Wachten op mijn geld? Elke factuur telt.

Kort: waarover gaat het?

 1. December 2019: parlement keurt voorstel goed met grote gevolgen voor al wie op factuur verkoopt aan consumenten
 2. UNIZO trekt aan alarmbel en onderhandelt met diverse politici
 3. Voorstel wordt goedgekeurd met aanpassingen, maar tegelijk... nieuw probleem gecreëerd!

Voor UNIZO is de richtlijn: ondernemers verdienen op tijd hun geld!

Lees hieronder het hele verhaal.

Een voorstel met verstrekkende gevolgen...

In september 2019 werd een wetsvoorstel gelanceerd om de zogenaamde 'minnelijke invordering bij particulieren' aan banden te leggen. Deze tekst was voor UNIZO in haar eerste vorm onaanvaardbaar.

... want als ondernemer zou je:

 • je factuur moeten versturen binnen 7 werkdagen na factuurdatum, wat in de praktijk onmogelijk te bewijzen is;
 • geen contante betaling meer mogen vragen aan de consument, en altijd een betalingstermijn moeten voorzien van 29 kalenderdagen;
 • na die 29 kalenderdagen eerst een kosteloze herinneringsbrief moeten verzenden met een extra betaaltermijn van 13 dagen, alvorens je intresten/schadevergoeding kan vragen;
 • maar een beperkt deel van de kosten die je hiervoor maakt (schadevergoeding/intrest), mogen aanrekenen aan de consument.

Gevolg...

In de praktijk betekende dat vooral veel problemen voor ondernemers in sectoren die wettelijk verplicht zijn een factuur te versturen, zoals bouw, elektro, verkoop en herstel van voertuigen, en verhuisdiensten. Terwijl het wetsvoorstel vooral de bedoeling had om misbruiken in een aantal specifieke sectoren (ziekenhuizen, nuts – en telecombedrijven, …) aan te pakken, die dus niets te maken hebben met onze sectoren. 

Een voorbeeldje om het duidelijk te maken...

Stel je voor: een autogarage die maandelijks 20 auto's verkoopt van gemiddeld 25.000 euro.

 • Als de garagehouder geen contante betaling meer kan vragen, dan draagt hij zelf alle kosten en risico's.
 • Dat betekent in de praktijk dat de garagehouder dan een bijkomend kaskrediet van een half miljoen euro zal moeten aangaan bij zijn bank, met hoge kosten die hiermee gepaard gaan.
 • Als je weet dat de rentabiliteit in de sector erg laag is (net boven de één procent), dan weet je dat een sterke bijkomende financiële druk is op de garagehouder. 

Wat heeft UNIZO gedaan?

In december kreeg het voorstel een eerste goedkeuring in het parlement.

 • Onmiddellijk na de stemming heeft UNIZO samen met haar betrokken sectororganisaties Bouwunie, Nelectra, Brafco, Traxio en BKV overleg gehad met de verschillende fracties in het federaal parlement, om onze bezorgdheden aan elk van hen individueel uit te leggen.
 • Door die gesprekken werd door N-VA en Open VLD in de plenaire zitting een advies gevraagd aan de Raad van State, waardoor de uiteindelijke stemming over het wetsvoorstel werd uitgesteld.
 • Tijdens dat uitstel hebben UNIZO en haar sectoren opnieuw met verschillende politici overlegd om tot een aanvaardbare oplossing te komen.

Luister naar de argumenten van Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder UNIZO

Waar staan we nu?

UNIZO onderhandelde met de indieners van het wetsvoorstel en diverse andere partijen (Sp.a, PS, CD&V, NVA, Openvld). 

Op basis van die besprekingen vonden we bereidheid om het oorspronkelijke voorstel aan te passen. Een goeie zaak voor de betrokken sectoren (bouw, autosector). Maar... bij de (nieuwe) stemming op 11 maart werd er een nieuw probleem gecreëerd! Elke onderneming die geen onmiddellijke betaling vraagt aan de consument/krijgt van de consument, valt voortaan onder deze regeling:

 • je moet een betaaltermijn van minimaal 20 dagen voorzien
 • daarna moet je een kosteloze betaalherinnering sturen, met wettelijk verplicht voorgeschreven bepalingen, en een extra uitsteltermijn van 10 dagen voorzien
 • pas na die 30 dagen, kan je intresten /schadevergoeding vragen, of kan je het niet-betaalde bedrag doen invorderen door een advocaat, gerechtsdeurwaarder of incassobureau
 • de kosten die je kan vragen (intresten/schadevergoeding) worden beperkt.

Dit geldt dus voor alle ondernemingen die geen onmiddellijke betaling krijgen van de consument, ongeacht of ze facturen sturen!

Waar deze algemene regel voorheen beperkt was tot wie een factuur stuurde, zal ze nu dus ook gelden voor iedereen die een ander document bezorgt aan de consument waaruit een vraag tot betaling blijkt. Denk aan iemand die uw ramen komt kuisen terwijl je niet thuis bent, een fotograaf die een shoot doet en na de nabewerking de rekening opstuurt, een cateraar op een trouwfeest, … Waar de Raad van State dus een inperking van het toepassingsgebied vraagt, stemmen de parlementairen nu een uitbreiding. Begrijpe wie kan!

Ben je een ondernemer uit de sector van de bouw, elektro, verhuis, verkoop en herstel van voertuigen dan gelden er andere en soepelere regels:

 • contante betaling van de factuur blijft mogelijk;
 • als je toch een betaaltermijn geeft aan de consument, dan moet die 8 dagen bedragen (in plaats van de oorspronkelijk voorziene 29 dagen);
 • word je niet betaald binnen die 8 dagen, dan moet je wel nog een kosteloze herinneringsturen met een bijkomende termijn van 10 dagen (in plaats van de oorspronkelijke 13 dagen).

Wat nu?

Het parlement keurde het voorstel op 11 maart goed in de commissie. Nu moet de voltallige vergadering van het parlement nog over het voorstel stemmen.

UNIZO zal in deze tussentijd de druk op de politieke fracties te verhogen om dit nieuwe probleem alsnog ongedaan te maken!

Steun jij ons?