Werkgroep vertrouwen UNIZO en stad Turnhout

UNIZO en de stad Turnhout ondertekenden in december 2014 een engagementsverklaring waarin werd overeengekomen het vertrouwen tussen het beleid en de Turnhoutse ondernemer te herstellen. Greet Castermans van Provincie Antwerpen, gepokt en gemazeld in het reilen en zeilen van de detailhandel, was de ideale tussenpersoon om de brug te slaan tussen beiden. Doel is om samen antwoorden te bieden aan de uitdagingen van morgen en oplossingen te zoeken ten gunste van een sterk ondernemersklimaat. In een eerste sessie gaf de provinciale detailhandelsstudie een inzicht in de vooruitzichten van de handel in onze centrumstad en in een benchmark ter vergelijking met andere steden. Met deze inzichten als bagage, ging de werkgroep Vertrouwen aan de slag rond drie thema’s: ruimtelijke ordening, mobiliteit en citymarketing.

Turnhout is voortdurend in beweging, er worden blijvend nieuwe beslissingen genomen en er komen steeds nieuwe uitdagingen bij. Turnhout is een belevingsstad waar samenwerking met andere sectoren (zoals cultuur + toerisme + onderwijs) één van de prioriteiten is.

De samenwerking tussen UNIZO, ondernemers en de stad leidden al eerder tot heel wat kernversterkende initiatieven. Een greep uit de realisaties: ondernemersinitiatieven  en promotie (Turnhout Brandt, bebloemingsactie, Turnhout van Shoppen, gedichtenproject…), het aanstellen van een horecacoach, Commerciële Inspiratie (een samenwerking tussen Agentschap Ondernemen, UNIZO en de stad, die ondernemers mee voorbereidt op de toekomst en hun bedrijf doorlicht), het inrichten van belevingspleintjes (Leopoldstraat-Gasthuisstraat, Driezenstraat, verfraaiing Merodecenter) en allerlei leegstandsacties (winkelincubator, pop-up-project met enkele hoopvolle resultaten voor Turnhout).

Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening is één van de belangrijkste randvoorwaarden voor een bloeiend ondernemingsleven. De dienst Ruimtelijke Ordening kan kaders en mogelijkheden voor (nieuw) ondernemerschap scheppen.

Qua vergunningenbeleid streeft de stad ernaar om binnen de 55 dagen een beslissing te nemen, daar waar wettelijk 75 dagen (105 indien een openbaar onderzoek vereist is) is voorzien. Dit is een goede zaak. De dienst Ruimtelijke Ordening tracht klantvriendelijk te zijn door een probleemoplossende ingesteldheid en een goede samenwerking met de dienst lokale economie.

Het is belangrijk dat de stad vanuit een open en pragmatische ingesteldheid in nauw overleg met Unizo en de ondernemers opportuniteiten detecteert, nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt en zo kansen biedt aan mensen die willen ondernemen en dit met het oog op het welzijn van de stad en zijn inwoners.

Bij elk nieuw project heeft de stad ook de mogelijkheid  om bepaalde restricties op te nemen. Dit is nodig om een kernversterkend beleid te voeren. Zo bepaalde de stad o.a. (nieuwe) richtlijnen voor het kernwinkel- en winkelgroeigebied, de periferie met een eigen Grup, de Nieuwe Kaai en de Ring.

Mobiliteit

In Turnhout, een leefbare stad geldt het STOP-principe dat op zeer veel verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd en toegepast. In Turnhout ziet de stad deze manier van slimme mobiliteit als volgt. Bij korte verplaatsingen krijgen respectievelijk voorkeur: de stapper, de trapper, het openbaar vervoer en de personenwagen. Dit principe brengt belangrijke implicaties mee voor de ruimtebenutting (vb: een fiets neemt minder ruimte in dan een auto) en draagt zijn steentje bij tot de volksgezondheid (beweging + reductie van fijn stof).

Op zich is dit principe verdedigbaar op voorwaarde dat dit het ondernemerschap geen stokken in de wielen steekt. Afhankelijk van de economische slagkracht van een stad, dienen deze principes te worden geïnterpreteerd en toegepast. In Turnhout heeft het ondernemerschap in de binnenstad een flinke knauw gekregen, waardoor bereikbaarheid met de wagen vandaag een prioriteit moet blijven.
De ondernemers vragen dan ook het STOP-principe horizontaal toe te passen, namelijk gelijke waardering voor iedere persoon die moeite doet om naar Turnhout te komen, zonder oordeel over zijn keuze van vervoermiddel. De verschillende vervoerswijzen moeten alle optimaal georganiseerd worden, zij hebben alle hun nut en doelgroep en zorgen ervoor dat mensen in Turnhout geraken. De vlotte bereikbaarheid van het centrum moet gevrijwaard blijven.

Het is een goede zaak dat de stad bemiddelde bij De Lijn voor minder bussen in de Gasthuisstraat.
Immers lege bussen belasten er de stad nutteloos.

Het parkeerbeleid blijft een werkpunt maar de stad ziet een aantal van de problemen in en zoekt mee naar oplossingen.. Toch blijven een aantal knelpunten voor verschillende meningen tussen Unizo en de stad Turnhout zorgen:
-de hoogte van de parkeertarieven
-de mogelijkheid voor bewoners van winkelstraten om tijdens de openingsuren van de winkels gedurende de ganse dag gratis te parkeren in hun straat, waardoor parkeerruimte voor klanten wordt ingenomen
-de mogelijkheid om terug beperkt te parkeren op de markt en dit zeker tijdens de bouw van de parking Turnova
-de mogelijkheid om na 18u door de Gasthuisstraat te rijden
-de snelheid waarmee de bewegwijzering wordt aangepakt

Citymarketing

“Citymarketing” is een woord dat vele ladingen dekt en waarover veel meningen bestaan. De brainstormsessie in de werkgroep Vertrouwen resulteerde in een aantal mogelijkheden voor acties en initiatieven op korte- en lange termijn. Waar zien we samenwerkingsmogelijkheden? Wat is het laaghangend fruit? Wie doet wat (stad/ondernemers gezamenlijk en individueel).
Zowel ondernemers als beleid dragen verantwoordelijkheid in het gezamenlijk uitwerken van een krachtig citymarketinginstrument, ieder op zijn manier en binnen zijn eigen mogelijkheden.

Eén van de initiatieven om de promotie van Turnhout als winkelcentrum kracht bij te zetten is de promotiebijdrage die de stad weldra aan de handelaars zal vragen en waarmee zij enerzijds gezamenlijke acties wil financieren met het principe 1€ van de stad en 1€ van de handelaars en anderzijds zal inzetten op acties vanuit de diverse handelsstraten, na voorlegging van hun begroting.

Overzicht van mogelijke acties

Ondernemers Individueel

• ‘Dank voor je bezoek aan Turnhout’ op kassaticket
• Handelaars werken samen en versterken elkaar
• Promofilmpje van de stad op website handelaar
• Netheid: propere gevel, bloemetje…
• Imago begint bij onszelf: vriendelijkheid
• Verlichting etalages in overeenstemming met andere verlichting, afgestemd op mekaar

Ondernemers collectief

• Kunstwerken in winkelstraten (met een wandelroute en mooie verlichting)
• Samenwerking Kunstenhuis en handelaars, muzikanten in cafés etc.
• Het ‘welkom in Turnhout’-gevoel moet van iedereen uitstralen
• Webshop op Turnhouts niveau, waarop alle handelaars hun plek hebben en hun assortiment kunnen aanbieden. Hieraan ook arrangementen koppelen (winkelbon + cultuur + culinair + gratis parking)
• Netheid en propere straat: een grote lentekuis organiseren.
• Multiculturele meerwaarde van Turnhout
• 1 gezamenlijke koopavond per maand
• Digitale nieuwsbrief met input handelaars

Stadsbestuur

• Welkom-gevoel: Bordjes “Welkom in Turnhout”, “Tot ziens in Turnhout”
• In plaats van penaliseren op grote markt een positieve boodschap geven.
• Nieuwsbrief
• Multiculturele meerwaarde van Turnhout
• Veiligheidsgevoel: stadswachten / blauw op straat / alerte burgers belonen.
• Verlichting van Warandeparking tot aan de Markt + de stationsbuurt
• Promofilmpje stad opsplitsen in 3 onderwerpen: Natuur, Toerisme, Economie.
Tweede promofilmpje met meer nadruk op winkelen.

Tot slot

De werkgroep Vertrouwen resulteerde in een goede basis voor samenwerking. Via halfjaarlijks overleg houden we de vinger aan de pols, waken we over de uitvoering van de gemaakte afspraken en zullen deze in dialoog waar nodig aangepast en bijgestuurd worden 

De evolutie die het ondernemerschap doormaakt gaat als een sneltrein.  De uitdagingen zijn dan ook groot en pasklare antwoorden liggen niet in de schuif; niet bij ondernemers, niet bij de overheid.
Enkel een goede samenwerking tussen Unizo, ondernemers en de stad, met respect voor en vertrouwen in elkaar, kan een boost geven aan een dynamisch ondernemersklimaat.

Het vertrouwen groeit, maar de samenwerking moet verder resulteren in zichtbaar nieuw ondernemerschap, want finaal zorgt een bloeiend ondernemerschap voor een stad waar het goed is om te wonen, te werken, te consumeren en te genieten.