Amet Gjanaj

In elke Brusselse gemeente is er een Schepen van Economie aangesteld. UNIZO Brussel bezoekt hen allemaal en bespreekt met hen de aandachtspunten van het UNIZO-Memorandum en de prioriteiten van de Schepen voor haar of zijn gemeente.

Eind januari 2019 had UNIZO-Brussel een ontmoeting met de Schepen van Economie van Molenbeek, Amet Gjanaj.

Welke zijn volgens u de prioriteiten m.b.t. het lokaal ondernemerschap in Molenbeek?

De lokale economische structuren zijn mij niet vreemd, want ik stond aan de wieg van het Bedrijvencentrum van Molenbeek en het Lokaal Economieloket, waar ik vele jaren heb gewerkt. Ten eerste wil ik bestaande initiatieven versterken door middel van samenwerking. Ik denk aan alle publieke, regionale en gemeentelijke structuren, zoals hub.Brussels en finance.brussels. Ik denk dat er ook een manier is om het economische weefsel te versterken, enerzijds door de behoeften te bundelen en anderzijds door samenwerking tussen grote bedrijven, organisaties in Molenbeek en kleine lokale ondernemers. De ondersteuning van ondernemers in de ontwikkeling van samenwerkingsstructuren zoals Economische Belangengroepen of Werkgeversallianties is noodzakelijk om hen in staat te stellen banen voor Molenbekenaren te creëren. Een soort "conciergerie sociale" zou ook een schakel kunnen zijn tussen grote organisaties en bedrijven en lokale ondernemerschap en werkgelegenheid. Wat het beheer van de openbare ruimte en de naleving van de regelgeving betreft, ben ik van mening dat we de voorkeur moeten geven aan een gezamenlijke aanpak, de gemeente zet zich in voor investeringen in lokaal ondernemerschap, maar ondernemers moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen.

Welk overleg plant u met lokale ondernemers?

Er bestaat al een adviesraad voor de middenstand op papier, die opnieuw in gang zal worden gezet.  De commerciële ontwikkeling moet per wijk gebeuren. Ik heb het idee om een task force op te richten die alle diensten kan samenbrengen die bedoeld zijn om lokale ondernemingen te ondersteunen. Deze task force kan een belangrijke rol spelen in het beheer van de impact van openbare werken op het leven in onze wijken.

Ik ben ook Schepen van Stedenbouw, deze bevoegdheid kan bijdragen tot een betere integratie van commerciële ruimten en van leegstaande economische gebouwen.

Welke ondersteuning/samenwerking is er voor/met lokale verenigingen?

Handelaarsverenigingen zijn het lokale ankerpunt, maar hun dynamiek is vaak zeer wisselend. Het is noodzakelijk om hen te ondersteunen om te komen tot een zekere dynamiek ten voordele van de handelaars van de gemeente.  Ik zal in samenwerking met de verenigingen het potentieel van elke handelswijk valoriseren! De financiële steun is beperkt, maar wij garanderen logistieke steun aan verenigingen bij de organisatie van hun evenementen. We hebben behoefte aan meer samenwerking tussen de verenigingen en een optimaal gebruik van de financiële middelen.  Met meer ambitie zullen we onze doelstellingen in de verschillende handelswijken bereiken.

Wat verwacht u van grote ondernemersorganisaties als UNIZO? Hoe ziet u die samenwerking?

Wij waarderen de inzet van UNIZO voor alle ondernemers in Molenbeek. Als overheid moeten we natuurlijk neutraal blijven, maar we zijn bereid om samen te werken met alle actoren die concrete acties voorstellen om het lokale ondernemerschap in onze gemeente te ontwikkelen.

 

Les nouveaux échevins de l’économie des différentes communes bruxelloises sont connus. UNIZO Bruxelles envisage des rencontres avec ces échevins pour présenter notre mémorandum et échanger sur les préoccupations et les priorités de l’entrepreneuriat local.

Le 28 janvier 2019, nous avons rencontré l’échevin des affaires économiques Molenbeekois, Amet Gjanaj.

Quelles sont, selon vous, les priorités de l’entrepreneuriat local à Molenbeek?

Les structures économiques locales ne me sont pas étrangères puisque j’étais à l’origine du Centre d’entreprise et du Guichet d’Economie Local de Molenbeek, j’y ai travaillé de nombreuses années. Je veux, dans un premier temps, renforcer, par la collaboration, les initiatives existantes. Je pense à toutes les structures publiques, régionales et communales, comme par exemple Hub.Brussels et Finance.brussels. J’estime qu’il y a aussi moyen de renforcer le tissu économique, d’une part par une mutualisation des besoins, et d’autre part par la collaboration entre les grandes entreprises, les organisations situées à Molenbeek et les petits entrepreneurs locaux. Un accompagnement des entrepreneurs dans le développement de structure de collaboration de type des Groupements d’Intérêts Economiques ou les Groupements d’Employeurs est une nécessité pour leur permettre de se développer et développer des emplois pour les Molenbeekois. De même une sorte de ‘conciergerie sociale’ pourrait être un intermédiaire entre les grandes organisations et entreprises et l’entrepreneuriat et l’emploi locaux. Concernant la gestion de l’espace public et le respect des réglementations, j’estime qu’il faut privilégier une approche collaborative, la commune s’engage à investir dans l’entrepreneuriat local, mais les entrepreneurs doivent aussi prendre leurs responsabilités.

Quelle concertation envisagez-vous avec les entrepreneurs locaux ?

Il existe déjà, sur papier, un Conseil Consultatif des Classes Moyennes, qui sera de nouveau mis sur les rails.  Le développement commercial doit être fait quartier par quartier. J’ai l’idée de développer une ‘task-force’ qui pourraient regrouper tous les services destinés à apporter un soutien aux entreprises et commerces de la commune. Cette ‘task-force’ pourra jouer un rôle important dans la gestion de l’impact des travaux publics sur la vie dans nos quartiers.

Je suis également échevin de l’urbanisme, ce qui peut aider à mener à une meilleure intégration des espaces commerciales ainsi que pour les bâtiments économiques vacants.

Allez-vous collaborer avec les associations des commerçants ? Quel soutien envisagez-vous à ces associations ?

Les associations de commerçants sont le point d’ancrage local, mais leur dynamique est souvent très variable. Il faut absolument les soutenir pour arriver à un travail continu en faveur des commerçants de la Commune.  Je vais faire un travail de valorisation des potentialités de chaque quartier commerçant en collaboration avec les associations! Le soutien financier est limité, mais nous garantissons un soutien logistique aux associations dans l’organisation de leurs événements. Nous avons besoin de plus de collaboration entre les associations ainsi que d’un usage optimal des moyens financiers.  Avec plus d’ambition nous atteindrons nos objectifs dans les différents quartiers commerçants.

Qu’attendez-vous des organisations d’entrepreneurs comme l’UNIZO? Quel type de collaboration privilégiez-vous ?

Nous apprécions le fait que l’UNIZO s’engage pour tous les entrepreneurs à Molenbeek. Comme pouvoir public, nous devons bien sûr rester neutre, mais nous sommes prêts à collaborer avec tous les acteurs qui nous proposent des actions concrètes pour développer l’entrepreneuriat local dans notre commune.

Meer info: Brussel
Thema: Actueel