Meer en meer Brusselaars creëren hun eigen werk

  • Record aantal KMO’s en éénmanszaken in Brussel (130.653)
  • 118.033 (90 %) van de Brusselse zelfstandigen kiest om alleen te werken
  • 47 % van de bedrijven actief in de dienstensector, 22 % in handel en horeca

Het aantal bedrijven in Brussel steeg het afgelopen jaar met 3,1%. Tussen 2015 en 2016 was dit 3,3%. Op twee jaar tijd is de nettogroei dus gelijk aan 6,4%. Daarmee scoort het Brussels gewest beter het Vlaams en Waals.

Ook het percentage starters ligt in Brussel ligt hoger dan in Vlaanderen. 27,3% van de vennootschappen en 40,0% van de eenmanszaken zijn in het afgelopen jaar of maximaal 4 jaar geleden opgericht. Aan de andere kant van het spectrum stellen we vast dat in Brussel 32,0% van de vennootschappen en 23,9% van de eenmanszaken minstens 20 jaar bestaan. In Vlaanderen bestaat 29,8% van de vennootschappen en 31,4% van de eenmanszaken in Vlaanderen al 20 jaar of langer.

Ondanks gezonde financiële parameters (verbeterde schuldgraad en eigen vermogen), daalt zowel de productiviteit als de rentabiliteit in alle Gewesten. Voor wat de rentabiliteit betreft, verkleint in Brussel wel de kloof ten opzichte van het gemiddelde van Wallonië en Vlaanderen tot 0,6 procentpunt. Dit blijkt uit het jaarlijkse KMO-rapport van ondernemersorganisaties UNIZO en UCM en onderzoeksbureau Graydon.

Een andere evolutie die zich doorzet is de stijging van het aantal KMO-vennootschappen en eenmanszaken zonder personeel. In 2017 heeft 90,3% van de Brusselse KMO-vennootschappen en eenmanszaken geen personeel in dienst. In Vlaanderen is dit 87,9%. Dat is een record.

In Brussel is 47,0% van de KMO’s actief in de dienstensector (‘sector onbekend’ buiten beschouwing gelaten). De dienstensector is breed gedefinieerd in het KMO-Rapport maar is wel exclusief vrije beroepen. Het omvat vele NACE-codes in o.a. de informatie- en communicatiesector (bijv. uitgeverijen, productie van multimedia, ICT-activiteiten), de financiële sector (financiële dienstverlening, verzekeringen), de vastgoedsector, verhuur en lease, reisbureaus, onderhoud van gebouwen en landschappen, … De rest van de top 5 is 15,6% in de bouw, 10,4% in de detailhandel, 7,5% in de horeca en 4,5% in de groothandel.

In Vlaanderen is 41,1% van de KMO’s actief in de dienstensector.  De rest van de top 5 in Vlaanderen in 2017: 15,0% actief in de bouw, 12,6% in de industrie, 9,6% in de detailhandel en 6,4% in de horeca.

Kans op faillissement van Brusselse KMO’s opnieuw licht verminderd

Algemeen gesproken volgt Brussel dezelfde evoluties als de andere Gewesten. Wel wordt er voor vele parameters systematisch lager gescoord. Zo is bijvoorbeeld de productiviteitsscore in Brussel gelijk aan 146,7%, terwijl die in België 168,2% bedraagt. Dit betekent dat in de helft van de Brusselse bedrijven (mediaanwaarde) voor elke euro aan personeelskosten minder dan €1,46 aan bruto toegevoegde waarde gecreëerd wordt. In Vlaanderen is dat voor de helft van de bedrijven €1,745.

De multiscore geeft een indicatie van de kans op faling en het groeipotentieel van een KMO. In Brussel zit 21,8% (in 2016 nog 21,9%) van de KMO’s in de groep met een hoog risicoprofiel. In 2008 was het cijfer nog 27,9%.  In Vlaanderen geeft de multiscore (voor zowel eenmanszaken als vennootschappen die een jaarrekening publiceren) aan dat 10,36% (tegenover 10,63% in 2016) van de Vlaamse bedrijven een verhoogd risico lopen op faillissement.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat 62,4% van de Brusselse bedrijven hebben weinig kans op een faillissement en een ruim groeipotentieel hebben. In Vlaanderen is dat 75,6% in en in Wallonië 78,1%.

Het aandeel verlieslatende bedrijven toont dat de horeca, maar ook de detailhandel het zorgenkind blijft, hoewel de situatie licht verbeterd is. In Brussel is 47,7% (tegenover 49,2 vorig jaar) van de horecabedrijven verlieslatend en 41,6% (tegenover 43,7% vorig jaar) van de detailhandel werkt in de gevarenzone.

Meer ‘zorgvuldigheid’ in het beleid ten gunste van ondernemers

In Brussel zit nog altijd 21,8% van de KMO’s en éénmanszaken in de risicozone om failliet te gaan, terwijl dat cijfer in de twee andere gewesten net boven de 10%. ligt.

UNIZO vraagt dat de Brusselse regering zorgvuldig blijft omgaan met de groeiende groep mensen die hun eigen werk creëren. De verdere uitvoering van de Small Business Act moet de leidraad blijven voor de Brusselse regering om de groei- en overlevingskansen van deze ondernemers veilig te stellen. Ook volgehouden aandacht voor een gunstig ondernemingsklimaat op vlak van mobiliteit, fiscaliteit en begeleiding en ondersteuning komt ten gunste van deze groep ondernemers.

UNIZO heeft, naar aanleiding van de komende Gewestverkiezingen de aandachtspunten voor de Brusselse Regering samengevat in een Memorandum. https://www.unizo.be/brussel/nieuws-pers/wat-zijn-de-unizo-prioriteiten-voor-de-verkiezingen-2019-het-brussels-gewest

PDF iconKMO Rapport 2018PDF iconRapport PME 2018

Meer over: Brussel
Thema: Actueel