UNIZO over huiszoekingen fiscus: Fiscus schendt privacy zelfstandigen meer dan van burgers. Nood aan wetgevend kader.

  • Charter tussen inspectie en ondernemers 
  • Fraude aanpakken, maar met respect voor privacy ondernemers

We zijn de eerste om te zeggen dat fraude moet worden aangepakt. Maar wel mét respect voor de ondernemer en zijn privacy. Een fiscale visitatie is geen huiszoeking, maar in de praktijk gebeurt het wel. En de fiscus schendt de privacy van zelfstandigen meer dan die van burgers”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt naar aanleiding van de berichtgeving vandaag. De ondernemersorganisatie krijgt meer en meer meldingen van zelfstandigen waarbij de fiscus een visitatie omzet in een huiszoeking, gesteund door vonnissen van de Antwerpse rechtbank en een arrest van het Gentse Hof van Beroep. UNIZO vraagt een duidelijker wettelijk onderscheid tussen een fiscale visitatie en een huiszoeking. Vandaag mag de fiscus bedrijfslokalen van zelfstandige ondernemers betreden en documenten opvragen. De fiscus mag ook binnen gaan in andere lokalen, waar beroepsactiviteiten worden uitgeoefend of vermoedelijk worden uitgeoefend. “Maar de fiscus heeft niet het recht om zomaar binnen te gaan in private ruimtes. Hiervoor is een voorafgaandelijke machtiging van de politierechtbank nodig”, zegt UNIZO.

De machtiging heeft echter enkel betrekking op het recht van de fiscus om de private ruimtes te betreden. Ze zegt niets over welke onderzoeksdaden de fiscus mag stellen en welke private bezittingen ze bijvoorbeeld mag onderzoeken of kopiëren. “Wil de overheid dat de fiscus effectief huiszoekingen kan uitvoeren, dan moet ze zorgen voor wettelijke procedures en regels. Maar voor ons zijn huiszoekingen onaanvaardbaar”, aldus UNIZO. De ondernemersorganisatie herhaalt haar pleidooi voor een charter tussen fiscale en sociale inspectiediensten en ondernemers met daarin duidelijke afspraken over de procedures, rechten en plichten, en attitudes van inspecteurs en ondernemers.

UNIZO pleit voor een duidelijker onderscheid tussen visitaties en huiszoekingen. Een huiszoeking is dermate ingrijpend dat deze enkel kan plaatsvinden onder dezelfde waarborgen als een strafrechtelijke huiszoeking. Met name een gemotiveerde machtiging waarin ook duidelijk wordt opgenomen wat kan en wat niet kan, wat mag en wat niet mag. UNIZO wijst er nog op dat het inbouwen van de nodige procedures en waarborgen inzake huiszoekingen in fiscale zaken niet alleen het privéleven van zelfstandige ondernemers beschermt, maar ook de overheid een dienst bewijst.  “Op dit moment is het immers niet ondenkbaar dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens brandhout brandhout maakt van de bestaande praktijk van het verruimde visitatierecht. En dat zou meteen een bom leggen onder alle lopende fiscale zaken”, besluit UNIZO.