7.066 jobs minder bij KMO's

8 op 10 ondernemers werft niet aan omwille van hoge loonkosten

De structurele tewerkstelling bij de Vlaamse KMO’s daalde tijdens het eerste kwartaal van 2014 met 1,8% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2013 is er een daling van de structurele tewerkstelling met 1,1%. Dit komt neer op een verlies van 7.066 jobs, ofwel gemiddeld 588 per maand.  Dat blijkt uit de driemaandelijkse KMO Tewerkstellingsmonitor van HR-dienstengroep ADMB en UNIZO. De monitor is gebaseerd op de tewerkstellingsgegevens van een constant staal van ruim 19.000 KMO’s in Vlaanderen, die ruim 100.000 werknemers tewerk stellen. “Dit eerste kwartaal haalt de voorzichtige groei aan tewerkstelling die we in 2013 zagen weer onderuit”, zegt UNIZO.

Uit een enquête van UNIZO bij 926 ondernemers blijkt bovendien dat de hoge loonkost voor 8 op de 10 de belangrijkste reden is om geen eerste of extra personeelslid aan te nemen. De onzekerheid of iemand voor langere tijd tewerkgesteld kan worden, de kosten bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst en de onzekerheid weerhoudt 4 op de 10 ondernemers. Het verdwijnen van de proefperiode remt bijna een derde, de administratieve rompslomp een kwart. “Het signaal aan de volgende regeringen moge duidelijk zijn. Als die nu geen werk maken van een lineaire lastenverlaging, dan ziet het er niet goed uit voor het aantal jobs in ons land”, besluit UNIZO.

Op sectoraal vlak levert de tewerkstellingsmonitor een aantal verschillen op. Bij de financiële diensten (+8,7%) en de transportsector (+2,9%) stijgt de structurele tewerkstelling ten opzichte van het eerste kwartaal van 2013 met respectievelijk 8,7 procent en 2,9 procent. In de dienstensector en de distributie is er nagenoeg een status quo op het vlak van structurele tewerkstelling. De sterkste dalingen zien we in de horeca (-5,1%) en de gezondheidszorg (-3,4%). Ook de bouw (-1,7%), de industrie (-1,3%) en de vrije beroepen (-1,1%) krijgen klappen.

Loonlastendaling
UNIZO bepleit een algemene loonlastenverlaging van 5 procent ofwel ruim 7 miljard, goed voor ruim 80.000 jobs. Daarnaast benadrukt de ondernemersorganisatie dat ook de wet van 1996  ter bevordering van de werkgelegenheid en competitiviteit moet worden aangepast om verdere loonontsporing te vermijden.