UNIZO bevroeg 2.682 ondernemers in voorbereiding ondernemersparlement op 3 maart

  • Voor 8 op 10 ondernemers is verschil belastingdruk grootbedrijf versus KMO onrechtvaardig
  • Wie kiest om minder te werken moet daarvan de financiële gevolgen dragen zegt 60%
  • Helft ondernemers heeft problemen met vergunningenUNIZO confronteert partijvoorzitters meerderheidspartijen met eisen zondag op ondernemersparlement

In opvolging van de succesvolle UNIZO-actie “Ikkomopstraat.be” waaraan eind vorig jaar ruim 29.298 ondernemers deelnamen, organiseert de ondernemersorganisatie aanstaande zondag in Antwerpen een zogenoemd “Ondernemersparlement”. Een representatief staal van 333 ondernemers zullen er in 16 “commissies” een hele reeks resoluties formuleren omtrent 4 thema’s: fiscaliteit, arbeidsmarkt en personeel, vergunningen en sociale zekerheid zelfstandigen. De basis voor de bespreking in het ondernemersparlement worden de resultaten van een grootschalige bevraging waaraan in januari 2.682 ondernemers actief deelnamen. De resoluties zullen zo op de slotzitting van het parlement in Antwerpen worden voorgelegd aan de aanwezige voorzitters van de Vlaamse meerderheidspartijen in de federale en Vlaamse regering.

Opvallende resultaten van de bevraging: 8 op 10 ondernemers noemt het verschil in belastingdruk tussen grootbedrijven, zelfstandigen en KMO’s onrechtvaardig, Voor 60% moet wie ervoor kiest minder te werken niet langer rekenen op een uitkering van de overheid. Bijna de helft van de ondernemers ondervond problemen bij de aanvraag van vergunningen. En 82% wil een sociale zekerheid voor zelfstandigen gelijkwaardig aan die van de werknemers zeker inzake pensioen. “De resultaten van de bevraging moeten tijdens de bespreking van het ondernemersparlement leiden tot concrete en realistische voorstellen en zullen worden omgezet in een actieplan voor verdere onderhandelingen met de andere sociale partners en met de politiek en zo nodig voor verdere acties. We verwachten zondag in elk geval ook even duidelijke reacties van de aanwezige partijvoorzitters”, besluit UNIZO-gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt.

Verschil in belastingdruk grote en kleine bedrijven onrechtvaardig
85% van de ondernemers vindt de belastingdruk in ons land te hoog. Bovendien voelt 8 op 10 het verschil in belastingdruk tussen grote en kleine bedrijven als onrechtvaardig aan. UNIZO: “de regering moet zich dringend eens beraden in hoeverre dit onderscheid nog wel verantwoord is”. Een overgrote meerderheid (90%) stemt in met de afschaffing van subsidies en premies als daardoor de belastingdruk kan worden verlaagd. UNIZO-gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt: “Beter lagere tarieven en eenvoudige fiscaliteit dan het huidige woud van fiscale gunstmaatregelen die enkel ten goede komen aan wie er kennis van heeft.”

Onderbreken loopbaan hoeft niet altijd gecompenseerd te worden
Meer dan 60% van de ondervraagden vindt dat wie ervoor kiest minder te werken geen recht heeft op tegemoetkomingen van de overheid. 20% stelt dat er wel een tegemoetkoming kan zijn maar dan in een systeem dat rekening houdt met het aantal gewerkte jaren. Ondernemers met personeel kaarten hoofdzakelijk (81%) de hoge loonkost aan als pijnpunt. Op de tweede plaats staat het vinden van geschikt personeel (40%), gevolgd door het flexibel kunnen inzetten van personeel. 76% stelt voor de loonkost te verlagen via een vermindering van de overheidsuitgaven. De overgrote meerderheid is tegen het huidig systeem van loonindexering. Ondernemers zien meer graten in de all-in index. Die houdt in dat een maximale loonstijging wordt vooropgesteld. Deze omvat zowel de verwachte indexaanpassing op basis van de inflatie en een reële loonstijging. Indien de inflatie en dus de indexering hoger uitkomen dan verwacht dan wordt de reële loonstijging deels of niet toegekend. Verder zijn het vooral bedrijven met veel werknemers die een probleem hebben met het systeem van automatische loonindexering.

Weinig constructieve ingesteldheid overheidsambtenaren grootste euvel bij vergunningen.Vergunningsaanvragen moeten digitaal verlopen.
Bijna de helft van de ondernemers ondervindt problemen bij het aanvragen van vergunningen. Koploper zijn de bouwvergunningen (74%), gevolgd door milieuvergunningen (29%) en verkavelingsvergunningen (13%). 60% geeft aan dat de weinig oplossingsgerichte houding van ambtenaren het grootste struikelblok is bij aanvragen. De helft stelt dat de mogelijkheden om beroep aan te tekenen moeten worden ingeperkt. De drie belangrijkste pistes die ondernemers zien om vergunningsprocedures in de toekomst sneller te laten verlopen zijn alles digitaliseren (41%), de vergunningsplicht schrappen voor kleinere projecten (40%) en het grondig hervormen van de administraties (39%). Bijna één vijfde ziet in de unieke omgevingsvergunningen een oplossing voor de problematiek in Vlaanderen.

Sociaal statuut: maximum pensioen voor zelfstandigen absolute prioriteit
82% van de ondernemers wil dat het sociaal statuut verder opschuift richting dat van de werknemers. Daarbij wordt de verhoging van het maximum pensioen voor zelfstandigen als eerste prioriteit gesteld (30%), gevolgd door de gelijkschakeling van het minimum pensioen (19%). Ook een betere  opvang voor ondernemers in moeilijkheden wordt als prioritair naar voor geschoven (9%).

Axel Ronse
Woordvoerder ondernemersparlement
GSM 0484/63 44 96