UNIZO over gesprek Vlaamse onderhandelaars: "Versterken competitiviteit bedrijven absolute topprioriteit"

In een gesprek met Vlaamse regeringsonderhandelaars Geert Bourgeois en Kris Peeters deze morgen legde UNIZO haar prioriteiten voor de zelfstandigen, vrije beroepen en KMO's op tafel. "Waar de nieuwe Vlaamse regering absoluut als eerste werk van moet maken, is het verhogen van de competitiviteit van onze ondernemers. Een beter ondernemersklimaat is in het belang van de welvaart en tewerkstelling voor ons allemaal", zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. UNIZO deed de onderhandelaars een aantal concrete voorstellen.

De ondernemersorganisatie vraagt om het doelgroepenbeleid te concentreren op lage lonen, ouderen en personen met een (arbeids)handicap zodat KMO's maximaal in aanmerking komen. UNIZO kiest resoluut voor een sterker en uitgebreider activeringsbeleid met een duidelijke regierol voor de VDAB. Daarnaast pleit de organisatie voor een toekomstgericht opleidingsbeleid met een centrale rol voor werkplekleren in alle studierichtingen.

Op het vlak van energie bepleit UNIZO een energienorm, naar analogie met de loonnorm. Ze wil een plafonnering van de nettarieven voor elektriciteit voor KMO’s. De nettarieven mogen in elk geval niet hoger zijn dan  het gemiddelde van onze buurlanden. De ondernemersorganisatie benadrukt ook de noodzaak van een nieuw fiscaal pact met Vlaanderen. Dat moet ervoor zorgen dat de lokale belastingdruk op ondernemers niet toeneemt.

UNIZO dringt er bij de Vlaamse onderhandelaars op aan om ook volop de kaart te trekken van de administratieve vereenvoudiging, zeker op het vlak van milieu en ruimtelijke ordening. "Het tijdperk waarin ondernemers jarenlang moeten wachten op een vergunning, moet definitief voorbij zijn", aldus UNIZO. De ondernemersorganisatie vraagt om de integratie van de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en milieuvergunning tot één unieke omgevingsvergunning uiterlijk in 2015 rond te hebben en te voorzien in een digitale omgevingsvergunning. Na regionalisering moet ook de socio-economische vergunning geïntegreerd worden in de omgevingsvergunning.

UNIZO vraagt om de administratie in Vlaanderen grondig te hervormen. Overlappende bevoegdheden moeten worden gefusioneerd en verschillende entiteiten moeten beter samenwerken. "De volgende regering moet duidelijk afbakenen wat de essentiële taak is voor de Vlaamse overheid en wat niet, zonder daarin in te boeten aan kwaliteit". Dit moet leiden tot een forse kostenbesparing voor Vlaanderen waarmee ook de begrotingsdoelstelling moet gerealiseerd worden.

Op het vlak van mobiliteit pleit UNIZO voor het wegwerken van de zogenaamde missing links. De ondernemersorganisatie benadrukt de noodzaak van enkele concrete maatregelen om ondernemerschap te versterken zoals een uitgebreide en aangepaste winwinlening en het voorzien van de nodige middelen voor een dynamisch Vlaams Participatiefonds.