Wat zijn de (nieuwe) steunmaatregelen als u getroffen wordt door hinder door openbare werken?

De vroegere steunmaatregelen in geval van hinder bij openbare werken worden afgeschaft: de inkomenscompensatievergoeding en de rentetoelage verdwijnen. In plaats daarvan komt de hinderpremie en sluitingspremie.

Belangrijk voor werken die al bezig zijn!

De nieuwe hinderpremie is enkel van toepassing voor hinder door werken die gestart zijn na 1 juli 2017. Voor openbare werken die al vóór 1 juli gestart waren, komt u dus in principe niet in aanmerking. U kan dan eventueel wel in aanmerking komen voor de “oude” steunmaatregelen, namelijk de rentetoelage of de inkomenscompensatie voor zelfstandigen die hinder ondervinden. Maar u moet dan wel uw aanvraag invoeren uiterlijk op 31 december 2017 (en niet uiterlijk op 30 juni 2017 zoals eerder voorzien)! Lees hier meer over deze maatregelen.

De nieuwe steunmaatregelen vallen uiteen in twee delen: een vast bedrag van 2000 € (de hinderpremie) en een vergoeding van 80 € per sluitingsdag (de sluitingspremie).

De vaste hinderpremie van 2000 € wordt enkel gegeven aan de "klassieke" detailhandelaars die in de werfzone gelegen zijn. Zij worden automatisch geselecteerd op basis van de gegevens over de werfzone en de registratie in de ondernemersdatabank. Als achteraf blijkt dat zij ook nog hun zaak moeten sluiten, kunnen ze daarvoor vanaf de 22ste sluitingsdag een tegemoetkoming van 80 € per dag bovenop krijgen.

Zelfstandigen die buiten de werfzone liggen, of vrije beroepers en zelfstandigen die het minder van toevallige passanten moeten hebben, hebben enkel recht op de tegemoetkoming van 80 € per dag, vanaf de 8ste sluitingsdag.

Wat moet u weten over de nieuwe “hinderpremie” van 2017?

Een premie is een vergoeding die u als ondernemer krijgt tijdens een langdurige periode van openbare werken die u verhinderen om uw beroepsactiviteit normaal uit te oefenen.

Er zijn 2 verschillende premies:

1. De hinderpremie

Dit is een vaste premie die u maar één keer per jaar en per hinderperiode kan aanvragen en verkrijgen.

Concreet kan deze worden toegekend als uw onderneming als gevolg van openbare werken ernstige hinder zal ondervinden omdat u zich in de werfzone bevindt, ongeacht of er tijdens de duur van de werken wordt gesloten of niet.

Als u zeer ernstige hinder ondervindt van de werken en het openhouden van uw onderneming is onhoudbaar, dan kan u een beroep doen op de bijkomende sluitingspremie.

De hinderpremie bedraagt 2000 €

2. De sluitingspremie

Is een premie die per hinderperiode voor maximaal 365 dagen kan worden aangevraagd en toegekend.

Dit is een forfaitaire vergoeding per dag dat uw vestiging effectief wordt gesloten. Zij kan bovenop de hinderpremie worden toegekend, dan wel als een afzonderlijke premie. Deze kan u meerdere keren aanvragen en bekomen naargelang het aantal sluitingsperiodes. In de ene fase van de werken zal het meer opportuun zijn om uw vestiging te openen dan in een andere fase.

De sluitingspremie bedraagt 80 € per sluitingsdag

De afzonderlijk sluitingspremie: kan worden toegekend vanaf de 8ste kalenderdag van de eerste sluitingsperiode. De bijkomende sluitingspremie: kan worden toegekend vanaf de 22ste kalenderdag van de eerste sluitingsperiode

Welke ondernemingen hebben recht op een hinderpremie?

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen selecteert de ondernemingen die in aanmerking komen voor een hinderpremie op basis van de gegevens die beschikbaar zijn in het GIPOD (Generiek Informatieplatform Openbaar Domein) en de VKBO (Verrijkte Kruispuntbank van Ondernemingen). Dus niet alleen de gegevens van de werken maar ook de gegevens van uw onderneming en haar vestiging zijn bepalend voor de selectie.

Er zijn twee groepen van activiteiten die in aanmerking komen: 

  • groep 1: de detailhandel, de horeca en allerhande diensten waarvoor persoonlijk en direct contact met de klanten vereist is en die dus moeilijk kunnen worden uitgeoefend op verplaatsing.
  • groep 2: een beperkt aantal vrije beroepen en dienstverleningen die niet buiten de muren van de praktijk of buiten de fysieke grenzen van de vestiging te organiseren zijn, zoals huisarts, specialist, tandarts, psychiater, kinesist, dierenarts, advocaat, notaris, fotograaf, makelaar in onroerend goed, verhuur van divers materieel, catering, enz. Als uw onderneming tot groep 2 behoort, komt u alleen in aanmerking voor de sluitingspremie, niet voor de hinderpremie.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen voor de hinderpremie?

De voorwaarden zijn cumulatief:

  Hinderpremie Sluitingspremie
Basisvoorwaarden 1. uw onderneming is een kleine onderneming met maximum 9 werknemers;
2. uw onderneming heeft een vestiging in het Vlaamse Gewest;
3. het kan zowel gaan om een binnenlandse als een buitenlandse onderneming met een gepaste ondernemingsvorm; Dus zowel zelfstandigen met een eenmanszaak als rechtspersonen (BVBA, …) komen in aanmerking;
4. uw onderneming bevindt zich niet in één van de volgende situaties: ontbinding, stopzetting, faillissement of vereffening;
5. het gaat niet om een overheidsonderneming; Het is hier van belang dat de overheid geen dominerende invloed heeft op de onderneming (vermoeden van invloed bij 50% van de aandelen).
6. er is regelmatig contact met de klanten (de vestiging moet beschikken over een vast schema van openingstijden)
7. uw onderneming heeft geen procedure op basis van Europees of nationaal recht lopen waarbij een toegekende steun wordt teruggevorderd;
8. uw onderneming en de vestiging zijn actief.
Bijkomende voorwaarden

Hinderpremie:
1. uw vestiging ondervindt ernstige hinder van openbare werken;
2. uw vestiging heeft een hoofdactiviteit uit NACE-codegroep 1 (winkels, horeca, e.d.: check hier of u hieraan voldoet)

 

 

Sluitingspremie
1. de vestiging ondervindt ernstige hinder van openbare werken;
2. de hoofdactiviteit valt onder NACE-codegroep 1 of 2 (vrije beroepen, diensten e.d.: check hier of u hieraan voldoet)
3. de vestiging wordt volledig gesloten als gevolg van ernstige hinder door openbare werken gedurende minstens 21 opeenvolgende dagen;
4. om in aanmerking te komen voor de bijkomende sluitingspremie moet u al een goedkeuring bekomen hebben voor een hinderpremie.

Wat verstaat men concreet onder ernstige hinder door openbare werken?

Dat is als u tegelijk aan al deze voorwaarden voldoet:

1. de rijbaan is geheel of gedeeltelijk afgesloten of één of meer rijstroken zijn geheel of gedeeltelijk afgesloten;
2. de openbare werken zijn concreet gepland;
3. de openbare werken duren minstens dertig opeenvolgende kalenderdagen;
4. de vestiging bevindt zich:

  • voor de bijkomende sluitingspremie: binnen de hinderzone waar de openbare werken worden uitgevoerd, als de hoofdactiviteit tot NACE-codegroep 1 behoort;
  • voor de afzonderlijke sluitingspremie: buiten de hinderzone waar de openbare werken worden uitgevoerd, als de hoofdactiviteit tot NACE-codegroep 1 behoort;
  • voor de afzonderlijke sluitingspremie: binnen of buiten de hinderzone waar de openbare werken worden uitgevoerd, als de hoofdactiviteit tot NACE-codegroep 2 behoort.

Wat moet u doen om de hinderpremie te bekomen?

Als uw onderneming zich in de werfzone bevindt, dan ontvangt u een schriftelijke kennisgeving van het Agentschap Innoveren en Ondernemen nadat de openbare werken concreet zijn gepland. De kennisgeving gebeurt normaal voor de aanvang van de werken.

U kan dan de hinderpremie of sluitingspremie elektronisch aanvragen.

U moet de hinderpremie aanvragen uiterlijk 30 kalenderdagen vanaf de kennisgeving en vóór de geplande einddatum van de openbare werken.

Alleen bij de aanvraag van de afzonderlijke sluitingspremie, dus niet naar aanleiding van een hinderpremie, moet u aantonen dat de sluiting het gevolg is van de werken. Tijdens de elektronische aanvraag van de afzonderlijke sluitingspremie kan u het bewijsmateriaal, bijvoorbeeld een foto van de huidige situatie, eenvoudig als bestand opladen.

De sluitingspremie kan u op zijn vroegst op de startdatum van de openbare werken en uiterlijk op de startdatum van de sluitingsperiode aanvragen. Binnen dezelfde hinderperiode kan u de sluitingspremie verschillende keren aanvragen. Per aanvraag mag het aantal sluitingsdagen waarvoor sluitingspremie wordt aangevraagd, niet meer dan 30 bedragen.

Uw elektronische aanvraag wordt door Agentschap Innoveren en Ondernemen onderzocht.

Als u niet geselecteerd bent, check dan eerst of uw gegevens in de VKBO juist zijn. Een probleem kan u elektronisch melden aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen.  

Is er voorzien in een overgangsregeling?

De wetgevingen rond rentetoelage en inkomenscompensatievergoeding blijven van toepassing op aanvragen die ingediend zijn vóór 1 juli 2017. De subsidiabele hinderperiode of de subsidiabele sluitingsperiode kan in dat geval maximaal lopen tot 31 december 2017.

Uiterlijk tot en met 30 juni 2017 kan er een nieuwe aanvraag voor de rentetoelage of de inkomenscompensatievergoeding gebeuren.

Het nieuwe decreet van 15 juli 2016 en de uitvoeringsbesluiten ervan zijn van toepassing op de aanvragen inzake openbare werken die concreet gepland zijn vanaf 1 juli 2017.

Problemen bij het indienen van de elektronische aanvraag?

Voor het beantwoorden van vragen rond de hinderpremie en hulp bij het aanmelden of registreren van een onderneming kan u een beroep doen op de diensten van de Vlaamse Infolijn, telefoon 1700.

Meer over: Hinder openbare werken

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!