UNIZO Heist-op-den-Berg polst naar mening van Heistse ondernemers

UNIZO Heist o/d Berg lanceerde een enquête onder de Heistse ondernemers omtrent het economisch beleid in de gemeente. Er werd gepolst naar de kleinhandelsbeleving en mobiliteit in de regio.
Uit de resultaten kwamen enkele conclusies naar boven die in een verder stadium met het gemeentebestuur zullen uitgediept worden. Een aanzet hiervoor werd gegeven op een informatieavond in bijzijn van 70 ondernemers.

Kernversterking
UNIZO pleit voor een kernversterkend beleid. Enkele belangrijke thema’s hierin zijn de ontwikkeling van de N10 (Aarschot-Lier), verder investeren het centrum,  het bestrijden van de leegstand van commerciële ruimten in de winkelkernen en tot slot een professioneel gevoerde citymarketingcampagne.
Een duidelijk kader voor winkels langsheen de N10 is wenselijk, en UNIZO looft de stappen die de gemeentelijke overheid terzake reeds genomen heeft. Er heerst echter nog veel onzekerheid en het ontbreekt momenteel aan voldoende rechtszekerheid.
Uit de enquête blijkt ook dat de lokale ondernemers wakker liggen van de leegstand in de diverse handelskernen. UNIZO wijst de gemeentelijke overheid op diverse middelen die beschikbaar zijn om gericht handelskernen te ondersteunen, zoals verminderde onroerende voorheffing voor handelaars of een gerichte leegstandsheffing, weliswaar op voorwaarde dat de geïnde fondsen integraal aangewend worden voor kernverfraaiing en economisch beleid, o.a. in de vorm van een doordacht marketingplan voor de Heistse detailhandel en voldoende investeringen in kernverfraaiing.

Heist centrum
Uit de enquête komt ook duidelijk naar boven dat de middenstand van Heist centrum wakker ligt van de onzekerheid omtrent de toekomstige inrichting van de Bergstraat. 82% van de ondervraagde ondernemers meldt dat de vlotte toegankelijkheid met de wagen onontbeerlijk is voor de centrumwinkels, en slechts 12% blijkt gewonnen te zijn voor een verkeersvrije straat. Het weghalen van de centrumparking aan het Cultuurplein is dan ook volgens een grote meerderheid van de ondernemers geen goed idee. De Bergstraat, getypeerd als een fun- en runshoppingstraat (zowel amusementswinkelen als dagdagelijkse snelle aankopen) heeft nood aan een vlotte bereikbaarheid met de wagen en nabijheid van parking.
Over een mogelijke ‘knip’ aan de muziekacademie (het afsluiten van de Oude Godstraat voor doorgaand verkeer) zijn de meningen dan weer verdeeld. 41% is niet akkoord, 24% heeft er geen mening over en 34% van de ondernemers is dit niet ongenegen, mits een voldoende duidelijk omkadering en comfortabele oplossingen voor het doorgaand verkeer. UNIZO Heist o/d Berg stelt dat het voltooien van de Oostelijke ringweg een prioritaire voorwaarde is alvorens deze knip aan de Oude God kan gerealiseerd worden.
66% vindt dat het centrum heringericht en attractiever moet worden gemaakt om aantrekkelijk te blijven voor het winkelen.

Mobiliteit
Gepolst naar de ervaringen op vlak van mobiliteit blijkt dat de verkeersas Heist-Mechelen als meest belangrijke wordt ervaren. Evenwel getuigt 42% van de ondernemers dat ze deze as als “slecht” of “matig” ervaren. Hier ligt bij het gemeentebestuur een belangrijke taak om in samenwerking met gemeenten Putte, Bonheiden en stad Mechelen te werken aan een verbeterde ontsluiting. UNIZO Heist o/d Berg is de mening toegedaan dat hier naast ingrijpende maatregelen ook enkele ‘quick wins’ te rapen vallen, waaronder bij voorbeeld het optimaliseren van verkeerslichten of het afsluiten van kleinere zijstraten.
Enkele andere openbare werken die volgens de Heistse ondernemers prioritair moeten gestart worden zijn een herinrichting van de N10 (werken die inmiddels ingepland zijn om te starten eind 2017) én het aanleggen van de Oostelijke ringweg (ringweg die Westerlosesteenweg met Herentalsesteenweg moet verbinden).

Conclusies
Aan de hand van de enquêteresultaten wil UNIZO Heist o/d Berg vooral een boodschap aan het gemeentebestuur geven van constructieve samenwerking. De lokale ondernemers zijn het best geplaatst om te weten welke maatregelen wel en welke niet werken in ‘hun’ straat. UNIZO Heist o/d Berg wijst op de vele voorbeelden waaruit is gebleken dat luisteren naar ondernemers bij het inrichting van dorpskernen werkt (o.a. Mechelen, Sint-Truiden, Genk), terwijl het unilateraal opleggen van wijzigingen vaak op termijn een leeggelopen centrum creëerden. UNIZO Heist o/d Berg is alvast een bereidwillige gesprekspartner voor het gemeentebestuur.