Wat zijn de mogelijkheden als uw zaak getroffen is door een ramp? | Quelles sont les possibilités si votre commerce est endommagé à la suite d’un sinistre ?

1. Contacteer uw verzekeraar

Heeft u rechtstreeks of onrechtstreeks schade opgelopen door de ramp verwittig dan zo snel mogelijk uw verzekeraar. Indien de omvang van uw schade groot is, zal uw verzekeraar desgevallend een expert langsturen. In veel gevallen zal de schade die veroorzaakt werd door het vandalisme van afgelopen weekend, ook verzekerd zijn.

Neem ook volgende tips in acht om een goed onderbouwd dossier samen te stellen:

 • doe aangifte bij de politie en eis een PV met een uitgebreide beschrijving van de feiten
 • verwijder in dat geval zeker niets dat uw schade aantoont.
 • maak ook zelf foto’s van schade aan gebouwen, goederen, inboedel. Dit kan belangrijk zijn als bewijs nadien.
 • maak ook een lijst waarin alle schade is opgesomd.
 • verzamel bewijsstukken van beschadigde goederen (vb aankoopfacturen)

2. Eerste fiscale en sociale hulp bij rampen

Als de werking van uw zaak zeer zwaar verstoord werd door deze gebeurtenissen, dan bestaan er een aantal steunmaatregelen waarop u kan terugvallen. U kan een aantal fiscale tegemoetkomingen inroepen zoals een afbetalingsplan vragen voor de betaling van directe belastingen, uitstel van BTW, maatregelen inzake provincie- en gemeentebelastingen. Daarnaast zijn er ook sociale maatregelen mogelijk: kwijtschelding RSZ-boetes, tijdelijke werkloosheid werknemers, vrijstelling of afbetalingsplan voor de betaling van sociale bijdragen… 

Voor de herstellingswerken kan u ook bekijken in welke mate u gebruik kan maken van de steun voor investeringen die het Brussels Gewest voorziet (www.subsidies.brussels). Ook zijn de investeringen in het kader van veiligheid (installeren van inbraakwerend glas en rolluiken bijvoorbeeld) zijn voor 120 % aftrekbaar.

Contacteer hiervoor uw boekhouder of sociaal secretariaat.

3. Wat kan UNIZO doen voor u ?

UNIZO zal ook bij de gemeente aandringen om de beloofde steunmaatregelen zo snel mogelijk in praktijk te brengen. UNIZO pleit hiervoor om :

 • vrijstelling van bepaalde gemeentebelastingen voor de getroffen handelaars en zones
 • snelle invoering van het programma ‘Télépolice”, aan minimale kostprijs
 • meer aandacht van de politie voor de ondernemers en handelaars
 • de Grondregie van de Stad Brussel, eigenaar van verschillende handelspanden, aanspreken om de investeringen in veiligheid te doen.

Wie zelf het slachtoffer geworden is van of schade geleden heeft door de rellen en plunderingen kan terecht op het hoofdcommissariaat van de lokale politie aan de Kolenmarkt 30, dat 24 uur op 24 open is en bereikbaar op het nummer 02/279.77.11

Heeft u nog concrete vragen : bel de UNIZO-Ondernemerslijn 0800/20.750.


 

1. Contactez votre assureur

Avez-vous subi des dommages suite à une catastrophe? Contactez votre assureur le plus rapidement possible. Si le dommage est important, l’assureur peut le cas échéant envoyer un expert sur place. Dans bien de cas, le dommage provoqué par le vandalisme du week-end écoulé sera également couvert.
Il est conseillé de suivre les conseils ci-dessous afin de constituer un dossier bien documenté :

 • Faites une déposition auprès de la police et exigez un PV avec une description détaillée des faits.
 • N’enlevez rien qui puisse prouver le dommage.
 • Prenez des photos du dommage provoqué au bâtiments, biens mobiliers. Cela peut se révéler important en matière de preuve.
 • Etablissez une liste reprenant tous les dommages.
 • Rassemblez les éléments de preuve des bien endommagés (factures d’achat par exemple)

2. Première aide fiscale et sociale en cas de catastrophe

Si le fonctionnement de votre commerce est fortement perturbé par ces événements, il existe alors une série de mesures de soutien sur lesquelles vous pouvez compter. Vous pourrez par exemple invoquer des mesures telles la demande d’un plan d’étalement pour le versement de votre impôt direct, un délai pour le règlement de la TVA, des mesures pour le payement des taxes provinciales et/ou communales. A côté de cela, il existe également des mesures sociales, telles que l’annulation d’amendes ONSS, le chômage temporaire des travailleurs, l’exonération ou le payement étalé des cotisations sociales….
Pour cela, contactez votre comptable ou votre secrétariat social.

3. Que peut UNIZO faire pour vous?

UNIZO plaidera auprès de la commune pour la mise en application des mesures de soutien promises.
Nous plaidons pour :

 • L’exemption de certains impôts communaux pour les commerçants touchés
 • L’instauration du programme ‘Télépolice’ à un prix minimal
 • Une attention particulière de la police pour les commerces et les entreprises
 • La Régie Foncière de la ville de Bruxelles, propriétaire de plusieurs locaux commerciaux, d’investir plus dans la sécurité des commerces
 • Les commerçants victimes du vandalisme de samedi dernier peuvent contacter le commissariat de police à la rue du Marché au Charbon 30, Tel 02/279.77.11

Pour toutes vos question contactez UNIZO-Ondernemerslijn 0800/20.750

 

Meer over: Rampen