UNIZO vraagt garanties voor positieve economische impact bij Sociale Top 2020

Vandaag ondertekenden de Brusselse sociale partners -waaronder UNIZO- de Strategie Go4Brussel 2030. Daarin engageert de Brusselse Regering zich om samen met de sociale partners een transitie van de Brusselse economie te bewerkstelligen, gericht op meer koolstofvrije activiteiten en meer steun aan bedrijven die zich toeleggen op circulaire economie en digitalisering.  

Binnen de Strategie Go4Brussel 2030 zal de Regering welbepaalde maatregelen uitwerken in nauw overleg met de werkgevers- en werknemersorganisaties, om zo de impact en het succes ervan te verhogen.

UNIZO vraagt hier uitdrukkelijk dat bedrijven worden ondersteund wanneer zij inspanningen doen om minder grondstoffen of energie te gebruiken of om de omschakeling te maken naar koolstofvrije energie. Ook de versterking van de lokale Brusselse economie - op vlak van handel, ambachten en stedelijke industrie- is voor UNIZO essentieel.

UNIZO legde ook de link met de resultaten van de Brusselse barometer van zelfstandigen. Daaruit blijkt dat de samenwerking tussen ondernemersorganisaties en de Brusselse Regering een grote meerwaarde kan betekenen. 

De Brusselse ondernemers zijn nu nog verre van overtuigd dat de voorgestelde maatregelen een positieve invloed zullen hebben. Het schrappen van parkeerplaatsen, het verbod op dieselvoertuigen en de invoering van de zone 30 zien de meeste ondernemers niet als een voordeel. UNIZO vraagt daarom garanties, zoals bijvoorbeeld de compensatie van de geschrapte parkeerplaatsen en de toegankelijkheid van de woonzones voor bedrijfsvoertuigen.

Bron: www.barometervoorzelfstandigen.brussels        

Op vlak van tewerkstelling is het cruciaal dat Actiris verder werkt aan een sterke dienstverlening voor KMO-werkgevers. Werkgevers die niet dagelijks (kunnen) bezig zijn met aanwerven, moeten kunnen rekenen op een kwalitatieve en toegankelijke publieke dienstverlener die hen bijstaat in de tewerkstelling van de Brusselaars, in Brussel én de Rand.

Meer info: 
Anton Van Assche l UNIZO Brussel l 0478 44 41 19 l anton.vanassche@unizo.be                             

https://strategie2025.brussels/nl/sociale-top-van-januari-2020/