UNIZO over rapport Commissie Pensioenhervorming: verhoging sociale bijdragen zelfstandigen onaanvaardbaar

 “Het rapport van de Commissie Pensioenhervorming legt de zelfstandigen een serieuze lastenverhoging op en dat is onaanvaardbaar”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt in een eerste reactie. De ondernemersorganisatie benadrukt de grote lijnen van het rapport te hebben doorgenomen, maar de details nog te moeten bestuderen. UNIZO ziet een aantal positieve punten zoals de aanzetten tot langer werken, het invoeren van correctiemechanismen voor wie te vroeg met pensioen gaat, het invoeren van een puntenstelsel of de mogelijkheid van het deeltijds pensioen. Maar de ondernemersorganisatie is “zeer verbolgen” over het voorstel om de zelfstandigen meer sociale bijdragen te doen betalen voor hun pensioen. “Deze voorstellen zouden de kost van zelfstandige arbeid sterk doen stijgen”, aldus UNIZO.

Zo zou de minimumbijdrage voor zelfstandigen met een laag inkomen verhogen van 707 EUR per kwartaal naar 990 EUR per kwartaal. Ook de bijdragevoet voor zelfstandigen met een hoog inkomen zou sterk stijgen. “En dit terwijl er geen enkele garantie is op een volledige gelijkschakeling van het minimumpensioen, de belangrijkste eis van zelfstandigen”, zegt UNIZO. Voor de ondernemersorganisatie is dit onaanvaardbaar. “Temeer omdat de impact van de vergrijzing bij zelfstandigen minder groot is dan bij werknemers of ambtenaren. Het zelfstandigenstelsel staat er financieel beter voor dan het werknemers- of ambtenarenstelsel”. De ondernemersorganisatie gaat er van uit dat de commissie zich baseerde op foute veronderstellingen met betrekking tot het zelfstandigenstelsel en de financiële evenwichten. UNIZO zal hierover met de Commissie in gesprek gaan en vraagt alle betrokken actoren (met name ook de regeringsonderhandelaars) om de voorstellen voor zelfstandigen voorlopig on hold te zetten.

Thema: Personeel