Werkzoekende ouder dan 45? Voortaan transitiepremie om ondernemer te worden!

De transitiepremie voor ondernemers is een nieuwe premie (ingangsdatum: 15 maart 2018) die werkzoekenden ouder dan 45 jaar ontvangen als ze een “prestarterstraject” volgen. Deze wordt slechts toegekend op voorwaarde dat voor dezelfde maand noch een uitkering in het kader van de werkloosheidsverzekering of de ziekte- of invaliditeitsverzekering, noch een aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt toegekend.

Wat zijn de voorwaarden?

Om gebruik te kunnen maken van de premie, moet aan volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Leeftijdsvoorwaarde: 45+
 • Geen uitkering of aanvullende vergoeding genieten (zie hierboven)
 • Op de dag voor de start met een beroepsbezigheid als zelfstandige in hoofdberoep, werkzoekende zijn.
  • LET OP: werkloosheid mag niet veroorzaakt zijn door stopzetting of vermindering van arbeid als loontrekkende met het oog op deze premie.
 • Pre-starterstraject volgen en met succes afronden
  • LET OP: lijst van aanbieders voor deze trajecten dient nog opgesteld te worden door Minister Muyters (aanbieders op insteek van Syntra Vlaanderen, VDAB en VAIO).
 • Binnen de 6 maanden nadat het prestarterstraject afgerond werd en uiterlijk in de maand die voorafgaat aan de toekenning van de premie, gestart zijn als zelfstandige in hoofdberoep.
 • Ingeschreven zijn in de KBO
 • Vestigingsplaats ligt in het Vlaams Gewest
 • Gedurende de premie geen diensten ten voordele van of in opdracht van de vorige werkgever of van de groep waartoe de vorige werkgever behoort;
 • Gedurende 6 jaar na de laatste uitbetaling van de transitiepremie, het voordeel van de transitiepremie niet hebben gekregen.

Hoeveel bedraagt de premie?

Als aan die voorwaarden voldaan is, kan de premie bekomen worden en dit voor maximum 24 maanden. Het bedrag van de premie is als volgt:

Maanden

In € per maand

1 tot 3

1000

4 tot 6

900

7 tot 9

800

10 tot 12

700

13 tot 15

600

16 tot 18

500

19 tot 21

400

22 tot 24

300

De premie wordt maandelijks uitbetaald, ten vroegste vanaf de maand die volgt op de start van de beroepsbezigheid als zelfstandige in hoofdberoep.

De uitbetaling van de premie kan geschorst worden. De premie mag niet gecumuleerd worden met subsidies of premies voor beginnende zelfstandigen toegekend door andere gewesten.

Wat is de procedure?

De aanvraag van een transitiepremie gebeurt bij het Departement Werk en Sociale Economie: www.werk.be/transitiepremie

Bij de aanvraag moeten volgende stukken worden toegevoegd:

 • Bewijs VDAB als niet-werkende werkzoekende op de dag voor de start als zelfstandige in hoofdberoep
 • Bewijs van uitbetalingsorgaan dat toekomstige ondernemer uitkeringsgerechtigd was op de dag voor de start als zelfstandige in hoofdberoep
 • Attest dienstverlener dat de dienstverlener heeft uitgereikt dat de deelnemer succesvol een prestarterstraject heeft doorlopen
 • Bewijs van inschrijving bij KBO
 • Bewijs van aansluiting bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen, als zelfstandige in hoofdberoep
 • Verklaring op erewoord dat de ondernemer geen subsidie of premie ontvangt (zoals hierboven reeds vermeld)

Uiterlijk 30 dagen na de volledige aanvraag, brengt het departement een beslissing over de toekenning van de transitiepremie.

De ondernemer dient het departement op de hoogte te brengen, mocht hij niet langer voldoen aan de toekenningsvoorwaarden.

 

Meer over: Sociaal statuut, Steunmaatregelen starters, Werkloosheid, Aftrekbare beroepskosten, Starten

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het Unizo Kennisnet:
geef uw zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer Unizo Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor u klaar!