UNIZO over hervorming onderwijs: Scheiding tussen huidige ASO, TSO en BSO onnatuurlijk

De organisatie ziet ook positieve elementen in het matrixsysteem. Dat creëert een noodzakelijke gelijkwaardigheid tussen praktisch en theoretisch georiënteerde opleidingen. Jongeren leren op die manier niet alleen samen te werken, volgens UNIZO vervaagt hierdoor ook de drempel om meteen voor een technische opleiding te kiezen. “Jongeren zullen bewuster een studiekeuze maken”, aldus UNIZO. Daarnaast is er ruimte voor het zogenaamde ‘werkplekleren’, de combinatie tussen leren en werken. Voor UNIZO is dit cruciaal om jongeren te wapenen voor de arbeidsmarkt.  UNIZO dringt erop aan dat alle scholen voor het systeem kiezen, om verwarring voor de leerlingen en ouders te vermijden. UNIZO vraagt de regering om nu ook snel werk te maken van de uitvoering van het akkoord. Volgens de organisatie is het van belang om nu al de nodige voorbereidingen te treffen om de hervorming effectief in 2016 te kunnen implementeren. 

Daarnaast benadrukt UNIZO om ook over de invulling van de verschillende domeinen na te denken. Zo acht UNIZO het belangrijk om in alle scholen – ook domeinscholen en doorstroomscholen – stages te voorzien. Het gaat dan bijvoorbeeld over doorgedreven werkstages voor jongeren die een beroep leren of kennismakingsstages in het kader van een studiekeuze in de doorstroomopleidingen.  UNIZO pleit ervoor dat jongeren binnen de eerste graad met zoveel mogelijk domeinen in aanraking komen. Daarnaast is het volgens de organisatie van belang om die domeinen ook voldoende uit te werken om jongeren optimaal te kunnen voorbereiden op de toekomst. De basiscompetenties of sleutelcompetenties zoals die op Europees niveau zijn vastgelegd, moeten hiertoe de basis vormen. Ten slotte staat UNIZO ‘hoopvol’ tegenover de evaluatie van de precieze inhoud van de domeinen en studierichtingen. Volgens UNIZO is het noodzakelijk om ook de sectoren bij dat proces te betrekken. Daarnaast pleit de organisatie voor een vereenvoudiging van het aantal studierichtingen. “Vandaag is het aanbod enorm. Het is bijna een kunst om er de juiste opleiding uit te pikken”, aldus UNIZO. Nu is het ook vaak zo dat nog te veel jongeren in de werkloosheid terecht komen en zich dan alsnog moeten om- of bijscholen.