Wat zijn de mogelijkheden van voortijdige beëindiging van arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd?

Laatste aanpassing: 
19/08/2020

Omwille van de afschaffing van het proefbeding werden afwijkingen op dit principe voorzien. Voortaan kan u of de werknemer deze overeenkomsten in het begin van de arbeidsrelatie toch beëindigen, zonder dringende reden. Hoe gaat deze opzegging in zijn werk? 

1)  De mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging (door de enkele wil van de werknemer of de werkgever) van een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk, is slechts van toepassing op arbeidsovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2014. De opzegging kan vanaf de aanvang van de arbeidsovereenkomst. Indien de partijen dit wensen, kan er in de overeenkomsten die vóór 1 januari 2014 werden gesloten een proefbeding worden opgenomen. Dit beding blijft voortbestaan tot de overeengekomen termijn verstreken is, in voorkomend geval, zelf in 2014. 

2) Van de mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk, kan slechts gebruik worden gemaakt tijdens de eerste helft van de overeengekomen duur van het contract, met een maximum van zes maanden.

Voorbeeld 1: Als de arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde tijd van twee maanden, dan geldt de mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging slechts tijdens de eerste maand.

Voorbeeld 2: Als de arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde tijd van twee jaar, dan zou de mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging slechts tijdens het eerste jaar moeten gelden. Er moet evenwel rekening gehouden worden met het voorziene plafond, zodat de mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging slechts tijdens de eerste zes maanden geldt. 

3) De termijn gedurende dewelke een eenzijdige beëindiging mogelijk is, begint te lopen vanaf de door de partijen overeengekomen datum van uitvoering van de arbeidsovereenkomst en neemt een einde bij het verstrijken van de eerste helft van de overeenkomst, met een maximum van zes maanden. Het gaat om een vaste termijn. De oorzaken van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld ziekte of jaarlijkse vakantie …) hebben er geen invloed op.

Voorbeeld: Op 15 januari 2014 sluit u een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd van acht maanden die een aanvang moet nemen op 1 februari 2014. De periode gedurende dewelke de mogelijkheid tot eenzijdig te beëindigen bestaat, start op 1 februari 2014 en eindigt hoe dan ook op 31 mei 2014 (namelijk in de eerste helft van de overeenkomst, die overeenstemt met vier maanden). De datum van 31 mei 2014 wijzigt niet, zelfs indien de werknemer tussen 1 februari en 31 mei 2014 ziek is geweest, of jaarlijkse vakantie heeft genomen, economisch werkloos werd gesteld … 

4) Als u of de werknemer gebruik wil maken van de mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging, dan moet er een opzegging gegeven worden. Daarbij moeten de opzeggingstermijnen vastgesteld door de nieuwe bepalingen over de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd worden nageleefd. De opzeggingstermijn neemt een aanvang op de maandag volgend op de week waarin de opzeggingstermijn betekend werd.

Voorbeeld:U sluit met een werknemer een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd van een jaar die een aanvang moet nemen op maandag 3 maart 2014. De mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging bestaat van maandag 3 maart 2014 tot dinsdag 2 september 2014. Op dinsdag 8 april 2014 wil u de overeenkomst eenzijdig beëindigen. U moet in dat geval de werknemer een opzeggingstermijn van twee weken betekenen (opzeggingstermijn in geval van een ontslag door de werkgever van een werknemer die minder dan drie maanden anciënniteit telt). De opzeggingstermijn neemt een aanvang op de maandag die erop volgt, namelijk op 14 april 2014.

5) Wie de arbeidsovereenkomst beëindigt zonder deze opzeggingstermijn na te leven, moet aan de andere partij een vergoeding betalen.

Voorbeeld: In het voorgaande voorbeeld moet u als werkgever een opzeggingstermijn van twee weken naleven. Als u deze termijn helemaal niet naleeft, moet u de werknemer een vergoeding betalen die overeenstemt met het loon voor twee weken. Als u de opzeggingstermijn slechts voor de helft naleeft (voor een week), dan moet u de werknemer een vergoeding betalen die overeenstemt met het loon voor een week.

6) In geval van opeenvolgende (toegelaten) arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk geldt de mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging slechts voor de eerst overeenkomst in de reeks van contracten.

Voorbeeld: U sluit tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 met een werknemer vier arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd waarvan de duur telkens zes maanden bedraagt. Deze opeenvolging beantwoordt aan de wettelijke voorwaarden. De uitvoering van de eerste overeenkomst voor een bepaalde tijd start op 1 januari 2014. De mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging geldt slechts voor de eerste overeenkomst voor een bepaalde tijd en dit vanaf 1 januari 2014 tot 31 maart 2014. De overige arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd moeten worden uitgevoerd tot de overeengekomen einddatum.

Meer over: Ontslag, Opzeggingsvergoeding, Ontslagmogelijkheden
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!