UNIZO ondernemersparlement: ondernemers lanceren 5 welvaartsresoluties

Karel Van Eetvelt: “Geef de ondernemersmotor voldoende brandstof”

  • Vennootschapsbelasting moet naar maximum 20%
  • Overheidsbeslag tegen 2014 onder de 50%
  • Minstens 5% verlaging lasten op arbeid

Zopas legde UNIZO topman Karel Van Eetvelt in de Antwerpse boerentoren de resoluties van het UNIZO-ondernemersparlement voor aan de voorzitters van de meerderheidspartijen.

Een representatieve groep van 333 ondernemers werkte die uit. Het oplossingsgerichte vervolg op “ikkkomopstraat.be” waaraan 29.300 ondernemers deelnamen. “Ons land en zeker ook Vlaanderen staan voor gigantische uitdagingen. Opnieuw groei creëren, de vergrijzingsproblematiek grondig aanpakken, de arbeidsmarkt fors moderniseren en dynamiseren, onze economie competitiever maken zijn er enkele belangrijke van. De ondernemers zijn een zeer belangrijk onderdeel van de oplossingen. Ons sterk en sociaal welvaartssysteem behoeft een stevige KMO-motor. Ondernemers moeten terug kansen krijgen in dit land. Daarbij moet de focus worden gelegd op kleine en middelgrote ondernemingen want die vertegenwoordigen 65,7% van de totale tewerkstelling en genereren 58,2% van de welvaart in dit land”, aldus UNIZO.

Resolutie 1: verlaag de vennootschapsbelasting naar 20%
De ondernemersmotor sputtert. Dat blijkt ook uit de faillissementscijfers. Die stegen met maar liefst 14% tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat komt onder meer door de torenhoge globale belastingdruk in ons land. De fiscaliteit wordt gekenmerkt door zeer hoge algemene tarieven (vennootschapsbelasting van 33,99%) en een ondoorzichtig en, zeker voor KMO’s, ingewikkeld kluwen aan aftrekmogelijkheden. Eén en ander leidt ook tot een onaanvaardbaar verschil in reële winstbelasting tussen KMO’s en in ons land opererende multinationale ondernemingen. 8 op 10 ondernemers ervaart dit verschil op vandaag als fundamenteel onrechtvaardig. Kleine en middelgrote ondernemingen zorgen voor het overgrote deel van tewerkstelling en welvaart maar worden daarvoor veel meer belast. Het ondernemersparlement heeft daarom de resolutie aanvaard dat het fiscale tarief voor de vennootschapsbelasting op 20% moet gebracht worden. In ruil zijn de ondernemers bereid om de schrapping van een groot deel van de aftrekposten bespreekbaar te maken. Ook de notionele intrestaftrek moet in dit kader herbekeken worden. Verder stellen de ondernemers ook voor een groot deel van de subsidies en premies die door onze overheden worden gehanteerd op te heffen. Zo’n fiscale hervorming zal tot een veel eenvoudigere en rechtvaardigere ondernemersfiscaliteit leiden. Die vereenvoudiging zal de overheid ook de kans geven fors te besparen op de overheidsuitgaven om de fiscaliteit in goede banen te leiden. Het ondernemersparlement vraagt de gesprekken over deze fundamentele fiscale hervorming zo snel mogelijk opstarten.

Resolutie 2: dring het overheidsbeslag drastisch terug
Het overheidsbeslag in ons land bedraagt maar liefst 53,9%. Het ondernemersparlement wil dit beslag tegen eind 2014 onder de 50% teruggedrongen zien. Tussen 2000 en 2010 kwamen er in ons land een pak ambtenaren bij. Ook de overheidsschuld die momenteel boven de 100% zit van het bruto binnenlands product moet de komende jaren fors worden teruggebracht. De vermindering van het overheidsbeslag moet volgens het ondernemersparlement in eerste instantie gebeuren door het verminderen van het aantal ambtenaren op alle beleidsniveaus (van lokaal tot federaal). Door dit verstandig te doen, oa gebruik makend van de vergrijzing, kan ook de overheidsschuld afgebouwd worden.

Resolutie 3 : verminder de werkgeversbijdragen op arbeid met minstens 5%
81% van de ondernemers vindt de loonkost in ons land te hoog. Het ondernemersparlement heeft daarom de resolutie aangenomen dat de werkgeversbijdragen op arbeid met minstens 5% moeten dalen. De ondernemers zien in het efficiënter en slanker maken van de overheidsdiensten de belangrijkste compensatie voor deze lastenverlaging. Anderzijds erkent het parlement ook dat een snelle en vrij forse verlaging van de loonlasten niet kan zonder andere belastingen te verhogen of nieuwe belastingen in te voeren. Het ondernemersparlement wil die discussie in alle openheid en zonder taboes aangaan. Belastingen op financiële transacties of een verdere vergroening van de fiscaliteit zijn zeker bespreekbaar. UNIZO waarschuwt de federale regering wel dat deze belastingen integraal moeten gebruikt worden om de loonlasten te verlagen, niet om gaten in de begroting te dichten. Het ondernemersparlement heeft ook een resolutie aangenomen die enerzijds een combinatie van arbeid en gezin blijvend mogelijk maakt maar anderzijds het aanmoedigingsbeleid om ‘minder te werken’ afbouwt. De ondernemers stellen dat “de systemen van flexibel minder werken niet geleid hebben tot meer en langer werken.” De ondernemers willen dat wie ervoor kiest om minder te werken daarvoor zelf verantwoordelijkheid opneemt. Ze doen evenwel niets af aan de rechten en mogelijkheden om arbeid en gezin beter de combineren.

Resolutie 4: hervorm het systeem van beroepsprocedures bij vergunningen
60% van de ondernemers ondervindt problemen bij de behandeling van vergunningsaanvragen, vaak door een weinig constructieve en oplossingsgerichte houding van de betrokken ambtenaren. Het ondernemersparlement heeft daarom de resolutie aangenomen een pact te sluiten tussen de ondernemers en de overheidsdiensten voor milieu en ruimtelijke ordening. In dat pact engageren de ambtenaren zich tot een oplossingsgerichte in plaats van probleemstellende houding. Het ondernemersparlement vraagt ook het systeem van beroepsprocedures in te perken. De ondernemers zien in de uitwerking van de Vlaamse omgevingsvergunning alvast een stap in de goede richting en willen die snel gerealiseerd zien.

Resolutie 5: waardeer het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen op
Zij die hun nek uitsteken en welvaart creëren hebben recht op een goed sociaal statuut. Tussen 2012 en 2030 gaan er ongeveer 77.000 zelfstandigen op pensioen. Hun pensioen ligt echter lager dan dat van werknemers. Gelet op de moeilijke budgettaire context en de kosten van de vergrijzing wil het ondernemersparlement inzetten op langere loopbanen en meer werken. “Hoe langer en hoe meer we met z’n allen werken, hoe meer bijdragen we verzamelen om ook gepensioneerde zelfstandigen een comfortabel pensioen te bezorgen. Daarnaast kiest de het parlement voor een opwaardering van het Vrij Aanvullend Pensioen. “Dat biedt zelfstandigen de kans om gedurende hun loopbaan via eigen bijdragen hun wettelijk pensioen aan te vullen.” Vandaag bedraagt de maximale aftrekbare bijdrage voor het gewoon VAP amper 8,17% van het netto beroepsinkomen van 3 jaar geleden, voor het sociaal VAP is dat 9,40%. Die percentages moeten opgetrokken worden. Het ondernemersparlement neemt de resolutie aan dat er een verschil mag blijven tussen de sociale zekerheid van zelfstandigen en die van werknemers. De minima moeten evenwel op hetzelfde niveau gebracht worden. Het ondernemersparlement kiest verder voor de vrije keuze van de zelfstandige zijn sociaal statuut via verzekeringen verder te verbeteren.

 Klik hier voor de resultaten van de ondernemersbevraging die vooraf ging aan het ondernemersparlement.