UNIZO over Vlaams regeerakkoord : goede focus op economie en ondernemerschap, maar nog geen lastenverlaging

“Gisteren was al duidelijk dat de nieuwe Vlaamse regering volop wou inzetten op het sociaal-economische beleid en dat vertaalt zich in de vandaag voorgestelde tekst”, reageert UNIZO na een eerste lezing van het regeerakkoord.  De ondernemersorganisatie vindt in het regeerakkoord ook heel wat van de door haar voorgestelde ondernemersprioriteiten terug. UNIZO vraagt wel  garanties dat elke vorm van lastenverhoging voor ondernemers wordt vermeden, niet alleen op Vlaams maar ook op gemeentelijk niveau.

Economie en innovatie
Het regeerakkoord bundelt een aantal concrete maatregelen met betrekking tot economie en innovatie waar UNIZO naar uitkijkt . Zo voorziet de tekst een  doorbraak van het innovatiebeleid naar KMO’s , de uitbreiding van de winwinlening en de aansluiting ervan op crowdfunding. Daarnaast wordt het Participatiefonds op Vlaams niveau sterk uitgebouwd. Ten slotte wordt de steun voor handelaars die getroffen worden door openbare werken hervormd. De sluitingsverplichting om in aanmerking te komen voor de subsidie zal niet langer van toepassing zijn.

Geen verhoging belastingtarieven. Maar geen fiscaal pact
Het akkoord belooft om geen belastingtarieven te verhogen. “Belangrijk, maar ook alle andere mogelijke lastenverhogingen voor ondernemingen moeten absoluut vermeden worden”, aldus UNIZO. De nieuwe regering zal volgens de tekst wel alvast de fiscale lasten en de administratieve vereenvoudiging voor ondernemingen monitoren. UNIZO beducht zich ook voor belastingverhogingen van de gemeenten. In die zin betreurt de ondernemersorganisatie het ontbreken van een nieuw fiscaal pact. UNIZO vraagt dan ook een versterking van “de aanzetten van de lokale besturen om een ondernemingsvriendelijke strategie uit te tekenen”. Unizo vindt het ook jammer  dat het regeerakkoord de kans niet grijpt om  de vrijstelling van successierechten bij familiale vererving opnieuw in te voeren.

Werkgelegenheidsbeleid
De tekst biedt volgens UNIZO een goede basis voor een actief werkgelegenheidsbeleid : de opvolging en controle van de beschikbaarheid van werklozen wordt aangescherpt, en de activering van oudere werkzoekenden wordt uitgebreid tot 65 jaar. Er wordt duidelijk werk gemaakt van de nieuwe bevoegdheid op het vlak van doelgroepenkorting (jongeren, 55-plussers en mensen met een handicap). UNIZO waarschuwt wel dat dit niet mag leiden tot een besparing.  Het regeerakkoord biedt evenwel geen soelaas voor de oplossing van de loonkostenhandicap. Een omvangrijke lastenverlaging voor ondernemingen moet nu de absolute prioriteit worden van de federale regering die nu gevormd wordt, aldus UNIZO.

Onderwijs en vorming
Positief is dat verschillende opleidingsinstrumenten voor arbeidsgerichte opleiding (opleidingscheques, BEV,..) worden samengevoegd tot 1 instrument.  Er zal ook een duaal stelsel van leren en werken worden uitgebouwd, met een belangrijke regierol voor Syntra Vlaanderen. Op het vlak van onderwijs is onder meer de uitvoering van het masterplan voor secundair onderwijs en de herwaardering van het technisch en beroepsonderwijs positief.

Kleinere, slagkrachtigere overheid
De tekst verklaart ingrijpend te willen besparen op het eigen overheidsapparaat, het aantal entiteiten en adviescolleges te verminderen , en het aantal personeelsleden significatief doen dalen door een selectief vervangingsbeleid. Unizo steunt volledig de keuze voor een kleinere, slagkrachtiger overheid.

Milieu en ruimtelijke ordening
Op het vlak van milieu en ruimtelijke ordening ziet UNIZO de realisatie van de omgevingsvergunning in 2015 tegemoet, net zoals de integratie van socio-economische vergunning in de omgevingsvergunning. Volgens de tekst wordt het beleid inzake kernversterking verdergezet en  het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid definitief goedgekeurd. UNIZO pleit voor een snelle uitvoering. Ook de intentie om de Raad voor Vergunningsbetwistingen sneller te laten werken, stemt tot tevredenheid van de ondernemersorganisatie, net als de aandacht voor oplossingen voor zonevreemde bedrijven.

Afschaffing gratis Kwh , maar geen algemene energienorm
Het regeerakkoord maakt voor het domein energie enkele goede keuzes, zoals de afschaffing van de gratis KWh elektriciteit voor gezinnen die mee door KMO’s wordt gefinancierd. Maar er zitten ook maatregelen bij die mogelijks de energiekost voor KMO’s kunnen verhogen. UNIZO wil die absoluut vermijden. Volgens de ondernemersorganisatie is het onvoldoende om de energienorm - die er voor moet zorgen dat de energiekosten bij ons niet hoger zijn dan in de buurlanden- te beperken tot energie-intensieve bedrijven. UNIZO pleit voor een energienorm voor alle ondernemingen.