Brusselse bedrijven blijven financieel gezond

  • Record aantal KMO’s en éénmanszaken in Brussel (131967)
  • 119293 (90 %) van de Brusselse zelfstandigen kiest om alleen te werken

Het aantal bedrijven in Brussel steeg het afgelopen jaar amper, in tegenstelling tot de stijging van 3 % in Vlaanderen en 2 % in Wallonië. Blijft de hoeveelheid ondernemingen enigszins stabiel, de financiële gezondheid van de Brusselse bedrijven blijft niet achter.

Zo evolueerde de productiviteit (de bruto toegevoegde waarde in verhouding tot de personeelskosten) in Brussel beter dan in de andere Gewesten. Al blijft ze nog steeds structureel lager dan het Belgisch gemiddelde, de daling van vorig jaar is ruimschoots goedgemaakt. De productiviteitsscore in Brussel is gelijk aan 149 (tegenover 146,7% in 2017), terwijl die in België 169,3% bedraagt. Dit betekent dat in de helft van de Brusselse bedrijven (mediaanwaarde) voor elke euro aan personeelskosten minder dan €1,49 aan bruto toegevoegde waarde gecreëerd wordt. In Vlaanderen is dat voor de helft van de bedrijven bijna €1,76.

De nettorendabiliteit van het eigen vermogen hield wel gelijke tred met de andere Gewesten en nam eveneens toe. Ook de liquiditeit en de solvabiliteit van de Brussels ondernemingen sluit aan bij die van de andere Gewesten en het Belgisch gemiddelde.

Kans op faillissement van Brusselse KMO’s opnieuw licht verminderd

De multiscore geeft een indicatie van de kans op faling en het groeipotentieel van een KMO. In Brussel zit 21,21% van de KMO’s in de groep met een hoog risicoprofiel. In 2008 was het cijfer nog 27,9%.  In Vlaanderen daalt de multiscore (voor zowel eenmanszaken als vennootschappen die een jaarrekening publiceren) de eerste keer onder de 10 % tot 9,97% van de Vlaamse bedrijven met een verhoogd risico lopen op faillissement.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat 62,9% van de Brusselse bedrijven hebben weinig kans op een faillissement en een ruim groeipotentieel hebben. In Vlaanderen is dat 75,8% in en in Wallonië 78,5%.

Economische transitie niet evident

UNIZO vraagt dat de Brusselse regering zorgvuldig blijft omgaan met de groeiende groep mensen die hun eigen werk creëren. De economische transitie naar een koolstofarme, energiezuinige en circulaire stedelijke economie is een belangrijke doelstelling, zowel van de Brusselse overheid, als van de bedrijven. Uit de cijfers blijkt dat voor een deel van de Brusselse ondernemers geen evidente opdracht wordt, als ze geen gezonde financiële basis hebben om op voort te bouwen. Specifieke begeleiding en subsidies kunnen hier een oplossing bieden, maar voor KMO’s en zelfstandigen is een volgehouden aandacht voor een algemeen gunstig ondernemingsklimaat op vlak van mobiliteit en fiscaliteit van minstens even groot belang.

Klik hier om het Kmo-rapport 2019 te downloaden

 

Meer over: Brussel
Thema: Actueel