UNIZO over bijsturing Vlaams taaldecreet: Exporterende ondernemers uit het oog verloren

  • Aanpassing Vlaams taaldecreet n.a.v. arrest Europees Hof
  • Stap vooruit, maar nog steeds werk aan de winkel...

"Bedrijven die naar het buitenland exporteren, kijken aan tegen een berg administratie en vertalingswerk om hun documenten in orde te krijgen. Dit had met de aanpassing van het Vlaams taaldecreet van de baan kunnen zijn", zegt UNIZO Internationaal. Vandaag mogen Vlaamse overheidsinstanties, op enkele uitzonderingen na, documenten enkel in het Nederlands uitgeven. Dit betekent in de praktijk dat bedrijven de documenten van gemeentes of rechtbank die ze nodig hebben voor export telkens door een beëdigd vertaler moeten laten vertalen. Dat kost geld én tijd. Daarnaast ondervinden exporterende bedrijven ook problemen wanneer buitenlandse bedrijven hun factuur niet betalen. Vlaamse rechtbanken verklaren de facturen nietig omdat ze niet in het Nederlands zijn opgesteld. Naar aanleiding van een arrest van het Europees Hof liet minister Muyters het Vlaams taaldecreet aanpassen op het vlak van arbeidscontracten. Deze mogen in een aantal gevallen vanaf nu in een andere taal dan het Nederlands opgesteld worden. UNIZO drong er meermaals op aan om in één beweging het decreet zo aan te passen, dat ook de uitgifte van meertalige attesten voor export mogelijk zou worden. Dat dit niet is gebeurd, noemt UNIZO dan ook "een gemiste kans".

Volgens UNIZO blijft het decreet ook na de aanpassing zorgen voor problemen voor exporterende bedrijven. Ze verwijst naar de verplichte Nederlandstalige facturen en de eentalige attesten, die in de internationale handel de facto elke keer beëdigd vertaald moeten worden.   

Twee voorbeelden:

Voorbeeld 1: onbetaalde facturen
Stel: een Vlaamse ondernemer exporteert goederen naar een bedrijf in Frankrijk en stuurt een factuur in het Frans. Het Franse bedrijf betaalt niet. De ondernemer stapt naar de rechtbank. Die kan geen uitspraak doen omdat de facturen in het Frans zijn opgesteld. Reden: Volgens de Vlaamse taalwetgeving moeten officiële documenten zoals facturen in de officiële taal van de exploitatiezetel van de opsteller worden opgesteld. In dit voorbeeld in het Nederlands. Rechtbanken mogen documenten in andere talen niet aanvaarden en oordelen dat de vorderingen niet zijn uitgeschreven.

Voorbeeld 2: Vertaling van officiële documenten
Stel: Een ondernemer doet mee aan een overheidsopdracht in Frankrijk. Hij heeft hiervoor een attest van niet-faillissement nodig. Dat geeft de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel uit (i.c. de rechtbank waar het bedrijf de zetel heeft) en kan enkel in het Nederlands.  De ondernemer moet het attest bijgevolg beëdigd laten vertalen en legaliseren. Reden: Volgens de Vlaamse taalwetgeving mag de Vlaamse overheid in de communicatie met haar burgers, op enkele uitzonderingen na, in het Nederlandse taalgebied enkel het Nederlands gebruiken.