UNIZO over loonrugzakje werknemers in sociale economie

“Gebrek aan langetermijnvisie en durf”

Het maatwerkdecreet sociale economie dat volgend jaar in voege treedt, komt niet tegemoet aan de belofte van de Vlaamse regering”, zegt UNIZO. Het Vlaams Regeerakkoord van 2009 beloofde een doorstroming van de sociale economie naar de reguliere bedrijven via een beleidskader dat zorgt voor een versterkte begeleiding op de werkvloer. Voorts zou de regering verder werken aan het “rugzakprincipe met het oog op een optimale doorstroom van kansengroepen op basis van de afstand tot de arbeidsmarkt en het rendementsverlies van de doelgroepmedewerker”. Volgens UNIZO focust het maatwerkdecreet van de Vlaamse minister van Sociale Economie te veel op de collectieve inschakeling van doelgroepwerknemers in grotere bedrijven, wat de kloof met de individuele inschakeling of met kleine bedrijven alleen maar nog groter maakt. De organisatie vraagt financiële stimuli en begeleiding voor elke doelgroepwerknemer, ongeacht de tewerkstellingsplaats.

Het decreet voorziet nu enkel ‘rugzakjes’ met steunmaatregelen, met name modulaire loonpremie en begeleiding, voor bedrijven waar minimum 5 voltijdse equivalenten uit de doelgroep aan de slag zijn. Dat komt neer op 7 à 8 werknemers. Deze ‘drempel’ is te hoog en wordt ook nergens verantwoord. Zijn er minder doelgroepwerknemers aan de slag, dan valt het bedrijf terug op de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP). Die VOP is op haar beurt enkel toepasbaar op personen met een arbeidshandicap. En dus niet wanneer het gaat over doorstroom vanuit sociale economie of over personen met psychosociale problemen of ‘kwetsbare werknemers’. De Vlaamse minister van Sociale Economie laat dus een deel van de doelgroepwerknemers in de kou staan.

Volgens UNIZO moet een hervorming vertrekken vanuit de individuele doelgroepwerknemer, ongeacht waar deze werknemer tewerkgesteld is. Het voorliggende decreet beperkt zich te veel tot het creëren van een nieuw kader voor de huidige Beschutte en Sociale Werkplaatsen en de Invoegbedrijven. Zo biedt het geen antwoorden op de noden aan omkadering en ondersteuning bij een individuele inschakeling of bij doorstroom vanuit de sociale economie naar de reguliere economie. Voor UNIZO geeft het decreet blijk van “een gebrek aan langetermijnvisie en durf”.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44