Lorraine de Fierlant

In elke Brusselse gemeente is er een Schepen van Economie aangesteld. UNIZO bezoekt hen allemaal en bespreekt met hen de aandachtspunten van het UNIZO-Memorandum en de prioriteiten van de Schepen voor haar of zijn gemeente.

In april 2019 had UNIZO-Brussel een ontmoeting met de Schepen van Economie van Schaarbeek, Lorraine de Fierlant.

Welke zijn volgens u de prioriteiten m.b.t. lokaal ondernemerschap in uw gemeente?

Er zijn in Schaarbeek ongelooflijk veel uitdagingen voor de ondernemers en voor de handelaars in het bijzonder. Er is vooral nood aan een visie en meer kennis en samenwerking tussen de ondernemers en de gemeente. De ondernemers hebben tot nu toe niet de aandacht gekregen die ze verdienen. Zij zorgen er immers voor dat de inkomsten van de gemeente op peil blijven, want ze zijn een belangrijke schakel in de aantrekkelijkheid van Schaarbeek voor de inwoners. Ik wil daarom vooral met de verschillende handelswijken samenwerken aan een toekomstvisie. Eigenlijk moeten we op zoek naar het DNA van een wijk en dat proberen te versterken. Misschien moeten we dit ook samen doen met de bewoners, de scholen en de socio-culturele verenigingen en niet alleen met de handelaars?  Dan kan het gaan over het winkelaanbod en de leegstand, maar ook over de evenementen (zoals de braderijen), de markt, foodtrucks, popupstores enzovoort.  We moeten het imago van de handelswijken in Schaarbeek meer glans geven, zodat ook nieuwe winkelconcepten zich hier komen vestigen.
 
Bent u van plan structureel overleg met lokale ondernemers te voeren? Hoe gaat u dat concreet realiseren?

We gaan geen specifieke adviesraad voor de ondernemers oprichten. Maar via verschillende netwerkevenementen gaan we wel beter in contact zijn met alle Schaarbeekse ondernemers. Ik denk daarbij aan de bijeenkomsten zoals Entre30. Ik wil ook activiteiten organiseren binnen bijvoorbeeld de mediasector, met RTBF en VRT, Proximus en Mediapark op ons grondgebied moeten we die troef sterker uitspelen. En als Schepen van Opleiding en Tewerkstelling wil ik de gemeentelijke initiatieven en organisaties, zoals het Jobhuis en de Lokale Economie loketten, beter aan de ondernemers voorstellen. Binnen de gemeentediensten zelf wil ik ervaringen uitwisselen in een ‘cercle vertueux’ (kwaliteitscirkel) met de politie, de belastingsdienst, de dienst urbanisme, de dienst mobiliteit en parkeren en de dienst economie. Zo wil ik er voor zorgen dat ze meer aandacht hebben voor de handel en de ondernemers.
 
Welke ondersteuning/samenwerking is er voor/met lokale verenigingen?

Ik wil met de verenigingen vooral samenwerken rond concrete acties. Ik denk niet dat een financiering alleen zal helpen.  We moeten samen concrete oplossingen zoeken voor bijvoorbeeld de afvalophaling, het parkeren, de terrassen. De handelaars moeten begrijpen dat gratis-oplossingen niet bestaan, maar dat goede afspraken, en het respect daarvoor van iedereen, niet noodzakelijk veel geld moet kosten en toch een groot positief effect kan hebben.
De dienst Economie van de gemeente kan ook steun bieden aan de verenigingen en hen helpen om die toekomstvisie voor de wijk vorm te geven.
 
Wat verwacht u van grote ondernemersorganisaties als UNIZO? Hoe ziet u die samenwerking?

UNIZO is voor mij een echte partner voor het economisch beleid van de gemeente. UNIZO heeft een helicopterview van wat er in andere gemeenten bestaat en van wat werkt en niet werkt. Hoe meer ik van die ervaring kan genieten, hoe efficiënter ik tot resultaten kan komen. Ik zou graag hebben dat hun experten mij helpen bij het organiseren van informatiesessies voor de ondernemers.

 

Quelles sont, selon vous, les priorités de l'entrepreneuriat local dans votre commune ?

A Schaerbeek, il y a un nombre incroyable de défis pour les entrepreneurs et pour les commerçants en particulier. Avant tout, il faut une vision et plus et de coopération entre les entrepreneurs et la commune. Jusqu'à présent, les entrepreneurs n'ont pas reçu l'attention qu'ils méritent. Ils assurent en effet le maintien des revenus de la commune, car ils constituent un maillon important de l'attractivité de Schaerbeek pour ses habitants. C'est pourquoi je veux surtout travailler avec les différents quartiers commerciaux pour développer une vision de l'avenir. En fait, nous devons chercher l'ADN des quartiers et essayer de les renforcer. Peut-être devrions-nous le faire avec les habitants, les écoles et les associations socioculturelles et pas seulement avec les commerçants ?  Il peut s'agir de l'éventail des magasins et des commerces vacants, mais aussi des événements (tels que les braderies), le marché, les camions de nourriture, les pop-up stores, et ainsi de suite.  Nous devons donner plus d'éclat à l'image des quartiers commerçants de Schaerbeek, afin que de nouveaux concepts de magasins puissent également y être établis.
 
Quelle concertation envisagez-vous avec les entrepreneurs locaux ?

Nous n'allons pas mettre en place un conseil consultatif spécifique pour les entrepreneurs. Mais grâce à divers événements de réseautage, nous serons en meilleur contact avec tous les entrepreneurs de Schaerbeek. Je pense ici à des rencontres comme Entre30. Avec la RTBF et la VRT, Proximus et Mediapark sur notre territoire, nous devons jouer plus fort cet atout. En tant qu'échevine de la formation et de l'emploi, j'aimerais mieux présenter aux entrepreneurs les initiatives et les organisations communales, telles que les Maisons de l’emploi et les guichets de l'économie locale, et échanger des expériences au sein même des services municipaux dans un cercle vertueux avec la police, l'administration fiscale, le service de l'urbanisme, le service mobilité et stationnement et le service économique. De cette manière, je veux m'assurer qu'ils accordent plus d'attention au commerce et aux entrepreneurs.
 
Quel soutien/coopération existe-t-il pour/avec les associations locales ?

Je veux surtout travailler avec les associations sur des actions concrètes. Je ne pense pas que le financement à lui seul puisse aider.  Nous devons travailler ensemble pour trouver des solutions concrètes pour, par exemple, la collecte des déchets, le stationnement, les terrasses. Les commerçants doivent comprendre qu'il n'existe pas de solutions gratuites, mais que les bons accords et leur respect par tous ne devraient pas nécessairement coûter beaucoup d'argent et peuvent encore avoir un effet positif majeur.
Le service économie de la commune peut également soutenir les associations et les aider à façonner cette vision pour l'avenir des quartiers.
 
Qu’attendez-vous des organisations d’entrepreneurs comme l’UNIZO? Quel type de collaboration privilégiez-vous ?

Pour moi, UNIZO est un véritable partenaire pour la politique économique de la commune. UNIZO a une vue d'hélicoptère de ce qui existe dans d'autres communes et de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Plus je peux profiter de cette expérience, plus j'obtiendrai des résultats efficaces. J'aimerais que vos experts m'aident à organiser des séances d'information pour les entrepreneurs de Schaerbeek.
 

 

Meer info: Brussel
Thema: Actueel