UNIZO over bijsturing begroting: "slechts beperkt loslaten begrotingsdoelstelling goede zaak"

  • Tevreden over stimulering investeringen in KMO's
  • Betreurt verhoging liquidatiboni

"Het akkoord van de begrotingsonderhandelaars bevat elementen die investeringen in KMO's stimuleren. Toch zijn we niet onverdeeld tevreden", zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt in een eerste reactie. Zo betreurt UNIZO de tariefverhoging van de liquidatiebonus van 10 procent naar 25 procent. Het slechts beperkt loslaten van de begrotingsdoelstelling noemt UNIZO "een goede zaak". Want, "met een schuld dichtbij de 100% van het BBP is er geen marge voor een laks begrotingsbeleid. Zeker niet met de forse impact van de vergrijzing in het vooruitzicht". Ook tegenover de 1% structurele besparing en de inspanningen om het overheidsbeslag te verminderen, staat UNIZO positief. Anderzijds nam de regering nog steeds te weinig maatregelen om de kost van de vergrijzing in de toekomst fors te verminderen.
 
Stimulans KMO-investering
De extra stimulans om in KMO’s te investeren is een goede zaak. Veel KMO’s hebben het immers moeilijk om aan een treffelijke financiering te geraken. Het feit dat de federale regering de dividenden op aandelen uit KMO’s aan een lagere roerende voorheffing wil onderwerpen, zal ongetwijfeld tot extra KMO-investeringen leiden.
 
Liquidatiebonus
Veel zelfstandigen leggen een pensioenspaarpotje aan via hun vennootschap. Als ze die liquideren dan moeten ze op hun reeds belaste winst 10% extra belasting betalen. Op 1 oktober 2014 gaat dit tarief omhoog naar 25%. Hoewel de overgangsperiode tot 30 september 2014 veel KMO’s in staat stelt tijdig maatregelen te nemen, betreurt UNIZO deze extra KMO-belasting. Vooral ook in de wetenschap dat de nu al veel minder belaste multinationals en intercommunales quasi buiten schot blijven.
 
Fraudeaanpak
De versterkte fraudeaanpak moet opnieuw voor een extra duit in het overheidszakje zorgen. UNIZO is al jaren partner van de federale overheid in een slimme en effectieve fraudeaanpak die de deloyale concurrentie vermindert. UNIZO waarschuwt de overheid evenwel voor het soms blind en ondoordacht zwaaien met boetes naar KMO’s zoals op dit ogenblik gebeurt door de BTW-administratie. Een betere fraudeaanpak mag niet leiden tot KMO-pestgedrag. Met ondernemers te ontmoedigen hun zaak verder te runnen, wint niemand iets. 
 
Structurele besparingen
Met een nog steeds oplopend begrotingstekort, een schuld die de 100% van het BBP benadert en de hoge meerkosten ten gevolge van de vergrijzing in het verschiet moeten onze overheden fors en duurzaam blijven besparen. De 1% structurele besparing, vooral op de federale overheidsdiensten is daarom een goede zaak. UNIZO betreurt evenwel dat er geen duurzame besparingsmaatregelen genomen zijn die werken aanmoedigen en die de kost van de vergrijzing verminderen. UNIZO verwijst hiervoor onder meer naar de kwistig uitgedeelde premies voor tijdskrediet en die ons intussen jaarlijks meer dan 800 miljoen euro kosten. Mensen met belastinggeld stimuleren om minder te werken, kunnen we ons niet meer veroorloven.
 
Arbeiders-bedienden
Met dit begrotingsakkoord achter de rug kan de federale regering nu werk maken van een oplossing voor het dossier arbeiders-bedienden en de structurele verlaging van de arbeidskost. Duurzame oplossingen in beide dossiers zijn noodzakelijk om vooral producerende bedrijven alle kansen te geven om in eigen land te blijven produceren. UNIZO herhaalt te betreuren dat de sociale partners niet tot een consensus kunnen komen in dossiers als deze die tot de corebusiness van het sociaal overleg behoren. UNIZO blijft ook herhalen bereid te zijn samen met de regering naar een duurzame oplossing te willen zoeken.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44