Brusselse gemeentelijke diensten economie: potentieel is onderbenut

Dit voorjaar bevroeg UNIZO via de enquêtetool Checkmarket de diensten economie van alle Brusselse en Vlaamse gemeenten. Daaruit blijkt dat alle Brusselse gemeenten beschikken over een dienst economie, maar in slechts één gemeente wordt het takenpakket niet gecombineerd met andere taken. In de dagelijkse bezigheden van de dienst ligt de nadruk op de wettelijk verplichte opdrachten van de gemeente. De meeste ambtenaren economie hebben een uitvoerend profiel. Slechts in 4 op 10 gemeenten komt de dienst economie ertoe beleidsvoorbereidend werk te doen. De dienst krijgt bijvoorbeeld geen actieve rol toebedeeld in de planning en organisatie van openbare werken, noch bij het uittekenen van ruimtelijke planningsprocessen. Dit zijn nochtans twee bevoegdheden die essentieel zijn voor de vlotte bereikbaarheid en mobiliteit van lokale ondernemers.

In de vergelijking met de diensten economie in Vlaamse steden en verstedelijkte gemeenten, valt vooral op dat de diensten in Brussel een minder breed actieveld hebben dan in de Vlaamse gemeenten. Dit valt deels te verklaren door de beperkte afstand tot de gewestelijke diensten, zoals Hub.brussels en Citydev, waar de Brusselse ondernemers terecht kunnen voor advies en begeleiding.

Maar daardoor verliezen de Brusselse gemeenten volgens UNIZO wel het rechtstreeks contact met de ondernemers. Een ondernemersvriendelijke dienstverlening, gericht op het pragmatisch zoeken naar oplossingen en het meedenken met de belangen van de ondernemers, is onvoldoende sterk uitgebouwd. Relatief weinig Brusselse gemeenten voeren een proactieve aanwezigheidspolitiek. Kennismaking met nieuwe ondernemingen vinden we terug bij 3 op 10 gemeenten, slechts bij 4 op 10 wordt aangegeven dat men aanwezig is op ondernemersevents in de gemeente. Voor heel wat nieuw gevestigde ondernemers bestaat de eerste contactname vanuit de gemeente helaas uit één of ander belastingformulier.

Via de website is de informatie voor ondernemers meestal vlot en snel terug te vinden. Ook de fysieke diensten economie blijken vlot toegankelijk, weliswaar tijdens de kantooruren. Bij slechts 4 van de 10 gemeenten kan de ondernemer terecht na de kantooruren. De gemeenten communiceren zelf vooral via de eigen website of nieuwsbrief. Sociale media of de communicatiekanalen van ondernemersverenigingen worden minder gebruikt.

UNIZO adviseert en ondersteunt de gemeenten dan ook tot meer actieve samenwerking met haar ondernemers. UNIZO raadt daarnaast ook ten sterkste aan om de dienst economie systematisch te betrekken bij beleidsvoorbereiding, planningsprocessen, het opzetten van wegenwerken en de organisatie van events. Op gewestniveau roept UNIZO in het bijzonder Hub.brussels en Brulocalis op tot het faciliteren van intergemeentelijke samenwerking en ervaringsuitwisseling voor de ambtenaren economie. Zij zijn hiervoor zelf vragende partij, zo blijkt uit de UNIZO-bevraging.

Lees hier het eindrapport