Wordt er streng gecontroleerd / gesanctioneerd in de outplacementreglementering?

Laatste aanpassing: 
18/09/2018

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) wijzigde in het kader van de outplacementreglementering haar sanctioneringspolitiek. Geen waarschuwingen meer: voortaan wordt meteen met scherp geschoten.

Procedure
Tenzij geconfronteerd met een wettelijke uitzonderingscategorie of een sectoraal afwijkende regeling, moet een werkgever, binnen een termijn van vijftien dagen nadat de arbeidsovereenkomst een einde heeft genomen, schriftelijk een geldig outplacementaanbod voorleggen aan de werknemer aan wie hij, krachtens de geldende outplacementreglementering, op eigen initiatief een begeleiding moet aanbieden. Binnen een termijn van vijftien dagen nadat de arbeidsovereenkomst een einde heeft genomen, wil in het kader van een opzegging zeggen: uiterlijk vijftien dagen na het ogenblik waarop de opzeggingstermijn eindigt. In het kader van een onregelmatige beëindiging: uiterlijk vijftien dagen na het ogenblik van de beëindiging. Daartoe staat de werkgever slechts een enkele mogelijkheid open, namelijk een aangetekend schrijven.

Vergeet of vertikt de werkgever zijn werknemer tijdig en correct een geldig outplacementaanbod voor te leggen, dan moet de werknemer de werkgever na het verstrijken van die termijn schriftelijk in gebreke stellen. Een niet mis te verstane waarschuwing zo u wil. Daarvoor heeft de werknemer een termijn van één maand. Een termijn die evenwel op negen maanden wordt gebracht wanneer de arbeidsovereenkomst zonder inachtneming van een opzeggingstermijn is beëindigd. Zo'n ingebrekestelling kan op twee manieren, namelijk via een aangetekend schrijven of via de overhandiging van een geschrift waarvan het duplicaat door de werkgever voor ontvangst wordt getekend. De werkgever dient binnen een termijn van één maand op die formele ingebrekestelling te repliceren door de werknemer schriftelijk een geldig outplacementaanbod te formuleren.

Verzuimt de werkgever ook dit te doen, dan rest de werknemer enkel de mogelijkheid zijn recht rechtstreeks bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) te activeren, waarna deze hem na onderzoek van het dossier, mogelijk een outplacementcheque toekent.

Strengere sanctioneringspolitiek
Precies om deze cheque te financieren werd de werkgever in één en dezelfde beweging op de vingers getikt met een financiële sanctie van 1.800 euro. Een bedrag dat uiteenvalt in een bijdrage van 1.500 euro, toegewezen aan het outplacement van de werknemer die ten onrechte niet genoot van een begeleiding, en een verhoging van 300 euro, om de administratieve en financiële lasten te dekken.

Al te veel werkgevers gingen niet in op de initiële aanbodverplichting, vanuit de veronderstelling dat de werknemer - veelal uit desinteresse - zelf geen initiatief zou nemen. Geen ultieme vraag tot outplacementcheque betekende immers geen financiële sanctie. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) laat haar soepele houding nu dus varen en zal voortaan het niet aanbieden van een outplacementbegeleiding meteen sanctioneren met de voorziene financiële sanctie, los van enige ingebrekestelling of doorgedreven vraag tot outplacementcheque.

Meer info: www.liantis.be

Meer over: Ontslag, Outplacement
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!