UNIZO: Geen onbillijke praktijken meer van beheersvennootschappen auteursrechten

'Waakhond' auteursrechten ziet toe op onbillijke praktijken beheersvennootschappen Eengemaakte inning voor muziek in alle ondernemingen op komst

Vandaag keurde de ministerraad het wetboek intellectuele eigendom goed. Dit wetboek, onderdeel van het nieuwe Wetboek Economisch Recht, bevat een aantal nieuwe elementen op het vlak van auteursrechten en octrooien. UNIZO staat positief tegenover dit wetboek dat het beheer van auteursrechten beter moet regelen, zowel in het belang van auteurs en artiesten als voor de ondernemingen die auteursrechten moeten betalen. Bovendien komt de regering hiermee tegemoet aan een aantal UNIZO-eisen. Zo pleit UNIZO al jaren voor een eengemaakte inning  voor auteurs- en naburige rechten voor het afspelen van muziek in ondernemingen. Die komt er nu vanaf 1 januari 2015. Volgens de ondernemersorganisatie komt hiermee “een einde aan de onduidelijkheid voor ondernemers in het kluwen van inningsorganismen”. Zij zullen alles kunnen regelen via één platform. 

Algemeen zorgt het nieuwe wetboek voor meer transparantie en controle op de beheersvennootschappen, zoals SABAM, SIMIM of Reprobel. Zo moeten beheersvennootschappen op hun website verplicht de beheerskosten die ze aanrekenen vermelden, komen er strengere boekhoudkundige regels en mag de beheerskost van de beheersvennootschappen maximaal 15 % bedragen van de geïnde auteursrechten. Ook legt het wetboek aan de beheersvennootschappen op om te voorzien in een klachtenprocedure met motiveringsplicht. Daarnaast moeten auteursrechten voortaan binnen de 24 maanden bij de auteurs terecht komen. Nieuw is ook de invoering van een “Regulator auteursrechten”, een soort waakhond die toeziet op eventueel misbruik of een onevenwicht in de regeling van auteursrechten. UNIZO wijst er wel op dat de ministerraad vandaag vooral de principes van het wetboek goedkeurde. Het komt er volgens de ondernemersorganisatie nu op aan om snel werk te maken van de concrete uitwerking en uitvoering.

Het wetboek voorziet daarnaast in de ontwikkeling van een Kenniscentrum auteursrecht. Dat voert studies en analyses uit en verzamelt cijfergegevens om het economisch belang van auteursrechten beter in kaart te brengen. Om te vermijden dat beheersvennootschappen onredelijke tarieven en regels voorstellen, legt de minister voortaan zelf de billijke vergoeding vast.  Dit moet er volgens Unizo in elk geval toe leiden dat vrije beroepen een vrijstelling krijgen wanneer ze muziek in hun wachtkamer afspelen, conform de Europese rechtspraak.

Privé-kopies en printtaks
Het wetboek moet ook toelaten dat ondernemingen die apparaten en dragers zoals usb-sticks of DVD’s  gebruiken voor eigen data en werk van de onderneming, in de toekomst ook een terugbetaling van de auteursrechtelijke vergoeding voor privé-kopieën zullen kunnen vragen. Daarnaast wordt de wetgeving aangepast waardoor de kopieervergoeding in de toekomst zal uitbreiden van fotokopies naar afdrukken via de printer. Unizo pleit daarbij voor een vrijstelling van KMO’s. Het wetboek maakt het ook mogelijk om de jaartaksen van octrooien pas vanaf het vijfde jaar in plaats van het derde jaar  aan te rekenen. UNIZO pleit daarnaast voor de snelle invoering van het elektronisch beheer van octrooien en een snelle implementatie van het Europees eenheidsoctrooi, waardoor de kosten voor octrooiaanvragen drastisch zullen dalen.