UNIZO formuleert concrete voorstellen n.a.v. eindrapport Commissie Efficiëntie en Effectieve Overheid

Volgens het eindrapport van de Commissie Efficiëntie en Effectieve Overheid kan de werking van de Vlaamse overheid een pak efficiënter. “Een belangrijk aandachtspunt voor de volgende Vlaamse regering”, beklemtoont UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Volgens UNIZO zorgt een afslanking van de overheid en het outsourcen van bepaalde activiteiten voor een besparing en meer economische groei. UNIZO formuleert enkele concrete voorstellen voor een meer efficiënte en effectieve overheid:

Gepensioneerden slechts gedeeltelijk blijven vervangen
De Vlaamse, maar ook de federale, overheid kan besparen door het personeel dat op pensioen gaat slechts gedeeltelijk te vervangen. De overheid paste dit systeem al toe, UNIZO vraagt om dit ook in de toekomst te blijven doen 

Voeg overlappende entiteiten samen
Vandaag bestaan binnen de Vlaamse Overheid nog 88 verschillende entiteiten met vaak overlappende bevoegdheden. UNIZO vraagt om de verschillende entiteiten onder de loep te nemen en na te gaan welke entiteiten kunnen samengevoegd worden. “De verkokering van de administraties blijft een groot probleem ondanks recente inspanningen”, aldus UNIZO. 

Nieuwe interne staatshervorming
Door de zesde staatshervorming zal Vlaanderen voor heel wat bestuursdomeinen de bakens uitzetten. UNIZO pleit ervoor om de rol van de steden en gemeenten te versterken en die van de provincies te beperken tot de grondgebonden materies. Gezien de bijzonder magere resultaten van de vrijwillige fusieoperatie van de huidige legislatuur, pleit UNIZO voor de volgende legislatuur minstens voor een doorgedreven kostendeling door steden en gemeenten, de zogenaamde shared services. 

Digitalisering en e-governement
UNIZO vraagt een doorgedreven digitalisering in het kader van inschrijving van voertuigen en homologatieprocedures, met het oog op versnellen van de procedures. Daarnaast moet er ook een mogelijkheid zijn voor burgers en ondernemers om de stand van zaken van hun dossier online op te volgen. UNIZO vraagt om de integratie van de stedenbouwkundige en milieuvergunning tot één omgevingsvergunning uiterlijk in 2015 rond te hebben en deze ook te digitaliseren. UNIZO pleit daarnaast voor de digitalisering van de aanvraag van de arbeidsvergunning. Vandaag stelt zowel het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie als de Brusselse Dienst voor Arbeidsvergunningen het formulier digitaal ter beschikking maar het aanvraagformulier moet samen met een reeks andere documenten nog steeds met de post verstuurd worden. Daarnaast moeten vaak dezelfde documenten bij een verlenging opnieuw verstuurd worden. UNIZO vraagt dat de federale regering samen met de deelstaatregeringen en lokale besturen voldoende middelen vrijmaakt om de bestaande portal www.business.belgium.be uit te bouwen vanuit een ondernemersperspectief en vanuit het perspectief van welke formaliteiten nodig zijn voor een bepaalde activiteit. Bestaande en toekomstige e-procedures moeten aan de portal gekoppeld zijn. Ook moet je de procedures via de portaal digitaal kunnen afhandelen.