factuur of als bijlage bij de factuur, of deze voorwaarden kunnen als aparte documenten bijgevoegd zijn bij de afsluiting van het contract.
  • Ofwel is die termijn niet expliciet opgenomen in de voorwaarden. Dan mag u er van uitgaan dat het om een redelijke termijn gaat en u dus 30 dagen de tijd hebt om uw factuur te protesteren.

Wat doet Unizo intussen?

Er wordt reeds maanden onderhandeld om tot een oplossing te komen voor deze hogere kosten (“maximumfactuur”). Vooralsnog werd er geen akkoord bereikt. Intussen werden de eindafrekeningen voor het jaar 2016 reeds verstuurd, met heel wat vragen en klachten tot gevolg.

UNIZO voert verder overleg en doet er alles aan om tot een oplossing te komen die voor alle betrokken partijen (sociale partners, externe diensten, overheid) aanvaardbaar is.

In afwachting van een collectief akkoord (in de vorm van een convenant tussen de sociale partners en de sector), zien we ons evenwel genoodzaakt om de sectoren en werkgevers te informeren over de rechten en plichten en de mogelijke stappen die ondernomen kunnen worden wanneer vastgesteld wordt dat de factuur van een externe dienst niet in verhouding staat tot de dienstverlening, zoals hierboven toegelicht.

Nog vragen?

Als u hierbij nog vragen of opmerkingen zou hebben, aarzel niet ons te contacteren via de UNIZO ondernemerslijn: 0800 20 750 of e-mail: ondernemerslijn@unizo.be

 

Meer over: Gezondheid-Welzijn-HRM
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!