Het Vlaams Regeerakkoord: Welke vingerafdruk liet UNIZO achter?

Het is zover, we hebben een Vlaams regeerakkoord. Een 300 pagina's tellend document met plannen en maatregelen op elk domein waarvoor Vlaanderen bevoegd is. En natuurlijk zijn er ook een aantal gevolgen voor het ondernemerschap.

Wat ga jij op het terrein merken van de aangegane engagementen. En vooral, welke engagementen kwamen er dankzij UNIZO die zich hiervoor de voorbij maanden sterk heeft ingezet. Welke vingerafdruk liet UNIZO in het regeerakkoord achter?

Wij geven hieronder een beknopte samenvatting.  

 

Waardering voor het ondernemerschap

In het Regeerakkoord wordt de waardering voor ondernemerschap uitdrukkelijk uitgesproken, en wordt beloofd drempels die starters en kmo’s ondervinden verder weg te werken.

Ondersteunen van bedrijvige kernen en lokaal kopen 

Een verwevenheid van bedrijfsactiviteiten in de kernen wordt nagestreefd. Gemeenten worden aangemoedigd om een detailhandelsvisie en -plan uit te werken, op basis van het instrumentarium van het Integraal Handelsvestigingsbeleid, met een mogelijke aanpassing van kernwinkelgebied en verfijning van de productcategorieën voor vergunningen.

Lokale ondernemers worden actief ondersteund op vlak van e-commerce, en kopen bij Vlaamse ondernemingen en lokale makers wordt gestimuleerd.

Aanpak arbeidskrapte

De Regering wil de werkzaamheidsgraad opkrikken tot 80%, waardoor 120.000 extra Vlamingen aan het werk kunnen. VDAB moet als regisseur niet alleen werkzoekenden aanspreken, maar de volledige arbeidsreserve. De werkzoekenden zelf worden strikter gecontroleerd op effectieve inspanningen. Voor werkgevers wordt door VDAB een nieuw klantvriendelijk dienstverleningsmodel uitgebouwd. De rol van de sociale partners wordt erkend. En er komt een uitgebreide en flexibelere kinderopvang.

Levenslang leren

Duaal leren wordt verder uitgerold, ook voor volwassen- en hoger onderwijs en voor werkenden. Er wordt werk gemaakt van en visie inzake Levenslang leren, en de verhoogde aandacht voor de STEM-richtingen wordt doorgetrokken.

Wegwerken files

Een  betrouwbaar en groener openbaar vervoer en investeringen in het spoor. Er komen maatregelen om burgers en bedrijven vlot te laten schakelen tussen verschillende vervoersmiddelen. De investeringen in fietspaden worden verdubbeld. Maar er wordt ook geïnvesteerd in weginfrastructuur zoals de ring rond Antwerpen en Brussel.

Ondersteuning innovatie bij kmo's

Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan het verbreden van de innovatiebasis naar kleine bedrijven. De middelen voor innovatie worden opgetrokken, automatisatie van de steunverlening wordt nagestreefd, en beoordelingsprocessen verlopen meer op maat van kleine bedrijven. Het 5G-netwerk zal zo snel mogelijk gerealiseerd worden.

Eenvoudigere procedures

Zeker in het omgevingsbeleid worden procedures vereenvoudigd, met veralgemeende toepassing van zogenaamde regelluwe zones. De nodige beleidskaders voor de uitwerking van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen worden gerealiseerd. In het kader van verweving worden bestemmingsvoorschriften geactualiseerd. Er komt een toekomstgericht aanbodbeheer van bedrijfsterreinen (digitale inventaris). No goldplating geldt als richtinggevend principe bij de omzetting van Europese regelgeving en ook het only once principe wordt toegepast.

Wat ontbreekt volgens UNIZO?

  1. Een mobiliteitspact met de andere gewesten: mobiliteit stopt niet aan de gewestgrenzen. Bovendien komt er geen slimme en algemene kilometerheffing.
  2. Een échte energienorm naar analogie met de loonnorm, zodat de energiekosten van kmo’s op een dwingende manier kunnen verlaagd worden.
  3. Zowel de uitwerking van de zogenaamde doelgroepkortingen en de jobbonus zijn vaag, en het is niet zeker of ze effectief zullen zijn.
  4. Concrete beleidsmaatregelen om de administratieve lasten en regeldruk voor ondernemers te verminderen zoals de “one in, three out-regel”.

Meer weten?