Zeg niet 'effectentaks' tegen de solidariteitsbijdrage

Laatste aanpassing: 
08/08/2022

De regering De Croo wil een solidariteitsbijdrage invoeren, een mooie naam voor wat eigenlijk gewoon een effectentaks is. Wat betekent dit voor jou? 

Kortweg

De effectentaks is:

  • Een taks op een effectenrekening vanaf 1 miljoen euro van 0,15%
  • Geldig voor Belgen en niet-Belgen, ook voor rechtspersonen en juridische constructies
  • Van toepassing op elk financieel instrument (dus ook turbo's, speeders...)

Voor wie?

De effectentaks is zowel op inwoners als niet-inwoners van toepassing. Voor niet-inwoners gaat het over effectenrekeningen aangehouden in België, voor Belgen over effectenrekeningen in eigen land of daarbuiten.  Ook rechtspersonen en juridische constructies vallen onder het toepassingsgebied. Dat betekent dat ook ondernemingen onderhevig zijn aan de bijdrage.

De effectenrekening kan zowel volledig worden aangehouden, in onverdeelde eigendom of gesplitst.

Elk financieel instrument dat wordt aangehouden op een effectenrekening valt binnen de toepassing van deze solidariteitsbijdrage. Dus naast aandelen en obligaties ook turbo’s, speeders en trackers. Aandelen op naam zijn vrijgesteld.

Er is geen beperking opgenomen in het aantal of de hoedanigheid van titularissen. Iedereen die een rekening aanhoudt is een belastbaar persoon. Er is een uitzondering voor financiële instellingen, beleggingsinstellingen en instellingen die zich toeleggen op het beheer en beleggen van fondsen met de bedoeling een pensioen uit te keren.

Hoeveel?

De taks wordt geheven op de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten over een referentieperiode van 12 maanden beginnend op 1 oktober en eindigend op 30 september, of op andere ogenblikken, wanneer de rekening afgesloten wordt bijvoorbeeld).

Van zodra er 1 miljoen euro op een individuele rekening staat, is de taks van toepassing. De taks wordt enkel per rekening geheven, dus niet op de som van verschillende rekeningen. Heb je 2 rekeningen van elk 600.000 euro, dan is de taks niet van toepassing.  

Elke drie maanden wordt er gekeken naar de stand van de rekening. Na de referentieperiode van 12 maanden, neemt men het gemiddelde van die 4 afzonderlijke periodes om tot het belastbare bedrag te komen.  Men neemt met andere woorden een tussenstand op om grote fluctuaties te vermijden.

Het tarief van de taks wordt vastgelegd op 0.15% op het volledige bedrag, dus niet enkel op de schijf boven 1 miljoen euro. De taks is afgetopt voor wie net boven het miljoen zit (max. 10% boven het miljoen), om te vermijden dat die na het betalen van de taks onder het miljoen zou duiken. Anders zou iemand die  1.000.001 euro heeft op de rekening 1.500 euro belasting moeten betalen. Wat de totale waarde van de rekening onder het miljoen zou brengen.  De persoon met 1.000.001 euro zal dus 0.1 euro belasting betalen in plaats van 1500 euro.  

Procedure?

Elke laatste dag van de maand volgend op het afsluiten van een referentieperiode moet de tussenpersoon volgende gegevens overmaken:

  • Rekeningnummer
  • Identiteit van de titularissen, inclusief naam, adres of het ondernemingsnummer en de zetel
  • Elementen die voor berekening in aanmerking worden genomen
  • Vermelding van de referentieperiode

De taks is verschuldigd op de eerste dag die volgt op het einde van de referentieperiode. De taks wordt ingehouden door de tussenpersoon, die ook verantwoordelijk is voor de aangifte. Zijn er meerdere titularissen , dan is elk van de titularissen hoofdelijk aansprakelijk voor de aangifte en betaling van de taks. Voor buitenlandse tussenpersonen wordt er een aansprakelijke vertegenwoordiger aangeduid. De regels voor de aanduiding van dergelijke vertegenwoordiger worden door de Koning vastgelegd.

De aangifte  moet worden ingediend op de twintigste dag van de derde maand die volgt op het einde van de referentieperiode. De taks wordt op diezelfde dag betaald. Niet-of laattijdige betaling of aangifte worden beboet met  een boete van 10% tot 200%, als er sprake is van kwade trouw. Bij laattijdige betaling wordt ook een interest aangerekend vanaf de eerste dag.

Dient de titularis zelf de aangifte in, dan moet dit gebeuren op de laatste dag voor indiening van de elektronische aangifte personenbelasting. De taks wordt dan ten laatste op 31 augustus van het jaar volgend op het einde van de referentieperiode betaald. De aangifte dient elektronisch te gebeuren, behalve wanneer de indiener niet voldoende informaticamiddelen ter beschikking heeft.

Betaalde een belastingschuldige een te hoog bedrag, dan kan het te veel betaalde bedrag teruggevraagd worden. In dat geval is er een moratoriuminterest van toepassing vanaf de eerste dag van de achtste maand na de aanvraag tot terugbetaling. De interest wordt berekend per maand. Het bedrag moet binnen de twee jaar terugbetaald zijn.

De administratie mag alle informatie opvragen die zij nodig acht om de taks op een correcte manier vast te stellen en te innen. Het niet meedelen, of meedelen van foutieve informatie leidt tot een geldboete van 750 euro tot 1.250 euro, behalve wanneer er geen sprake is van kwade trouw.

Omzeilen mogelijk?

Je maakt je schuldig aan fiscaal misbruik wanneer je effectenrekeningen opsplitst om het grensbedrag te vermijden, rekeningen opent waarbij de effecten over verschillende rekeningen worden gespreid, je aandelen of andere instrumenten omzet op naam, je effecten naar buitenlandse instellingen en/of rekeningen verplaatst of onderbrengt in een fonds waarvan de deelbewijzen op naam geplaatst worden. Deze acties zijn een weerlegbaar bewijs dat er sprake van belastingontwijking is. De belastingplichte moet zelf het bewijs van niet-misbruik leveren.  

Wie wordt er beter van de taks?

De opbrengsten worden voor 80.1% toegewezen aan de RSZ-Globaal Beheer en voor 19.9% aan het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen.

Vanaf wanneer?

De eerste referentieperiode vangt aan op de dag van de inwerkingtreding van deze wet en eindigt op 30 september 2021. De wet treedt in werking op de dag van publicatie in het staatsblad. De antimisbruikbepalingen werken terug tot 30 oktober 2020, de datum waarop in de media bericht werd over de taks. Heb je je rekeningen na die datum gesplitst, dan moet je in principe taks betalen.

Meer over: Huur, Handelshuur, Taksen en lasten

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!