Betalingsuitstel kredieten wegens corona: duidelijkheid over de regeling

Om te vermijden dat bedrijven in grote betalingsmoeilijkheden komen, bereikten de overheid en de banksector een akkoord over de betaling van kredieten en nieuwe kredieten. Wie financieel getroffen is door de coronacrisis kan bij de bank een betalingsuitstel aanvragen van zijn hypothecaire leningen en ondernemingskredieten.

Hoe lang is dat uitstel precies? En aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 

Update 6 juni

De federale regering sloot in maart al een akkoord met de financiële sector met als doel de kredietverlening aan de bedrijven en zelfstandigen te garanderen. De staatswaarborg van 50 miljard voor kredieten met een looptijd van 12 maanden was daarin een eerste belangrijke stap, maar volgens UNIZO te kort. De federale regering stuurde daarom op 5 juni 2020 het akkoord over betalingsuitstel van leningen en kmo-kredieten bij op volgende vlakken: 

 • Het instapmoment van de bestaande waarborgregeling voor bedrijfskredieten met 12 maanden wordt verlengd tot het einde van dit jaar. Initieel liep de waarborgregeling af op 30 september 2020.
 • Uitstel van betaling bij bedrijfskredieten wordt verlengd tot het einde van dit jaar, wat ondernemers meer ademruimte moet bieden. Concreet zullen ondernemers die betalingsuitstel hebben gekregen en op het einde van het uitstel nog steeds aan de voorwaarden voldoen, extra uitstel kunnen vragen tot maximaal eind dit jaar.
 • Voor de kmo’s waar een herstel langer dan 12 maanden zal duren en nieuwe kredieten nodig zijn met een langere looptijd dan 12 maanden, komt er een nieuwe waarborgregeling van 10 miljard euro voor kmo-kredieten met een veel langere looptijd: van meer dan 12 maanden tot maximaal 36 maanden.

Wat denkt UNIZO?

UNIZO is positief over de bijsturing van de bankenbazooka. Uit een eerdere UNIZO-enquête bleek dat het eerste luik van het bankenakkoord van maart, het uitstel van kredietaflossing, werkte. Het tweede luik, de overbruggingskredieten, daarentegen, konden op heel wat minder bijval rekenen.

UNIZO zag twee verklaringen voor dat gebrek aan succes: de te korte looptijd van de kredieten (tot hooguit 1 jaar) en de onvoldoende effectieve waarborgen voor de banken. "We zijn tevreden dat hier in het nieuwe akkoord rekening mee is gehouden, waarbij de maximale looptijd voor kmo's op 3 jaar komt te staan en de effectieve waarborg ten aanzien van de banken naar 80% wordt opgetrokken", aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

Alles weten over het betalingsuitstel? Herbekijk hier onze Facebook Live!

Betalingsuitstel voor ondernemingen

 • Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet houdt in dat jouw bedrijf gedurende maximum 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven verschuldigd. 
 • De banken verbinden zich ertoe om de gebruikelijke dossier- of administratiekosten niet aan te rekenen.
 • Voor nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden werd samen met de overheid een garantieregeling uitgewerkt.

Over welke kredieten gaat het?

Je kan betalingsuitstel aanvragen voor één van de volgende ondernemingskredieten:

 • kredieten met een vast aflossingsplan
 • kaskredieten
 • vaste voorschotten

Leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst die werd afgesloten. Een onderneming / organisatie kan uiteraard altijd op bilaterale basis met haar leasing- of factoringmaatschappij contact opnemen om na te gaan op welke manier een oplossing kan worden geboden.

Voor wie? 

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, kmo’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

 • De onderneming heeft betalingsproblemen door de coronacrisis:
  • de omzet of activiteit is of zal gedaald/dalen; of
  • er  wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid; of
  • de overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming.
 • De onderneming is vast gevestigd in België.
 • De onderneming had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020.  
 • De onderneming heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

Hoe krijg je uitstel van betaling?

 • Voor aanvragen die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, kan maximum 6 maanden betalingsuitstel worden verkregen, en dit tot uiterlijk 31 oktober 2020.
 • Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum 31 oktober 2020. Dat betekent dat wie een kredietaanvraag doet in juni nog 4 maanden betalingsuitstel kan opnemen (juli- augustus – september – oktober).
 • Aanvragen die werden ingediend vóór de publicatie van de charters zullen worden geëvalueerd volgens de criteria van de charters. Indien nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer.

Mogelijke verlenging van het uitstel tot 31 december 2020. Het initiële charter liep tot uiterlijk 31 oktober 2020. Het charter wordt echter verlengd tot 31 december 2020.

 • Een onderneming/organisatie die reeds onder het initiële charter betalingsuitstel toegekend kreeg, kan een verlenging van het lopende betalingsuitstel tot 31 december 2020 aanvragen indien de onderneming/organisatie, op het moment van de aanvraag voor de verlenging, nog steeds voldoet aan de voorwaarden voor het bekomen van het initiële betalingsuitstel.
 • Een onderneming/organisatie die na de publicatie van dit avenant, maar voor 20 september 2020, betalingsuitstel aanvraagt, kan onmiddellijk betalingsuitstel verkrijgen tot 31 december 2020, mits ze aan de voorwaarden voldoet.
 • Indien een onderneming/organisatie zonder onderbreking een verlenging van het reeds onder het initiële charter toegekende betalingsuitstel wenst te bekomen, dan kan de aanvraag tot verlenging ten vroegste 30 dagen en ten laatste 10 dagen voor de eindvervaldag van het initiële uitstel gebeuren voor initiële uitstellen die uiterlijk lopen tot eind september 2020. Voor initiële uitstellen die lopen tot eind oktober 2020, kan de aanvraag voor verlenging gebeuren tussen 1 september 2020 en 20 september 2020. Het is de bank toegestaan ruimere termijnen te voorzien voor het indienen van de aanvraag zonder dat de uiterste datum van indiening echter 20 september 2020 mag overschrijden.

Meer info

Wat moet je doen? 

Wie denkt aan de voorwaarden te voldoen om betalingsuitstel te kunnen aanvragen, moet zijn bank contacteren. Dat kan enkel op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen van de bank (e-mail, chat, mobiele app,…) en via telefoon.

De banken stellen alles in het werk om hun klanten zo goed en zo snel mogelijk verder te helpen.

Klik hier voor het volledige charter van Febelfin

Lees hier de FAQ van Febelfin

Kan ik als ondernemer ook uitstel krijgen voor het krediet van mijn privéwoning?

Ja, ook als je voor je privéwoning een hypothecair krediet hebt lopen, krijg je uitstel.

Meer info 

Andere info die je moet weten over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf?

Ga naar het overzicht

Meer info: Corona
Thema: Actueel