UNIZO positief over pensioenmaatregelen regering

UNIZO blijft voorstander van bonus voor wie langer werkt en malus voor wie vroeger met pensioen wil

UNIZO noemt de pensioenmaatregelen die vandaag op de federale ministerraad zijn goedgekeurd “een concrete stap vooruit naar de gelijkschakeling van de pensioenen voor zelfstandigen met die van de werknemers. Het minimum gezinspensioen voor zelfstandigen wordt nu eindelijk gelijkgeschakeld met dat van de loontrekkenden. Ook de pensioenbonus, de financiële stimulans voor wie langer werkt, wordt hervormd en gelijkgeschakeld voor werknemers, zelfstandigen én ambtenaren. De zogenoemde malus, de “straf” voor wie sneller op pensioen gaat bestond nu nog enkel voor de zelfstandigen. Die discriminatie wordt nu ook afgeschaft. Tegelijk roept UNIZO de regering op de noodzakelijke pensioenhervormingen onverminderd door te zetten, “want de vergrijzing blijft nog toenemen met zeer hoge pensioenkosten als gevolg. Daarom is het verder verhogen van de leeftijd en het verlengen van de loopbaanvoorwaarde om met (vervroegd) pensioen te kunnen gaan een dringende noodzaak. Die beslissing moet de regering nog dit jaar nemen, waarschuwt de ondernemersorganisatie. UNIZO blijft bovendien de invoering van een bonus-malussysteem in alle stelsels – dus niet alleen bij de zelfstandigen – verdedigen. “Ontmoedig vervroegd) pensioen, bemoedig wie langer werkt.”

Hervorming pensioenbonus voor langer werken

UNIZO steunt de hervorming van de pensioenbonus. De nu bestaande bonus heeft te weinig effect op het verlengen van de loopbanen maar jaagt de kosten voor het pensioenstelsel wel de hoogte in. Wie toch niet op vervroegd pensioen kan gaan, kon tot nu toe wel een pensioenbonus opbouwen. Dat was niet logisch. Met de hervorming worden werknemers, zelfstandigen en ambtenaren nu zoveel als mogelijk gelijk behandeld. De ondernemersorganisatie noemt dat rechtvaardig.

UNIZO roept wel op het effect van de nieuwe pensioenbonus systematisch te evalueren. Het is noodzakelijk om degenen die met vervroegd pensioen kunnen gaan te motiveren om langer aan de slag te blijven, reageert de organisatie. Met de nieuwe pensioenbonus kunnen zij €1,5 extra pensioen opbouwen per voltijds gewerkte dag (werknemers) of  €117 per kwartaal (zelfstandigen) als ze hun vervroegd pensioen langer dan 12 maanden uitstellen. Dit bedrag verhoogt dan met de jaren. Het is volgens UNIZO belangrijk om de efficiëntie van deze maatregel goed na te blijven gaan.

Gemengde gevoelens over de afschaffing van de pensioenmalus voor zelfstandigen

Over de door de regering besliste afschaffing van de pensioenmalus voor zelfstandigen reageert UNIZO met gemengde gevoelens. Dat de regering de bestaande discriminatie afschaft, is positief. Want enkele de zelfstandigen kregen nog een “straf” voor te vroeg met pensioen gaan. Anderzijds verwijst de organisatie naar de huidige budgettaire context en op de verder toenemende vergrijzing. UNIZO blijft ervoor pleiten een bonus-malussysteem in alle stelsels in te voeren, dus ook bij de werknemers en de ambtenaren. Uit alle studies blijkt immers dat een malus, naast het optrekken van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor het (vervroegd) pensioen, het meest efficiënte instrument te blijven om mensen langer aan het werk te krijgen. In afwachting van de invoering van een malus in alle stelsels, is het voor UNIZO uiteraard onaanvaardbaar dat het huidig systeem van de malus enkel op zelfstandigen van toepassing zou blijven. Door de recente pensioenhervormingen zou de malus op termijn trouwens enkel nog maar van toepassing zijn op een kleine groep van zelfstandigen. Dat zou enkel het geval zijn als ze tussen hun 62 en 63 jaar met pensioen gaan na een loopbaan van 40 jaar. De betrokken zelfstandigen zouden dan – als enigen – met een vermindering van hun al laag wettelijk pensioen van 12% worden geconfronteerd. Dat zou pas wraakroepend zijn, reageert UNIZO-gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt. Zowel werknemers als zelfstandigen behoren op dezelfde manier behandeld te worden als het op vervroegd pensioen aankomt, besluit hij.

De gelijkschakeling van het minimum gezinspensioen voor zelfstandigen is belangrijke stap maar nog weg af te leggen

De gelijkschakeling van het minimum gezinspensioen voor zelfstandigen met dat van de werknemers kreeg vandaag definitief groen licht. Zowel zelfstandigen als werknemers zullen vanaf 1 april 2013 een gezinspensioen ontvangen van €16.636,77 per jaar voor een loopbaan van 45 jaar. Wie minder lang gewerkt heeft, krijgt een evenredig bedrag.

Het wegwerken van de kloof tussen het minimum pensioen van de werknemers en dat van de zelfstandigen is al langer een UNIZO-strijdpunt. Over de jaren heen zijn telkens kleine stapjes vooruit gezet. Dat het minimum gezinspensioen nu definitief gelijkgeschakeld wordt, is daarom voor de organisatie een belangrijke stap. Tegelijk blijft er nog een weg te gaan. Het minimum pensioen voor alleenstaande zelfstandigen zal op €12.574,11 blijven en daarmee €739,5 per jaar lager liggen dan dat van de werknemers. Daarnaast geldt voor personen met een gemengde loopbaan nog steeds het zogenaamde klein minimum pensioen van €14.599,38 per jaar voor een gezinspensioen en €11.221,17 voor een alleenstaande. UNIZO pleit er voor om al deze discriminaties verder weg te werken door de introductie van een algemeen minimum pensioen.

Woordvoerder a.i. Axel Ronse - 0484/63 44 96 - Twitter: @axelronse - @KarelVanEetvelt