Homepage UNIZO Zoek
Nieuw op deze site
Oproep klachten bureaucratie en regeldruk
Inspiratie voor uw activiteiten
Eenvormige regeling voor werfsignalisatie
 
In de kijker
 
Basis voor nieuwjaarstoespraak 2019

Beste collega’s-ondernemers, beste genodigden,

Welkom allemaal op deze startreceptie van onze lokale UNIZO-ondernemersvereniging. Ik zie hier vandaag veel bekende en nieuwe gezichten en dat doet me veel plezier. Jullie talrijke aanwezigheid toont aan dat jullie ons een warm hart toedragen en dat jullie ondernemers belangrijk vinden voor het welzijn en de welvaart van onze gemeente. Die erkenning motiveert ons om er ook het komende jaar voluit voor te gaan, in het belang van ons allemaal. Beste vrienden, We staan aan het begin van een bijzonder nieuw jaar. In de eerste plaats omdat we een nieuw gemeentebestuur mogen verwelkomen, na de lokale verkiezingen van oktober vorig jaar. In ons lokale memorandum dat we voorafgaand aan die verkiezingen aan de beleidsmakers bezorgden, lieten we al duidelijk verstaan wat we van ons nieuwe gemeentebestuur verwachten. Een eerlijke en transparante fiscaliteit, bijvoorbeeld. We willen als ondernemers gerust ons steentje bijdragen door lokale belastingen te betalen. Maar die moeten wel redelijk zijn. Een verhoging van de lokale belastingdruk is voor ons alvast uit den boze. Ook vragen we bijzondere aandacht voor de bereikbaarheid van onze bedrijven, in het bijzonder tijdens wegenwerken. We vragen dat de gemeente ons op diverse fronten helpt en tegemoet komt, opdat we vlot lokaal zouden kunnen ondernemen. Dit vanuit een constructieve ingesteldheid en vanuit de overtuiging dat wat goed is voor de lokale ondernemers, goed is voor iedereen in onze mooie gemeente. (Hier kan je als lokale bestuurder eventueel nog specifiek plaatselijke dossiers/uitdagingen vernoemen.) Hét sleutelwoord daarbij is “communicatie”. Beste burgemeester en schepenen, praat met ons, informeer ons, nodig ons uit voor overleg. Dat zal de onderlinge verstandhouding en samenwerking alleen maar bevorderen. Want als ondernemers willen we weten waar we in onze gemeente aan toe zijn. Ook wij, als lokale UNIZO-ondernemersvereniging, engageren ons om open en transparant met jullie, beleidsmakers, te communiceren. 2019 is des te meer een bijzonder jaar omdat we aan de vooravond staan van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Dit is niet de plaats, noch het moment om lang stil te staan bij de moeilijkheden binnen de federale regering van de afgelopen maanden. Wel mogen – moeten – we hier erkennen dat we gedurende de afgelopen legislatuur geregeerd werden door één van de meest ondernemersgezinde federale en Vlaamse coalities van de afgelopen decennia. Bestuursploegen die oren hadden naar onze UNIZO-verzuchtingen. Wat zich onder meer vertaalde in een tax shift, het verder terugdringen van de loonkostenhandicap, de invoering van een verlaagde KMO-vennootschapsbelasting, de uitrol van het vernieuwde duaal leren… Uiteraard is daarmee nog lang niet alles gerealiseerd en blijft UNIZO broodnodig om ook tijdens de komende legislatuur te lobbyen voor bijkomende ondernemersvriendelijke maatregelen. Ik denk, bijvoorbeeld, aan een verhoogde fiscale aftrekmogelijkheid voor zelfstandigen zonder vennootschap, een verdere loonlastenverlaging en flexibilisering van onze arbeidsmarkt, een verdere verbetering van ons sociaal statuut met in de eerste plaats aandacht voor een beter pensioen. En, last but nog least, een gedurfd en doortastend mobiliteitsbeleid. Het typeert het dynamisme en de vooruitziendheid van UNIZO dat we al klaar waren met ons memorandum voor de komende verkiezingen, lang voor er sprake was van de huidige federale regeringsmoeilijkheden. Maar terug naar onze eigen gemeente, hier en nu.

Dames en heren,

Ik ben niet alleen trots om hier te staan als ondernemer, maar ook als voorzitter (secretaris, bestuurder…) van onze lokale UNIZO-ondernemersvereniging. Met onze LOV-bestuursploeg  vormen we het lokale gezicht van UNIZO, en het aanspreekpunt voor onze plaatselijke leden-ondernemers. Zo tonen we dat UNIZO altijd en overal aanwezig is. Om ondernemers te verenigen, om hen te inspireren, te ondersteunen en te verdedigen. Mijn bijzondere dank gaat hier vandaag dan ook eerst en vooral uit naar mijn collega’s-Bestuursleden binnen onze lokale ondernemersvereniging. Een bestuursploeg is maar zo sterk als de leden die er mee hun schouders onder zetten. Bedankt voor de belangeloze inzet waarmee jullie onze LOV mee groot maken. Veel dank ook aan jullie allemaal, hier aanwezig.  Jullie blijk van betrokkenheid betekent een grote steun voor ons. We hebben elkaar nodig, om elkaar te versterken. Samen gaan we voor een fantastisch jaar in onze gemeente. Laat ons daar nu samen het glas op heffen. Een gelukkig nieuwjaar aan iedereen. Gezondheid!

Klik hier voor het word-document.

Werken met vrijwilligers

Werken met vrijwilligers

Heel wat verenigingen doen beroep op vrijwilligers, maar zelden zijn ze op de hoogte van de specifieke wetgeving die geldt ten aanzien van dergelijke vrijwilligers. Daarom geven we hier een kort overzicht van de belangrijkste vragen in verband met het werken met vrijwilligers. (klik hier voor de vrijwilligersovereenkomst FAC)

Je vindt ook een model van een vrijwilligersovereenkomst.(Klik hier voor de vrijwilligersovereenkomst)

 

Zorg dat jullie lokale UNIZO vereniging in orde is voor de GDPR!

Niet alleen ondernemingen maar ook organisaties en verenigingen die gegevens bijhouden moeten voldoen aan de GDPR regels (de vernieuwde Europese privacy-regelgeving).

Lieven Cloots van onze studiedienst heeft voor jullie een handige leidraad geschreven zodat jullie kunnen nagaan waar jullie moeten op letten en welke maatregelen jullie moeten nemen.

klik hier voor de handleiding GDPR voor lokale UNIZO verenigingen

klik hier voor een registratieregister

Heb je na het lezen van deze handleiding nog vragen, stuur dan een mailtje naar lieven.cloots@unizo.be

 

Dokumenten GOV-service

* VVSG-onthaalkrant gemeenteraadsleden 2019 (klik hier)

* Steden en gemeenten (klik hier)

* Flyer (klik hier)

* Begeleidende brief (klik hier)

* Flyer Limburg (klik hier)

*begeleidende brief Limburg (klik hier)

 

Gebruik steeds ons partnerlogo

UNIZO werkt nauw samen met drie structurele partners: KBC Bank en Verzekering, Proximus en Liantis.  Zij dragen wezenlijk bij in de werking van UNIZO en zorgen er zo mee voor dat wij een goede dienstverlening kunnen uitbouwen en de belangen van onze leden kunnen verdedigen. En er zijn er ook sponsormiddelen voor de lokale UNIZO verenigingen. In ruil voor deze steun engageren we ons om het partnerlogo - een globaal logo met de drie partners - op alle UNIZO-uitnodigingen te plaatsen. Ook van onze lokale verenigingen. 

Klik hier om dit logo te downloaden.

 Logo Fluvius:

Klik hier om dit logo te downloaden.

  

Unizo LOV - Roerende inkomsten bij feitelijke verenigingen

 

Naar aanleiding van het zomerakkoord van 2017 die uitmondde in de programmawet dd. 25 december 2017 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 december 2017) werd de kaaimantaks aangescherpt. De wet bevat daarnaast ook een bepaling die zich specifiek richt op roerende inkomsten die worden verkregen op naam van een feitelijke vereniging. Deze inkomsten worden, onder bepaalde voorwaarden, belastbaar in hoofde van de rijksinwoner die gemachtigd is om de rekening te beheren, alsof hij die inkomsten rechtstreeks zou hebben verkregen. De roerende inkomsten van een feitelijke vereniging zijn in principe belastbaar in hoofde van de leden, indien er geen andere winsten of baten worden behaald door de feitelijke vereniging. De moeilijkheid om de identiteit van de leden te achterhalen wordt met de nieuwe regeling achterhaald omdat men de belasting van de roerende inkomsten nu kan opvragen bij de rekeninghouder. De nieuwe regeling brengt de nodige onzekerheid mee en mogelijk hogere belastingen voor de rekeninghouder. Daarom wordt hieronder een lijst opgesteld met vragen die u kunnen helpen om te bepalen of de regeling van toepassing is en of u beter kiest om onder de rechtspersonenbelasting te ressorteren. Daarnaast worden de voor- en nadelen van de rechtspersonenbelasting opgelijst.

klik hier voor de Checklist

klik hier voor de samenvatting

Bestuurderstools

Klik hier voor goede praktijken van lokale UNIZO Ondernemersverenigingen

Klik hier voor het logo en de banner van uw UNIZO-ondernemersvereniging.

Klik hier voor alle informatie over de verzekering lokale ondernemersvereniging.

Klik hier voor het verzekeringsattest Verenigingsleven.

 

 

AANBOD INFOSESSIES 2019 | Trakteer je leden op een infosessie!

Een goed geïnformeerde ondernemer is er .... Je kent het spreekwoord wel en om jullie te inspireren met welke informatie jullie de ondernemers uit jullie gemeente kunnen helpen, is er het UNIZO actua-aanbod 2019. 

Op bijgevoegde presentatie vinden jullie meer uitleg per thema.

UNIZO Ondernemersvereniging draagt de sprekerskost voor in totaal 60 sessies, verdeeld over de verschillende UNIZO provincies. De toegangsprijzen voor deze sessies bedragen voortaan 20 euro (leden) en 40 euro (niet-leden), waarmee jullie zaal en catering kunnen bekostigen.

Indien jullie interesse hebben voor een sessie, geef dan twee voorsteldata door jullie adviseur

 

This video requires Javascript to be enabled, and requires the Adobe Flash Player.
Download hier het UNIZO-logo en de banner voor uw lokale werking
Bestuurderskrant Juni 2014