Wat moet u doen om iemand om dringende reden te ontslaan?

Laatste aanpassing: 
19/08/2022

Indien er zich een feit voordoet dat het voor u onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt met de werknemer te blijven samenwerken en dat als een 'ernstige tekortkoming' kan omschreven worden, dan moet u binnen de drie dagen na het feit het ontslag wegens dringende reden inroepen. Als werkgever kan u dan dadelijk de arbeidsrelatie stopzetten zonder opzegging of vergoeding. De partij die de dringende reden inroept moet het bestaan ervan wel bewijzen. 

Hoe gaat het in z'n werk? 

Concreet betekent dit dat u binnen de drie dagen het ontslag aan de werknemer meedeelt. Die termijn van 3 dagen begint te lopen de dag volgend op de dag waarop de gepleegde feiten gekend zijn. Principieel is het voldoende dit mondeling te doen, maar omwille van de bewijslast valt het sterk aan te raden het ontslag schriftelijk mee te delen (gedateerd, ondertekend en eventueel aangetekend). Van belang is dat het ontslag door een bevoegd persoon wordt betekend.

Daarnaast moet u uiterlijk binnen de drie dagen na dit ontslag verwijzen naar de feiten die als dringende reden worden ingeroepen. Deze feiten moeten wél wettelijk verplicht schriftelijk worden meegedeeld: bij deurwaardersexploot, bij aangetekende brief of via afgetekende overhandiging. Ook hier geldt de tijdslimiet van drie dagen, doch het is voldoende dat de aangetekende brief ten laatste op de derde dag verstuurd wordt. Op deze manier wordt de andere partij (werknemer) in kennis gesteld van de feiten die hem verweten worden. Deze (tweede) termijn van 3 dagen begint te lopen de dag volgend op de dag waarop de overeenkomst werd verbroken. 

Het is van groot belang dat de bezwarende feiten zo exact mogelijk in de brief beschreven worden, zodat bij eventuele latere betwisting de werkgever kan aantonen dat hij de werknemer duidelijk op de hoogte heeft gebracht over zijn fout. De betekening van het ontslag en de opgave van reden mag in dezelfde brief worden meegedeeld, maar dan moet de brief de werknemer wel binnen de drie dagen bereikt hebben.

Volgende feiten werden als dringende redenen door de arbeidsgerechten erkend: niet verantwoorde afwezigheid van het werk, misbruik van vertrouwen, diefstal, insubordinatie, agressief gedrag, daden van oneerlijke concurrentie, ...  

Hoe moeten de drie dagen berekend worden? 

Het gaat om de derde werkdag na de dag waarop de feiten werden vastgesteld. Ook zaterdag wordt als werkdag beschouwd. Bovendien is het belangrijk dat de periode van drie dagen pas begint te tellen de dag ná de vaststelling van de feiten. Feiten die veel ouder zijn maar pas werden vastgesteld, kunnen dus wel degelijk nog ingeroepen worden.

Voorbeeld: op maandag 1 juni stelt u vast dat uw werknemer een maand geleden een diefstal in het bedrijf heeft gepleegd. U ontslaat hem op staande voet. Dezelfde dag nog vertrekt een aangetekende brief met de melding dat de werknemer om dringende reden ontslagen is. Op donderdag 4 juni verstuurt u een aangetekende brief waarin u de diefstal als dringende reden tot ontslag opgeeft.

OPGELET !! Vanaf 1 januari 2023 wordt de zaterdag in principe niet meer aanzien als een werkdag in ons recht. Tenminste niet voor de berekening van de termijnen.

  • Krijgt u op woensdag kennis van een ernstige tekortkoming in hoofde van de werknemer? Dan krijg je vanaf 1 januari 2023 nog tot de daaropvolgende maandag tijd om het ontslag wegens dringende reden door te voeren. Dit enkel indien de maandag geen feestdag is.
  • Ga je op woensdag over tot ontslag wegens dringende reden? Dan heb je in principe vanaf 1 januari 2023 tijd tot de daaropvolgende maandag om de motivering van het ontslag voor te bereiden en aangetekend te versturen.

Hou dit de komende periode goed in het oog. Voorzichtigheid is hierbij aangeraden. De sociale partners zullen zich nu hierover buigen in de Nationale Arbeidsraad.

Meer over: Ontslag, Formaliteiten ontslag, Ontslagmogelijkheden, Dringende reden
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!