UNIZO Kopstukkendebat Stad Brussel: twijfels rond NEO-shoppingproject

Op donderdag 6 september organiseerden UNIZO en UCM naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen in Brussel Stad een debat tussen de lijstrekkers van de verschillende politieke partijen. Er kwamen tijdens het debat verschillende thema’s aan bod die ondernemers aanbelangen: het Imago van Brussel, netheid, veiligheid, mobiliteit, openbare werken en het creëren van een gunstig ondernemingsklimaat in Brussel Stad.

Alle kopstukken, zowel NL-talig als FR-talig, waren aanwezig. Eerst gaf Anton Van Assche, Coördinator UNIZO-werking in Brussel, een korte voorstelling van het UNIZO-Memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is opgebouwd rond vijf waarden : duurzaamheid, innovatie, klantgedrevenheid, ondernemerszin en samenwerking. Als Stad en ondernemers dezelfde waarden hanteren, komen ze dichter bij elkaar.

Ans Persoons (Change.Brussels) vertrok van het standpunt dat het ‘wij, de politici’ het imago van Brussel zijn en in sterke mate mee bepalen. Volgens Benoit Hellings (ECOLO) moet er samen met de bewoners, bezoekers en handelaars, werk gemaakt worden van ‘identiteitsplannen’ voor de verschillende wijken van Brussel. Volgens Johan Van den Driessche (N-VA) moet er ook meer positieve energie gestoken worden in de relaties van Brussel met de andere Gewesten.

Met betrekking tot het gebrek aan netheid in bepaalde wijken, een probleem dat veel ondernemers in Brussel Stad ondervinden, vinden alle debatdeelnemers dat een repressieve aanpak nodig is om het probleem van sluikstorten, vandalisme en andere vormen van overlast weg te werken. Volgens Bart Dhondt (Groen) is er nood aan een evenwicht tussen repressie en een betere gemeentelijke dienstverlening inzake openbare netheid. Karine Lalieux (PS) geeft toe dat de afvalophaling een probleem blijft, dat enkel een andere wending kan krijgen als er werk gemaakt wordt van ondergrondse afvalcontainers. Ze beweert dat de handelaars weerstand bieden tegen elke verandering en ook weinig discipline tonen. Ans Persoons pleit voor streng optreden tegen wildplassen in de stad en gerichte sensibilisatiecampagnes om de daklozenproblematiek in het centrum van Brussel op te lossen.

Onveiligheid is een probleem in bepaalde wijken van Brussel Stad. Er is nood aan een efficiënt beleid om de veiligheid van ondernemers, bewoners en bezoekers van de stad te garanderen. Alain Courtois (MR) zal de politie meer mogelijkheden geven om de rust te verzekeren en de ‘puntjes op de i te zetten’. Volgens Benoît Hellings is het een kwestie die door meer ‘sociale controle’ kan worden aangepakt en ook door de prioriteiten van de politie anders in te vullen. Bianca Debaets (CD&V) pleit voor het inzetten van ‘stadsmariniers’, geïnspireerd door het Rotterdamse model: in Rotterdam zijn stadmariniers al 15 jaar in het straatbeeld te zien, het zijn ‘superambtenaren’ die hardnekkige veiligheidsproblemen in bepaalde buurten oplossen. “De sociale cohesie die in Rotterdam heerst, zou ik ook in Brussel willen terugzien. Met het inzetten van stadsmariniers wil ik het dealen op straat terugdringen en moet het daklozenprobleem ook verder aangepakt worden”, aldus Bianca Debaets. Van den Driessche suggereerde om de stadswachten meer bevoegdheden te geven om op te treden en schoof ook het concept van de BuurtInformatieNetwerken naar voor.  Voor Didier Wauters (CdH) kan er geen efficiënt veiligheidsbeleid gevoerd worden zonder een betere samenwerking tussen de verschillende overheidsniveaus. Fabian Maingain (DéFI) brengt het federale niveau ter sprake : ‘on coupe les oignons au fédéral et c’est la ville qui pleure’. Lalieux bevestigt dat het gebudgetteerde contingent van 200 politiemensen niet ingevuld raakt.

Voor het evenementenbeleid was het als eerste Didier Wauters die pleit voor minder maar betere evenementen. Persoons en Dhondt willen de dienst evenementen versterken, zodat er één centraal infopunt komt voor wie een evenementen wil organiseren en ook om meer bewoners te ondersteunen bij het organiseren van klein- en grootschalige evenementen.

Mobiliteit is een belangrijk thema voor ondernemers: het waarborgen van de bereikbaarheid van het centrum van Brussel is broodnodig voor lokale economische activiteiten. Els Ampe (Open VLD) pleit voor een vlot en proper verkeer: ze breekt een lans voor een metrostation in elke gemeente! Ook wil ze de informatie over openbare werken in de Stad toegankelijk maken voor ondernemers, via de bestaande tool ‘Osiris’. Bianca Debaets benadrukt dat het gebrek aan communicatie en overleg met ondernemers rond mobiliteit en openbare werken een groot probleem is. Een betere communicatie tussen de stad en lokale ondernemers is een must. Bart Dhondt en Benoit Hellings benadrukken het belang van de uitbouw van een aantrekkelijke fietsinfrastructuur. Ze stellen ook een systeem van kortingsbonnen voor bij de handelaars in het centrum, voor de klanten  die gebruik maken van de randparkings.

Alle deelnemers onderschrijven de noodzaak om beter en meer te communiceren over de planning van werven en openbare werken met ondernemers en bewoners. Fabian Maingain breekt een lans voor een aanpassing van de toekenning van openbare aanbestedingen, waarbij de aannemer verplicht wordt ook de werf snel af te werken. Karine Lalieux kondigt aan dat 5% van het budget voor de heraanleg van de voetgangerszone zal gebruikt worden voor de communicatie en promotie van deze zone. Benoit Hellings suggereert om de meer dan 100 commerciële ruimtes van de Grondregie ter beschikking te stellen om de handelaars een alternatief te bieden tijdens de werken.

Voor de ontwikkeling van de handel worden er opvallende standpunten ingenomen : Els Ampe pleit ervoor om vooral de koopkracht van de Brusselaars te verhogen, zodat die meer in Brusselse winkels kunnen kopen. Didier Wauters, zelf handelaar, bepleit meer ondersteuning en begeleiding van de handelaars bij de grote veranderingen waar ze voor staan. Fabian maingain stelt ook voor om de handelaars te helpen bij het creëren van een identiteit van hun handelswijk. Die mening deelt ook Alain Courtois, die stelt dat de Stad de handelaars niet moest leren hoe ze hun zaak moeten runnen. Hij ziet het shoppingedeelte van NEO aan de Heizel, als parallel aan de voetgangerszone, maar stelt desalniettemin dat het project moet heronderhandeld worden. Ook Bart Dhondt en Benoit Hellings treden hem bij, en stellen onomwonden om de verdere verspreiding van de handel te stoppen en alle inspanningen te concentreren in het centrum. Fabian Maingain zegt dat het aantal m² shopping dat in het contract met de promotor is voorzien, moet worden aangepast of minstens aanpasbaar moet zijn voor andere invullingen. Het shoppingedeelte van NEO moet ook voor Van den Driessche  teruggebracht worden tot 20 % van wat nu voorligt. Kortom : zowel meerderheid en oppositie vinden dat het project herbekeken moet worden; dit project wordt steeds meer onverdedigbaar!

Tot slot kwam de dienstverlening van de Stad Brussel aan de ondernemers ter sprake.
Els Ampe vindt dat het participatiemodel ingevoerd door huidig Schepen van economie o.a. via de Adviesraad voor de Middenstand verdergezet  moet worden. Volgens Johan Van den Driessche, is de Adviesraad pas representatief als men de doelgroep uitbreidt naar andere ondernemers (naast de handelaars). Dat de bevoegde schepen de Adviesraad voor de Middenstand voorzit en niet een ondernemer is volgens Van de Driessche een gebrek aan een echte representativiteit van ondernemers in dat adviesorgaan. Alain Courtois en Fabian Maingain menen dat de administratie zelf de verschillende vragen van de ondernemer moet bespreken binnen de verschillende diensten in plaats van de ondernemer naar al die diensten te sturen.

Klik hier voor de foto’s van het debat.

Meer info: Brussel
Thema: Actueel