Welke gevolgen heeft de begroting op ondernemers en KMO's?

De regering Michel keurde de begroting goed. Daarnaast werden nog een reeks andere regels ook goedgekeurd, onder meer de sociale maatregelen in het kader van zogenaamd "werkbaar werk". Een overzicht van de maatregelen die een impact hebben voor zelfstandigen en KMO's.

Klik hier voor een overzicht van de fiscale maatregelen
Klik hier voor een overzicht van de sociale maatregelen
Klik hier voor een overzicht van de maatregelen i.k.v. "Werkbaar Werk"
 

Fiscale Maatregelen

 • Tarief roerende voorheffing naar 30%: het tarief van de roerende voorheffing stijgt vanaf 1 januari 2017 van 27% naar 30%. Vanaf die dag zal u op intresten, dividenden en ook inkoop- en liquidatieboni waarop het bestaande tarief van 27% van toepassing is, dus 30% roerende voorheffing betalen.
   
 • Tankkaarten: de regering wil werkgevers die aan hun werknemers een (auto met) tankkaart geven, een extra heffing opleggen onder de vorm van een forfaitaire heffing op tankkaarten binnen de vennootschapsbelasting en de rechtspersonenbelasting.
   
 • De verlaging van de vennootschapsbelasting wordt verder onderzocht, maar werd nog niet goedgekeurd.
   
 • De meerwaardebelasting op aandelen wordt eveneens verder onderzocht. Daar is dus nog geen beslissing over.

Sociale maatregelen begroting (samenvatting)

1. Nachtarbeid wegens e-commerce

Het verbod op nachtarbeid (arbeid tussen 20u en 6u) zal versoepeld worden voor het uitvoeren van alle logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan de elektronische handel.

Om effectief nachtarbeid te kunnen laten presteren, zal de werkgever wel nog een regeling met nachtprestaties moeten invoeren volgens een vastgelegde procedure van raadpleging en onderhandeling.

2. Startersbanen

Voor werknemers die minder dan 21 jaar zijn en die voor het eerst een arbeidsovereenkomst sluiten, zullen degressieve minimumlonen ingevoerd worden. Het verlies voor de jongere in nettoloon ten opzichte van de huidige situatie zal worden gecompenseerd door een verlaging van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen en fiscaliteit.

3. Responsabilisering werkverwijdering

De werkgever zal geresponsabiliseerd worden in geval van werkverwijdering van een zwangere werkneemster. Werkverwijdering bij zwangerschap is een voorzorgsmaatregel wanneer de blootstelling aan de risico’s op het werk schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van de zwangere vrouw of haar kind.

4. Patronale bijdragen SWT / brugpensioen

Met ingang van 1 januari 2017 zullen de bijdragen die de werkgevers betalen op de aanvullende vergoeding SWT / brugpensioen worden verhoogd voor de nieuwe instroom in SWT.

5. Mobiliteitsbudget

Tegen april 2017 zal een kader uitgewerkt worden waarbinnen werknemers in wiens loonpakket een bedrijfswagen (met of zonder tankkaart) vervat zit, kunnen kiezen om, met het akkoord van hun werkgever, de bedrijfswagen (en desgevallend tankkaart) om te zetten in een mobiliteitsbudget of in de vorm van een bijkomend netto-loon.

Er komt een belasting op tankkaarten (zie hoger)

Andere sociale maatregelen: "Werkbaar werk" (samenvatting)

1. Flexibiliteit

Spreiding arbeidsduur over 1 jaar

De regering had eerder aangekondigd dat de arbeidsduur geannualiseerd zou worden. In alle bedrijven zou de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38 uur over een referteperiode van 1 jaar gespreid mogen worden, op voorwaarde dat een grens zou gelden van 9 uur per dag en 45 uur per week.

Deze maatregel komt er evenwel NIET!

Interne grens toekenning inhaalrust

Bij het presteren van overuren moeten deze telkens worden ingehaald zodat de gemiddelde arbeidsduur van 38 uur gerespecteerd wordt over een referteperiode die in principe een trimester bedraagt. Daarbij moet de zogenaamde “interne grens” worden gerespecteerd. Volgens de huidige regelgeving betekent dit dat het aantal gepresteerde uren boven de gemiddelde arbeidsduur op geen enkel ogenblik van de referteperiode de grens van 78 uren mag overschrijden. Deze grens kan worden verhoogd tot 143 uren mits het respecteren van bepaalde procedures.

Het wetsontwerp werkbaar werk zet de interne grens nu standaard op 143 uren.

Grote flexibiliteit (nieuwe arbeidsregeling)

De wet van 17 maart 1987 betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen maakt het nu reeds mogelijk op sectoraal (of – mits naleving van strikte procedures – ondernemings)niveau af te wijken van de normale grenzen van de arbeidsduur van 8 uur per dag en 40 uur per week, zolang o.a. de dagelijkse arbeidsduur niet meer dan 12 uur bedraagt, de interne grens wordt nageleefd en de wekelijkse arbeidsduur van 38 uur per week gerespecteerd wordt over een referteperiode die in principe een trimester bedraagt.

Het wetsontwerp werkbaar werk zet de interne grens nu standaard op 143 uren.

2. Overuren

Nieuw is dat werknemers de mogelijkheid krijgen om vrijwillig 100 overuren per kalenderjaar te presteren. De werknemer moet voorafgaandelijk zijn schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord geven deze overuren te willen presteren. Er gelden ook nog een aantal bijkomende voorwaarden.

3. Vorming

Vanaf 1 januari 2017 zal een interprofessionele doelstelling van gemiddeld 5 dagen vorming gelden per voltijds equivalent per jaar. Het gaat om een macro-norm, d.w.z. dat die door alle werkgevers van de privé-sector tesamen moeten worden gehaald.

4. Occasioneel telewerk

Een werknemer zal vanaf 1 januari 2017 aanspraak kunnen maken op occasioneel telewerk omwille van overmacht of persoonlijke redenen waardoor hij zijn werkzaamheden niet op de bedrijfslocatie van de werkgever kan uitvoeren, voor zover hij een functie en/of activiteit uitvoert die verenigbaar is met occasioneel telewerk. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden.

5. Loopbaansparen

Daardoor zal de werknemer tijd kunnen sparen om later tijdens de duur van zijn dienstbetrekking als verlof op te nemen. Een werknemer kan niet verplicht worden om deel te nemen aan het stelsel van loopbaansparen. Er zullen specifieke voorwaarden gelden voor dit loopbaansparen.

6. Schenking van verlofdagen

Hierdoor zal een werknemer zijn conventionele verlofdagen waarover hij beschikt en die hij vrij kan opnemen, kunnen overdragen naar een andere werknemer in de onderneming die zorgen van een kind opneemt. Het moet gaan om een kind jonger dan 21 jaar dat is getroffen door een ziekte of handicap of dat het slachtoffer is van een ernstig ongeval en voor wie een voortdurende aanwezigheid en een volstrekt noodzakelijke zorgverstrekking onontbeerlijk zijn.

Er zullen specifieke voorwaarden en procedureregels van toepassing zijn.

7. Deeltijdse arbeid

De reglementering rond deeltijdse arbeid zal vereenvoudigd worden. Het gaat onder meer over :

 • de afschaffing van de verplichting om alle mogelijke wekelijkse werkroosters op te nemen in het arbeidsreglement.
 • de bewaring van de werkroosters kan voortaan in papieren of elektronische vorm.
 • de mogelijkheid om het controledocument waarin alle afwijkingen moeten worden bijgehouden, te vervangen door een tijdsopvolgingssysteem.
 • ...

8. Glijdende werktijden

Op vandaag bestaat strikt genomen geen wettelijk kader voor deze vorm van flexibel werken. Dit zal in de toekomst wel kunnen door met een cao of het arbeidsreglement de invoering van een glijdend uurrooster toe te laten. Uiteraard onder bepaalde voorwaarden. Dit betekent meteen ook dat de normale arbeidsduurgrenzen van 8 uur per dag en 40 uur per week kunnen worden overschreden tot maximum 9 uur per dag en 45 uur per week.

Meer weten?

Voor een volledige overzicht van alle sociale maatregelen, zowel inzake de begroting als inzake werkbaar werk:

PDF icondownload hier de volledige nota

Wat vindt Unizo van de begroting?

Hier kan u het persbericht van Unizo lezen.

Meer over: Nieuw in 2016
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!