Oosterweeldossier recentste planning

Vandaag heeft het Politiek Stuurcomité voor de Oosterweelverbinding enkele beslissingen genomen, alsook een grondige monitoring gedaan van de stand van zaken van het project.

Hieronder volgt een oplijsting van de voornaamste beslispunten.

1) Stand van zaken op het vlak van timing
Eerder werd beslist om een projectdeel ‘Linkeroever’ af te splitsen teneinde een versnelling mogelijk te maken van het gehele project zodat de spade sneller in de grond kon gaan.

Minister Ben Weyts zit daarmee op schema:

• De project-mer voor dit dossier is lopende en wordt in juni van dit jaar gefinaliseerd.
• Het voorontwerp werd reeds in december 2015 afgewerkt en het definitief ontwerp is in opmaak.
• De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is gepland met oog op een bouwvergunning tegen maart 2017.
• In augustus 2016 zal het bestek voor de werken klaar zijn met het oog op het finaliseren van de gunningsprocedure tegen de zomer van 2017.
• Als alles verder volgens plan verloopt zouden de werken aanvangen in de zomer van 2017 met prioritair de aanleg van de geplande parallelweg en het P&R-complex op Linkeroever.
• De P&R zou dan begin 2019 beschikbaar en bereikbaar zijn, het hoofdwegennet zou in dienst genomen kunnen worden tegen de lente van 2021, en de integrale afwerking van dit deelproject zou begin 2022 gepland zijn.
Ook voor de hoofdwerken zit minister Weyts op schema. De zogenaamde ‘kritische factoren’ die de timing beïnvloeden worden gemonitord en risico’s op vertraging worden geminimaliseerd.

In die optiek werd ook de volgende beslissing genomen: “Het Politiek Stuurcomité vraagt een blijvend engagement van alle betrokken overheidsinstanties om de doorlooptijd te beperken tot absoluut minimum en conform het Vlaamse Regeerakkoord de Oosterweelverbinding als prioriteit te behandelen met het oog op de realisatie volgens de voorgestelde planning.”

2) Bekrachtiging van de aanbestedingstrategie van BAM NV
Het Politiek Stuurcomité besliste vorig jaar al tot het splitsen van het gehele Oosterweelproject in deelprojecten. De opdeling komt de mededinging ten goede en resulteert in risicospreiding zowel in de gunnings- als in de uitvoeringsfase (vooral m.b.t. vertragingen).

Het Politiek Stuurcomité heeft vandaag de concrete aanbestedingstrategie van BAM NV goedgekeurd. BAM NV heeft een voorstel uitgewerkt, zowel gesteund op de geografische opdeling van de werken als op de technische eigenheid ervan. Voor ieder deelproject wordt een afzonderlijke overheidsopdracht, een onderhandelingsprocedure, uitgeschreven.

Concreet zullen er vier afzonderlijke onderhandelingsprocedures opgestart worden:

1. Linkeroever (LO): omwille van de eerdere uitvoeringstermijn wordt dit civiele werk apart behandeld.
2. Scheldetunnel en Bouwdok (ST & BD): omwille van het zeer specialistische werk met betrekking tot het afzinken van de tunnel in een getijdenrivier
3. Oosterweelknoop (OWK), Kanaaltunnel (KT) en R1: deze projecten worden gebundeld in één overheidsopdracht die bestaat uit twee percelen (enerzijds OWK+KT en anderzijds R1)
4. Verkeers- en Tunneltechnische installaties (VTTI): de verantwoordelijkheid inzake het stroomlijnen van de VTTI van de verschillende deelprojecten wordt zo bij één uitvoerder gelegd, aangezien dit volledig losgekoppeld wordt van de uitvoering van de civiele werken.
BAM NV gaat nu verder met de voorbereiding van de onderhandelingsprocedures teneinde tijdige gunningen mogelijk te maken.
 
3) Beslissingen inzake de financiering
Het Politiek Stuurcomité ging vandaag akkoord om de financiering van het volledige project te dekken via een financieringsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest (departement Financiën en Begroting) en BAM NV.

Een gelijkaardige werkwijze wordt geïmplementeerd in het kader van School Invest, de financiering van de PPS-scholenbouw. Uitgangspunten daarbij zijn:

• De financieringskost zo laag mogelijk houden;
• De financierbaarheid van het project garanderen;
• Snelheid en effectiviteit.
Dergelijke overeenkomst is belangrijk om ervoor te zorgen dat financiering geen vertragende factor vormt voor de uitvoering van het project.

4) Beslissingen inzake de impactmanagement
Het spreekt voor zich dat de geplande werken van de verschillende publieke partijen in de Antwerpse regio onvermijdelijk een ingrijpende impact hebben op het verkeerssysteem in de regio.

Om de aanpak van de werken optimaal te organiseren, de hinder te beperken en de bereikbaarheid van Antwerpen te garanderen, werd in het verleden reeds de Stuurgroep Impact Management in het leven geroepen.

Een aanzienlijk gedeelte van de flankerende maatregelen betreft de bouw en uitbreiding van (bestaande) P+R’s (Park and Ride) in en rond Antwerpen.

Het Politiek Stuurcomité besliste vandaag om het studiewerk voor de volgende 4 parkeergebouwen prioritair verder te zetten:

• P+R Wommelgem
• P+R Merksem
• P+R Linkeroever
• P+R Luchtbal
Voor de P+R’s wordt een financiering opgezet waarbij zowel Vlaanderen als de stad Antwerpen als eventuele privépartners bijdragen. BAM NV kreeg het fiat dit verder uit te werken.